1923-ųjų sukilimui – minėjimas, šaulių žygis, istorinių eksponatų pristatymas

eksponatai minejimasSausio 15-osios vidurdienį prie paminklinio ženklo šalia rajono Savivaldybės tradiciškai susirinko tie, kas neabejingi istorinei datai – Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos sukakčiai. Šiemet – jau 91-ajai.

Vakare Šilutės muziejuje pristatyta naujų eksponatų, įsigytų per 2013 metus, paroda, padėkota visiems, kas padovanojo istorines vertybes.

Pagerbė sukilimo dalyvių atminimą ir jų žygio atkartotojus

1923-ųjų metų sukilimo minėjimą pradėjo tradiciškai čia skambančios mišraus choro „Pamario aidas“ dainos.
Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė kreiptis į susirinkusiuosius pakvietė rajono merą Šarūną Laužiką. Jis sakė, kad šilutiškiai kasmet prie šio paminklo susirenka tam, kad prisimintų istorinę datą, kuomet po kelių šimtmečių savo žemes sujungė Mažoji ir Didžioji Lietuva, ir padėkotų tiems, kas tai padarė.

Tylos minute pagerbti tose kovose žuvę didvyriai.

Šilutės 8-osios jaunųjų šaulių kuopos vadas Donatas Jaunius priminė, kad karinėje akcijoje dalyvavo apie pusantro tūkstančio gyventojų, pasipriešinimo beveik nebuvo, todėl su menkomis aukomis sukilimas laimėtas.

Kasmet šauliai organizuoja šiai datai pašvęstą naktinį žygį, toks vyko ir šiemet sausio 11-ąją, o jo dalyviai, kurių buvo apie pusantro tūkstančio, pėsčiomis, nepaisydami net nutrintų kojų, įveikė atstumą nuo Kretingos į Klaipėdą. Padėkos raštai įteikti žygyje pirmą kartą dalyvavusiems Vydūno gimnazijos moksleiviams.

Šaulių kuopa įsteigė ir Sausio 15-ajai skirtą savo medalį. Tokias medaliais apdovanoti šilutiškis Edvardas Lukošius ir Šilutės muziejaus direktorė R.Šikšnienė.eksponatai katalogas

Gavo apie 800 naujų eksponatų

Vakare Šilutės muziejuje pristatyti nauji eksponatai, kuriuos restauravo muziejaus darbuotojai, dovanojo istoriją puoselėjantys gyventojai ar įsigijo pats muziejus.

Vyriausioji fondų saugotoja Inga Radavičiūtė pasakojo, kad pernai Šilutės muziejaus rinkiniai papildyti 797 eksponatais. Jie priskirti į archeologijos, bonistikos, numizmatikos, dailės, etnografijos, fotografijos, liaudies meno, raštijos, istorinių eksponatų rinkinius.

Į eksponatų pristatymą sukviesti tie žmonės, kurie neatlygintinai perdavė muziejui turėtas istorines vertybes ar daiktus, kurie ateityje taps muziejinėmis retenybėmis.

Muziejininkai dalį dovanotų ir restauruotų eksponatų išdėstė parodoje. Ją pristatydama I.Radavičiūtė sakė, kad stengtasi, jog kiekvienas svečias parodoje rastų bent vieną jo dovanotą eksponatą.

2013 metais muziejaus fondai itin gausiai pasipildė Šilutės dvaro sodyboje ir Švėkšnos Liepų aikštės tyrinėjimų metu rastais archeologiniais radiniais, kurių – net 470 vnt. Tai buitinės ir statybinės keramikos fragmentai, stiklo dirbiniai ar jų duženos. Radinius perdavė archeologai Virgilijus Bračiulis ir Darius Balsas.

Nemažai gautų eksponatų įtraukta į liaudies meno skyrių. Rima Tarvydienė perdavė staltiesių ir staltiesėlių, kurios priklausė jos mamai Bronei Šulcaitei-Pečiulienei, Liuda Toleikienė – jos senelio laikus menančias lovatieses, o Adelė Vaičiūnienė – austas juostas, lovatiesę ir rankšluostį, austą ir siuvinėtą 1937 m., padovanojo Ramutė Urbutytė – Kvederienė.

eksponatai padekosMuziejus gavo smuikininkės Kornelijos Kalinauskaitės mamai priklausiusią staltiesę (dovanojo Rita Diumkė).
Nebuvo galimybės parodyti Beatričės Bekerytės dovanotų medinių svarstyklių, kurios šiuo metu konservuojamos.

Istorinių eksponatų rinkinys papildytas įvairiausiais eksponatais. Tatjana ir Antanas Balvočiai perdavė pudrinę ir spausdinimo mašinėlę, Irena Dromantienė – radijo imtuvą, Rymantė Tylaitė komjaunuolio, o Aloyzas Jasuda – spaliuko ženkliukus. Hilda Tenikaitienė įteikė kalėdinę puošmeną – žvaigždę, medinius skaičiuotuvus dovanojo Petrutė Česnienė, mokyklinės uniformos prijuostę – Violeta Lengvinienė.

