Artėja brandos egzaminų pasirinkimo termino pabaiga

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atkreipia dėmesį, kad artėja brandos egzaminų pasirinkimo termino pabaiga. Abiturientai iki lapkričio 24 d. turi pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus jie ketina laikyti 2022 m.

Nuo šių metų abiturientams pasiūlytos naujovės: jie gali pasirinkti daugiau egzaminų nei laikys; informacinių technologijų egzaminą laikyti viena iš trijų pasirenkamų programavimo kalbų.

Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinį ar mokyklinį) bei vieną pasirinkto dalyko egzaminą – arba atlikti brandos darbą. Iš viso abiturientai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Abiturientai, kaip ir anksčiau, negalės keisti pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos galės iš iki lapkričio 24 d. pasirinktų brandos egzaminų vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti, pateikiant mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu).

„Neapsisprendusiems dėl konkrečių egzaminų pasirinkimo abiturientams sudaroma galimybė iki lapkričio 24 dienos rinktis jų daugiau, o vėliau, kai jau tiksliai žinos, kurią specialybę renkasi ir ką ketina studijuoti, kažkurio pasirinkto egzamino ar kelių egzaminų atsisakyti“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Mokinys gali į pasirinktą egzaminą tiesiog neatvykti, bet tokiu atveju jam brandos atestatas negali būti išduotas tol, kol nebus paskelbti egzamino, į kurį jis neatvyko, rezultatai. Tuo tarpu atsisakęs laikyti brandos egzaminą mokinys į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas, o tai reiškia, kad jis galės gauti brandos atestatą anksčiau, kai tik turės visų savo laikytų brandos egzaminų rezultatus ir bus pasibaigęs apeliacijų pateikimo terminas.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022 m., iki lapkričio 24 dienos gali teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turi laikyti pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 d., dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pagal patvirtintą tvarkaraštį 2022 m. pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio 20 d. užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalimi. Kadangi šis egzaminas vyks dar nesibaigus ugdymo procesui, abiturientai galės jį laikyti neturėdami patenkinamo metinio įvertinimo. Norint laikyti kitus pasirinktus brandos egzaminus bus reikalinga turėti patenkinamą metinį tų dalykų įvertinimą iki pagrindinės brandos egzaminų sesijos pradžios.

Pagrindinės sesijos viduryje numatytą informacinių technologijų egzaminą abiturientai galės laikyti pasirinkdami iš trijų programavimo kalbų. Nuo šiol kompiuteriuose, kurie naudojami informacinių technologijų brandos egzaminui vykdyti, galės būti įdiegta programavimo aplinka Phyton. Iki šiol egzamine buvo naudojamos dvi (Pascal ir C++) programavimo kalbos, siekiant mokiniams užtikrinti vienodas sąlygas, objektyviai įvertinti jų programavimo gebėjimus. Galimybės laikyti egzaminą Phyton programavimo kalba įteisinimas padidina egzamino prieinamumą, sudaro sąlygas egzaminą laikyti ir mokiniams, kurie jau dabar mokosi programuoti Phyton kalba. Informacinių technologijų bendrojoje programoje ugdymo turinys nėra susietas su konkrečia programine įranga ar programavimo kalba. Mokytojai gali laisvai pasirinkti programinę įrangą, mokymosi aplinką, programavimo kalbą, atsižvelgdami į savo ir mokinių pasirengimą, mokinių pageidavimus ar mokyklos galimybes.

Pagrindinės sesijos paskutinis brandos egzaminas (muzikologijos) numatytas birželio 23 d. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 27 – liepos 12 dienomis.

Daugiau informacijos apie egzaminus Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/.