Dienos paslaugų centre tęsiasi direktorės ir tėvų konfliktas

klasauskiene butvydiene barauskiene rimkuteSkandalas, Šilutės dienos paslaugų centre įsiliepsnojęs dar vasarą, tebesitęsia, aistros nerimsta.

Praėjusį penktadienį Socialinės paramos skyriaus iniciatyva bandyta susėsti prie stalo ir pasikalbėti apie tolesnes galimybes dirbti. Bandymas nepavyko, jis pavirto dar aštresniu svaidymusi kaltinimais tiesiog… tarpduryje. Centro lankytojų tėvai ir toliau kaltina direktorę Oną Klasauskienę nesugebėjimu vadovauti, nesugyvenamu charakteriu ir kitomis nuodėmėmis.

Beje, išgirsti pačios direktorės nuomonės į susitikimą atvykusioms Socialinės paramos skyriaus specialistėms taip ir nepavyko, nes tėvai viešnių prie stalo nepakvietė, o direktorei neleido nė prasižioti…
Antrasis susitikimas trečiadienį pagaliau davė vaisių – išrinkta nauja įstaigos taryba.

Formuojama nauja taryba

Praėjusių metų spalį pakeisti Dienos paslaugų centro nuostatai, todėl turi būti suformuota ir nauja įstaigos taryba. Tokia galimybė numatyta Biudžetinių įstaigų įstatyme, o atsižvelgus į tai, kad Dienos paslaugų centre būta daug nesutarimų, rajono Savivaldybėje prieita prie nuomonės, kad tokia taryba reikalinga. Pasiūlymą pateikė auditą atlikę specialistai, sprendimo projektą ir nuostatus parengė Socialinės paramos skyrius, o patvirtino rajono Taryba.

Be to, nutarta, kad teikiant socialines paslaugas rajone reikia bendros sistemos.

Šiemet Dienos paslaugų centro taryboje be klientų – neįgalių ir socialinės rizikos šeimų vaikų tėvų – bei įstaigos darbuotojų atstovų, turėtų dirbti ir vienas steigėjo atstovas – rajono savivaldybės Tarybos politikas arba jos deleguotas narys. Dienos centro taryba būtų patariamasis organas direktorei, lyg tarpininkas tarp jos ir tėvų.

Viliamasi, kad įkūrus įstaigos tarybą, nepamatuotų abipusių kaltinimų būtų mažiau.

Situacija šiek tiek keičiasi ir todėl, kad nuo sausio 1-osios dvi centro socialinės darbuotojos, dirbančios su socialinės rizikos šeimomis, – Eglė Vermontienė ir Renata Slavickaitė perėjo dirbti į Šilutės seniūniją. Tad socialinės rizikos šeimų priežiūra namuose nebebus atliekama, centrui liks tik dienos socialinė globa neįgaliesiems bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga socialinės rizikos šeimų vaikams.

Šios dvi pastarosios paslaugos Dienos paslaugų centre, įkurtame Savivaldybės ir išlaikomame už visų mūsų – mokesčių mokėtojų pinigus, visada buvo teikiamos kartu.

Be to, rajono strateginiame plane numatyta šiemet daugiau lėšų skirti sunkią negalią turinčių žmonių globai, tad dienos paslaugų centre būtų galima įsteigti papildomų socialinių darbuotojų padėjėjų etatų.

Penktadienį – kaltinimų lavina direktorei

Visas šias naujoves išdėstyti norėjusios Socialinės paramos skyriaus specialistės Audronė Barauskienė ir Vida Rimkutė penktadienį taip ir liko nieko nepešusios. Taip nutiko todėl, kad neįgalių jaunuolių tėvai dialogo nesiekė ir girdėti nenorėjo nieko – tik patys kalbėti. Tiksliau, jie ne kalbėjo, o rėkė vienas per kitą garsiau, tarpduryje pasistatę Savivaldybės atstoves.
klasauskiene tevai sedi
Visa rėkimo esmė – nesibaigiantys kaltinimai centro direktorei.

„Šilutės naujienos“ jau rašė apie rudenį baigto audito išvadas. Jas tuomet komentavo savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė. Tačiau centrą lankančių jaunuolių tėvai piktinosi, kad Savivaldybė nepateikė jiems audito išvadų, neinformavo apie direktorei skirtą nuobaudą. Pasak A.Barauskienės, Savivaldybė neprivalo konkrečių asmenų supažindinti su išvadomis, be to, jos seniai pateiktos internete, buvo publikuojamos spaudoje. Pagaliau, dar bus ir grįžtamasis auditas, kuris įvertins, ar pastebėti nusižengimai taisomi.

Tėvai kaltino direktorę, kad ši nepakvietė į susirinkimą šiuo metu centro nelankančių jaunuolių tėvų, kad per vėlai paskelbė apie susitikimą su Savivaldybės atstovais, kad rengia susirinkimą darbo valandomis, todėl į jį negalėjo atvykti visi norintys tėvai.

Susirinkime dalyvavo 6 jaunuolių tėvai, centrą lanko 14 neįgaliųjų, saraše yra 17.

Tik A.Barauskienės patikinimas, kad Savivaldybės darbuotojai irgi negali dirbti po darbo valandų be atskiro įgaliojimo, regis, kiek apramino aistras.

Susirinkusieji piktinosi, kad jų neįgalūs vaikai dabar „turės būti kartu su socialinės rizikos šeimų atžalomis“, tarsi nežinodamai, kad nuo šio centro įkūrimo čia buvo numatyta teikti paslaugas šių abiejų socialinių grupių atstovams. Be to, socialinės rizikos šeimų vaikai globojami visai kitose patalpose – „Raudonkepuraitės“ vaikų darželyje, ir jie, anot A.Barauskienės, yra tokie pat įstaigos klientai, kaip ir neįgalūs jaunuoliai.