Klaus Scherliess iš Vokietijos atsiuntė Karaliaučiaus Albertinos universiteto antspaudų liejinių. Juose pavaizduotas Prūsijos kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis. Vaclovas Barkauskas padovanojo prieš 60 metų pirktą etažerę, amatininkų darbo įrankius perdavė Georgijus Čvanovas ir Laima Garbinčienė.

Joana ir Mykolas Algirdas Kubaičiai įteikė popierinius kapeikų banknotus, išleistus 1976 m., kunigas Remigijus Šemeklis – pasportuotą nuotrauką, kuri buvo paslėpta tarp paveikslo ir jo rėmelio.

Danutė Narbutienė įteikė nuotraukų, kuriose užfiksuotos Šilutės kraštotyros muziejaus darbuotojos, medžio drožėjas Aleksas Mockus. Gintaras Verbus dovanojo vinjetę, kurioje įamžinta 1958 m. Respublikinės Šilutės medicinos mokyklos laida. Fotografiją, kurioje užfiksuotas prie Švėkšnos „Genovaitės“ vilos išsirikiavęs stribų būrys, perdavė Vytautas Pupšys.

Zitos Gutauskienės dovanotose fotografijų kopijose užfiksuota Šilutės architektūra, Rusnės Peterso tiltas. Vytas Lazickas atsiuntė fotografiją, kurioje įamžintos raitos lietuvaitės, Algimantas Urbonas iš Palangos perdavė pluoštą XX a. nuotraukų su Juknaičių gyvenvietės vaizdais.

Raštijos skyrių papildė Juozo Sauspreškio, Rimos Tarvydienės, Valmanto Mickevičiaus, Monikos Dobrovolskytės, Genovaitės Zalikienės, Eufrozinos Jarmalienės, Ramutės Urbutytės – Kvederienės, Danguolės Razantienės, Ernos Dreyszas, Wilfried’o Jagst’o, gyvenčio Vokietijoje, dovanoti leidiniai, dokumentai, spaudiniai. Elvyra Mockienė įteikė visą 1926 m. laikraščių „Lietuvos žinios“ komplektą, Evaldas Mikalauskas – agitacinį plakatą „Už Sąjūdį – už Lietuvą“, Hartmut Toleikis iš Vokietijos perdavė pagal abėcėlę sudarytą Rusnės parapijoje nuo XIX a. – XX a. konfirmuotų asmenų sąrašą.eksponatai restauratorius rauktys
Dailės rinkinį papildė Kurt Beutlerio piešti žaismingi piešiniai ir A.Jasudo perduotas dailininko E.Mazrimo tapytas paveikslas, kuriame atsispindi Mažosios Lietuvos senųjų kapinių fragmentas.

Dalis 2013 m. gautų eksponatų, t.y. Mindaugo Būdvyčio atneštas vaistų buteliukas ir Danguolės Razantienės dovanotos medicininės taurės ir švirkštas, gegužę buvo eksponuojami muziejaus parodoje „Medicina ir sveikatinimas Klaipėdos krašte XIX a. pab. – XX a. pr.“. Be to, parodoje buvo galima pamatyti restauruotą stomatologo kėdę,  konservuotą kojos protezą, grūstuvę.

Restauratorių darbai

Šilutės muziejaus medžio restauratorius Vytautas Rauktys papasakojo apie jo restauruotus dvaro baldus: rašomąjį stalą, gėlių stovą, skrynią, į kurią sugulė 2013 metais dovanota tekstilė.

Tekstilės restauratorė Idalija Ragelienė pasakojo, kaip restauravo senus žvejų venterius, apsiaustus, delmonus iš H.Šojaus kolekcijos.

Metalo restauravimo paslapčių besimokantis Gintaras Augustin’as konservavo tvorelių fragmentus, žąslus ir lygintuvą.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų konservavimo ir restauravimo centro restauratorė Aldona Nikienė naujam gyvenimui prikėlė vieną H.Šojaus kolekcijos eksponatą – jūrinį žemėlapį, sudarytą 1850 m., darbus finansavo rajono savivaldybė.

Vertingas leidinys – H.Šojaus kolekcijos katalogas

Pernai Šilutės muziejus kartu su leidykla „Libra Memelensis“, kuriai vadovauja rusniškiai Kęstutis ir Violeta Demereckai, išleido itin vertingą katalogą „Etnografinė H.Šojaus kolekcija. Anuomet ir dabar“.

Katalogo leidybą koordinavusi muziejaus etnografė Indrė Skablauskaitė sakė, kad Kultūros ministerijai skyrus finansavimą, leidėjams Demereckams preciziškai patikrinus informaciją, faktus, parinkus įdomiausias iliustracijas, katalogas parengtas labai profesionaliai ir turi neabejotiną išliekamąją vertę. Daugelį didžiulės H.Šojaus kolekcijos eksponatų galima pamatyti tik šiame kataloge, nes didžiąją dalį jų sunaikino sovietų kareiviai, vėlesnis atsainus valdžios požiūris į šias vertybes.

Informacija kataloge spausdinama trimis kalbomis, tad leidinys bus puiki dovana ne tik mūsų kraštiečiams, bet ir užsienio svečiams.

Gausiai susirinkusiems šilutiškiams koncertavo svečiai iš Nidos – etnografinis ansamblis „Giedružė“.

Projektas: „Prie Šyšos krantų: Istorija.“