A.Pupšys: „Esu aktyvus, nes man rūpi“

POLITIKAI PUPSYSPasibaigus tretiesiems mano kadencijos Šilutės rajono taryboje metams, noriu pasidalinti nuveiktais darbais ir keliomis įžvalgomis su krašto gyventojais.

2017 metais dirbau Socialinių reikalų komitete, Sporto tarybos pirmininku, VšĮ „Šilutės sportas“ Stebėtojų taryboje, ėjau Šilutės kultūros ir pramogų centro Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas. Praėjusiais metais įvyko 11 Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžių. Dalyvavau visuose posėdžiuose, kuriuose svarstyti Šilutės kraštui svarbūs klausimai. Būdamas aktyviu Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariu, drąsiai reiškiau savo nuomonę ir stengiausi ginti rinkėjų bei bendruomenių interesus.

Praėjusiais metais įvyko net 14 Socialinių reikalų komiteto posėdžių, iš jų tik viename nedalyvavau. Komitetas lankėsi Šilutės socialinių paslaugų bei Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centruose. Posėdžių metu domėtasi teikiamomis paslaugomis, jų kokybe, atvirai diskutuota apie įstaigų problemas bei jų sprendimo galimybes.

Nerimą kelia emigracija ir valstybės parama šeimai

Ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio valstybių šiandien yra pastebimi neigiami visuomenės pokyčiai – gyventojų senėjimas, mažėjantis gimstamumas ir išaugę emigracijos mastai. Ne išimtis ir Šilutės kraštas. Taigi vienas iš valstybės socialinės politikos tikslų turi būti būtent šių problemų sprendimas. Visgi šiuo metu situacija negerėja – per pastaruosius 4 metus emigrantų skaičius tik augo, nedarbo lygis beveik nepasikeitė. Esant tokiai situacijai, greitai didžioji visuomenės dalis bus socialinių paslaugų gavėjai, didės socialinių paslaugų teikėjų poreikis.   Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų, ypač svarbu skatinti gimstamumą – efektyviausia priemonė yra didesnė finansinė parama šeimai. Šiais metais įsigaliojo sprendimas skirti universalią išmoką  – 30 eurų kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Tai sveikintinas valstybės sprendimas, visgi tokio dydžio parama menkai teprisideda prie šeimos biudžeto. Puikus pavyzdys mums yra Estija, kurioje išmoka kiekvienam vaikui siekia 100 eurų, o daugiavaikė šeima gauna dar papildomą 300 eurų dydžio paramą. Taigi 3 vaikus auginanti šeima Estijoje per mėnesį gauna 600 eurų dydžio išmoką. Mano nuomone, mūsų valstybė turėtų mokėti bent jau tiek kiek estai, ar net daugiau. Tačiau tokią išmoką turėtų gauti tik Lietuvoje dirbanti ir gyvenanti šeima. Tokiu būdu būtų ne tik stabdoma emigracija, bet ir skatinama auginti vaikus bei gyventi Lietuvoje. Ar tai įmanoma, atsižvelgiant į Lietuvos biudžetą? Manau, kad taip. Reikia tik protingai perskirstyti valstybės biudžetą, atsižvelgiant į tai, kokie yra šalies prioritetai.

Lietuvos valstybė pirmiausia turėtų rūpintis daugiavaikėmis šeimomis ir labiausiai pažeidžiamais asmenimis – neįgaliaisiais, vienišais senyvo amžiaus žmonėmis. Manau, kad darbingi asmenys turi būti skatinami dirbti, nemokant jiems pašalpų ir nesuteikiant galimybės išgyventi iš mokesčių mokėtojų lėšų. Kitu atveju gali susiklostyti tokia situacija, kad socialiai remiamų asmenų skaičius viršys dirbančiųjų skaičių. Tuo tarpu prie senyvo amžiaus asmenų išlaikymo turėtų prisidėti jų darbingo amžiaus vaikai, jei tokių yra. Taip kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad tėvai turi išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taip jis numato, kad vaikai turi globoti savo tėvus senatvėje. Neabejoju, kad tokiems pasiūlymams nebus abejingas ir mūsų krašte išrinktas LR Seimo narys Alfredas Stasys Nausėda.

