Aštuonioms rajono mokykloms skirtos papildomos lėšos

Usenu 3Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino mokyklų sąrašą, kurios gaus kokybės krepšelį – tikslines  lėšas, skirtas mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Iš viso atrinkta 180 bendrojo ugdymo mokyklų, o ES lėšos – 24 mln. eurų jas pasieks jau 2019 m.

Šilutės rajono savivaldybėje atrinktos 8 mokyklos, kurioms numatyta skirti kokybės krepšelį. Gerąja patirtimi atrinkta dalintis Usėnų pagrindinė mokykla, o konsultacinę paramą numatyta, kad gaus Šilutės Martyno Jankaus, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Saugų Jurgio Mikšo,Vilkyčių pagrindinės mokyklos ir Žemaičių Naumiesčio gimnazija.

Atrinko stiprias ir silpnesnes

„Kokybės krepšelis sumažins mokinių, nepasiekiančių pagrindinio pasiekimų lygmens, skaičių ir padidins mokinių, pasiekiančių aukštesnį pasiekimų lygmenį, skaičių. Taip pat prisidės prie ugdymo kokybės skirtumų mažinimo tiek tarp savivaldybių, tiek tarp atskirų bendrojo ugdymo mokyklų“, – sako švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius.

Pasak viceministro, tarptautiniai nacionaliniai tyrimai rodo, kad Lietuvos mokinių pasiekimai gana vidutiniški. Didėja atotrūkis tarp mergaičių ir berniukų pasiekimų, skirtingų savivaldybių ir mokyklų, taip pat tarp miesto ir kaimo mokyklų.

Kokybės krepšelį gausiančios mokyklos suskirstytos į dvi grupes: 150 turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką ir 30 – stiprią. Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms bus suteikiama konsultacinė ir finansinė pagalba, o antrosios grupės mokyklos dalinsis gerąja savo patirtimi. Turinčioms silpną geros mokyklos raišką bus skiriamas didesnis krepšelis, nes jos įgyvendins daugiau veiklų, siekdamos geresnių veiklos rezultatų. Lėšos skiriamos ugdymo aplinkai ir priemonėms, mokyklos veiklai tobulinti, mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai pagerinti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai, mokytojų kvalifikacijai, papildomiems etatams švietimo pagalbai teikti ir pan.

Lėšos daugiausia bus skiriamos 5-8 klasių mokinių pasiekimams gerinti. Atrenkant mokyklas atsižvelgta, kokia mokinių savijauta toje mokykloje, kokia mokyklos palaikoma kultūra, mokinių pasiekimai, ar mokytojai stengiasi padėti vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir kt. Mokykloms atrinkti naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų  ir mokyklų išorinio vertinimo duomenys.

Kiekviena mokykla, kuriai bus skiriamas kokybės krepšelis, parengs 2 mokslo metų trukmės veiklos tobulinimo planą ir turės konsultantą, kuris padės ir stebės, kaip sekasi planą įgyvendinti.

Pasiekimus lemia geras mikroklimatas

Usėnų pagrindinė mokykla nedidelė: joje mokosi apie 140 vaikų, dirba 27 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Mokyklos direktorė Liucija Jasevičienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad toks įvertinimas motyvuoja ir labai įpareigoja. „Kad mokykla atsidūrė 30 geriausių šalies mokyklų sąraše, mums visiems buvo malonus netikėtumas“, – sake direktorė.

Anot jos, kad patektų tarp geriausių, mokykla, atrodo, nieko ypatingo nedarė. Tačiau gerų rezultatų galima pasiekti tik visiems – mokytojams, mokiniams, tėveliams, administracijai ir personalui nuoširdžiai ir atsakingai dirbant savo darbą.

„Turime puikią pedagogų komandą, kuriai noriu nuoširdžiai padėkoti. Jie puikūs savo dalykų specialistai, moka dirbti šiuolaikiškai, imlūs naujovėms, jas pritaiko praktiškai, moka uždegti ir motyvuoti savo ugdytinius. Mokinius motyvuoja mokymas kitaip: mokymas kitose erdvėse, dalykinis integravimas, bendravimas su socialiniais partneriais. Mokiniai aktyvūs, mielai įsijungia į jiems siūlomas veiklas, pamokose patiria mokymosi džiaugsmą.

Mums patiems taip atrodė visada, tačiau, kai tą konstatavo ir išorinio vertinimo, kuris vyko šiemet balandį, komanda, atsirado didesnis pasitikėjimas“, – džiaugėsi L. Jasevičienė.

Anot direktorės, ugdymo proceso kokybę bei mokinių pasiekimus lemia geras mokyklos mikroklimatas. Mokyklos bendruomenė nedidelė, visi vienas kitą gerai pažįsta. Jau daug metų džiugina šiltas mokytojų ir mokinių bendravimas, supratingumas ir abipusė pagarba. Vaikai tą jaučia ir įvertina.

Švietimo ministerijos skirtas papildomas lėšas Usėnų mokykla investuos į ugdymo kokybės gerinimą.