Tėvai taip pat piktinosi, kad Kalėdų dovanėlės negavo iš centro atleistos soc. darbuotojo padėjėjos Birutės Obrikienės sūnus, kad jis ir kiti centro nelankantys jaunuoliai nebuvo pakviesti į Kalėdų popietę.

A.Barauskienė priminė, kad centro darbuotojai negali priimti jo nelankančių jaunuolių, be to, ir tikslinės dotacijos skiriamos tik lankantiems jaunuoliams. Todėl, pagal nuostatus, nelankantys jaunuoliai gali čia ateiti tik trumpam, bet kada panorėję ilgiau būti negali.

Tėvus papiktino O.Klasauskienės bandymas į susirinkimą neįleisti B.Obrikienės, esą dėl to, kad jos sūnaus narystė centre yra laikinai sustabdyta. A.Barauskienės pastebėjimu, toks draudimas neteisėtas, B.Obrikienė turi teisę ir net privalo dalyvauti susirinkimuose, nes jos sūnus nėra išbrauktas iš sąrašų.

Tačiau šias ir kitas panašias situacijas turėtų reglamentuoti įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, kurios Dienos centre, direktorės tvirtinimu, yra, o tėvų nuomone – nėra. A.Barauskienės pastebėjimu, tose taisyklėse bent jau būtini pakeitimai.

Tėvai mato tik bloga

Keistokai skambėjo tėvų kaltinimai, esą jaunuoliai centre tik sėdintys „uždaryti kaip gyvuliai į narvą“, esą su jais nedirbama, o tik „geriama kava“. Priešingai bylojo parengtos net kelios globotinių darbelių parodėlės.

Kai kurie tėvai tikino, kad jų sūnus, paklaustas, ką veikė dieną centre, atsakė „sėdėjau“, o tai, kad kitas jaunuolis kalėdinės vakaronės metu centrui palinkėjo ramybės, tėvų nuomone, geriausiai įrodo, jog būtent ramybės čia ir trūksta.

O.Klasauskienės priminimas, jog vienas jaunuolių tos pačios vakaronės metu garsiai ištarė „Onute, aš tave myliu…“, nuskendo tėvų balsų jūroje it balsas tyruose.

Bene labiausiai benzino į ugnį papylė O.Klasauskienės pastebėjimas, jog kai kurie tėvai patys turi psichologinių problemų.
„Kokiam žmogui mes patikime savo vaikus? Labai tikimės, kad šis žmogus nedirbs su mūsų vaikais“, – piktinosi Svajonė Maciukevičienė, Romualda ir Gediminas Vasiliauskai, Birutė Obrikienė, Birutė Budrikienė ir kiti.

Nepavyko O.Klasauskienei paaiškinti, kodėl pastaruosius kelis mėnesius nevyksta dirbinių iš molio gaminimo pamokėlės, nors molio degimo krosnelė, kainavusi bene 5000 litų, stovi spintoje. Niekas nenorėjo girdėti, kad menką atlygį už darbą gavusi darbuotoja išėjo kur geriau, o naujo darbuotojo ne visam etatui rasti dar nepavyksta. Tėvams atrodo, kad tereikia bent kuriai soc. darbuotojai nuvažiuoti į keramikos kursus ir ji galėtų vesti tokius užsiėmimus.

D.Butvydienė ramino abi puses

Trečiadienio susirinkimas buvo konstruktyvesnis, gal todėl, kad į jį atvyko ir Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Dainora Butvydienė.

Direktorei O.Klasauskienei taip ir nepavyko į kuriamą centro tarybą deleguoti jos pačios numatytų kandidatūrų – D.Butvydienė įspėjo, jog personalijas turi siūlyti tėvai.

Tačiau D.Butvydienei ne kartą teko raminti ir kitą pusę – iš vietos vienas per kitą pasipiktinimą reiškiančius tėvus. „Uždėkime pagaliau atsitraukimo kryželį praeičiai ir eikime į priekį“, – nebeiškentusi jų paprašė D.Butvydienė.
klasauskiene su tevais
R.Vasiliauskienė pasakojo, kad tėvai iki šiol nežino, kur dingdavo už parduotus vaikų darbelius surinkti ir aukotojų skirti pinigai.

D.Butvydienė informavo, jog vidaus audito metu nustatyta, kad dalis pinigų išties nebuvo apskaitoma. Direktorei O.Klasauskienei už šį ir kitus pažeidimus skirtas papeikimas. Didesnės nuobaudos, pasak D.Butvydienės, tuo metu nebuvo galima skirti. Ji pažadėjo, kad nuo šiol bus apskaitytas kiekvienas įstaigos litas ir taryba su tėvais galės spręsti, kur juos panaudoti.

Administracijos direktorės pavaduotoja pripažino, kad akivaizdu, jog ne viskas iki šiol buvo padaryta ir iš Savivaldybės pusės, jog įstaigoje išties trūksta darbuotojų. Toliau visiems ji linkėjo konstruktyvaus darbo.

Pagaliau po ilgų debatų į Dienos paslaugų centro tarybą išrinkti Regina Bakutienė ir Svajonė Maciukevičienė. Įstaigos darbuotojai dvi kandidatūras turės išsirinkti savo susirinkime, rajono Taryba savo atstovą pasiūlys šio mėnesio pabaigoje.

Tėvai pareiškė norą išsirinkti dar ir tėvų komitetą ir tokį leidimą gavo. Anot D.Butvydienės, nuo to visiems bus tik geriau, nes bus dar vienas patariamasis organas.