Remti bendruomenes ir jaunimo užimtumą

Man einant pirmininko pareigas Sporto taryboje, sugebėjome dirbti efektyviai pagal patvirtintą veiklos planą. Per praėjusius metus posėdžiauta 9 kartus, pateikta ir pritarta 21 sporto projektui. Buvo svarstyti papildomi prašymai dėl lėšų skyrimo – visi jie patenkinti ir pagal galimybes skirtas finansavimas. Per metus sporto klubų projektinei veiklai skirta 32 000 eurų. Vyko išvažiuojamasis posėdis po sporto bazes, kur Sporto taryba aptarė planus dėl sporto bazių būklės gerinimo. Šilutės rajono savivaldybės administracija praėjusiais metais atidarė naują Vydūno sporto salę, taip sudarydama geresnes sąlygas sportininkams sportuoti ir siekti aukštumų. Sportininkų pagerbimo šventėje padėkos raštais bei piniginėmis premijomis apdovanoti Pasaulio, Europos ir Lietuvos čempionatuose Šilutės miesto vardą gynę geriausi rajono sportininkai ir jų treneriai.

Būdamas mažos Žemaičių Naumiesčio bendruomenės nariu, pastebiu dar vieną aktualią problemą – nepakankamas jaunimo užimtumas. Mažėja renginių skaičius, beveik nebėra galimybės užsiimti užklasine ar laisvalaikio veikla, ypač mažuose rajono miesteliuose. Tokia situacija skatina jaunų žmonių emigraciją, didina nusikalstamumo lygį. Kiek galėjau, stengiausi prisidėti prie šios problemos sprendimo. Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo proga Žemaičių Naumiestyje kartu su bendruomenės aktyvu suorganizavome gatvės krepšinio 3×3 turnyrą. Sulaukta ne tik jaunimo, bet ir įvairaus amžiaus dalyvių komandų iš aplinkinių seniūnijų bei rajonų. Visi dalyviai buvo apdovanoti prizais. Savanoriška veikla bei asmeninėmis lėšomis prisidėjau ir prie tokių renginių kaip Vainuto Joninės, Bikavėnų šventė „Grajikit, Bikavos žiogeliai“, Žemaičių Naumiesčio „Mykolinės“ bei Degučių kaimo bendruomenės šventė.

Antrus metus iš eilės kartu su Žemaičių Naumiesčio biblioteka organizuojame kalėdinį renginį naumiestiškiams. Šiais metais jie turėjo galimybę dalyvauti muzikiniame ringe. Visos komandos buvo apdovanotos mano įsteigtais prizais. Norėčiau paskatinti ir kitus rajono gyventojus nelikti abejingais gyventojų užimtumo problemai. Miestelių, mokyklų bendruomenių nariai, jaunimo organizacijos turėtų daugiau imtis iniciatyvos ir pagal galimybes prisidėti prie užimtumo didinimo. Jaunimui norėčiau palinkėti būti kūrybiškesniais, veržlesniais, ambicingesniais ir taip pat ieškoti problemų sprendimo būdų, teikti pasiūlymus.   Manau, kad savo kadencijos laikotarpiu pakankamai aktyviai dalyvavau visuomeniniame gyvenime, bendravau su miesto ir rajono gyventojais, gilinausi į jų problemas, išklausiau lūkesčius ir kiek galėdamas stengiausi padėti. Atsižvelgdamas į visuomenės interesus, Tarybos bei komiteto posėdžiuose toliau drąsiai reikšiu savo nuomonę bei kelsiu savo krašto žmonėms aktualius klausimus. Tikiu, kad mažiau kaltindami kitus dėl savo problemų ir daugiau patys imdamiesi iniciatyvos, galime pasiekti daugiau. Tad nebūkime pasyvūs, ieškokime bendraminčių ir kurkime geresnį bei saugesnį Šilutės kraštą drauge!

Arūnas PUPŠYS,
Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys