Higienos reikalavimų daugėja, o jų besilaikančiųjų – mažėja

higienos reikalavimai_nauji_smelisAptarti prastėjančią higienos normų laikymosi būklę rajone veikiančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, pasikalbėti apie įsigaliojusius naujus Lietuvos higienos normos reikalavimus bei teisės aktus neseniai rinkosi Šilutės rajono švietimo įstaigų atstovai, bendrosios praktikos slaugytojos, visuomenės sveikatos specialistai. Susitikime taip pat aptarti naujausi Lietuvos higienos normos pakeitimai, bei diskutuota, kaip juos įgyvendinti pasiruošė rajono ikimokyklinukus ugdančios įstaigos.

Deja, valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė užfiksavo, kad higienos normų pažeidimų skaičius rajone išaugo nuo 50 proc. iki 64 proc.

Priminė reikalavimus dėl vaikų žaidimų aikštelių

Pranešimą „Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji saugos reikalavimai“. Nuostatų įgyvendinimas“ skaitė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos  ministerijos Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta Šlepetienė.

Anot viešnios, svarbu visiems atkreipti dėmesį į Higienos normose nustatytus naujus reikalavimus vaikų žaidimų aikštelėms.

Statant naują aikštelę ir rekonstruojant esančią tvorą, jos aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m.

Aktuali Higienos normos naujovė ir dėl smėlio kokybės. A.Šlepetienė priminė, kad smėlis vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, tai yra smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų kiaušinėlių. Pakeitus ar atnaujinus smėlį smėlio dėžėse turi būti atliekamas jo parazitologinis tyrimas, jei smėlio tyrimo rezultatų nepateikė smėlio tiekėjas. Nenaudojamos smėlio dėžės turi būti uždengiamos, taip apsaugant smėlį nuo užteršimo.

Naujos sąvokos ir saugos reikalavimai

Pranešimą „Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pakeitimai“ skaitė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Jurjonienė.

Anot pranešėjos, šiuo keitimu patikslintas Higienos normos pavadinimas ir joje vartojamos sąvokos, suderintos su Lietuvos švietimo įstatymo tam tikromis nuostatomis, įtvirtinančiomis, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą gali vykdyti ne tik ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.

Anot A.Jurjonienės, nustatyti nauji sveikatos saugos reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių formavimui. Šie pakeitimai ypač palankūs kaimiškoms vietovėms, kuriose nedidelis įvairaus ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Kaip sakė pranešėja, Higienos normoje įtvirtinta galimybė ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes formuoti iš skirtingo amžiaus vaikų bei naujai nustatytas didžiausias leidžiamas vaikų skaičius skirtingo amžiaus vaikų grupėse.

Pavyzdžiui, Higienos normos 5 punktas nustato, kad skirtingo amžiaus vaikų grupes, neviršijant nurodyto vaikų skaičiaus, galima formuoti vienoje grupėje ugdant vaikus, kurių amžius nuo vienerių metų iki pradinio ugdymo pradžios.

Nauji reikalavimai nustatyti ir patalpų įrengimui. Pavyzdžiui, jei švietimo teikėjas ugdoki 60 vaikų, grupėms gali būti įrengiama bendra priėmimo – nusirengimo patalpa, kuri turi būti pasiekiama visų grupių vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų – miegojimo, poilsio patalpas. Jei švietimo teikėjas ugdo iki 60 vaikų, 2 metų ir vyresnių vaikų grupėms gali būti įrengiama bendra tualeto – prausyklos patalpa. Ji turi būti įrengta tame pačiame aukšte kaip ir šių grupių žaidimų – miegojimo ar poilsio patalpos, nuo jų nutolusios ne daugiau kaip 50 m bei pasiekiamos vaikams bet kuriuo metu.

Aptarė grėsmes ir pažeidimus Šilutės rajone

Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus, atliktus vykdant patikrinimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose 2016 m., pristatė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus vyriausioji specialistė Ona Nijolė Krūminienė.

2016 m. sausio – lapkričio mėnesiais iš 16 rajone veikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų buvo patikrinta 11. Iš viso atliktos 9 periodinės kontrolės ir 2 grįžtamosios kontrolės. Anot O.N.Krūminienės, 7 patikrinimų metu (64 proc.) buvo nustatyti higienos normos reikalavimų pažeidimai.   Kai kurių patalpų įrengimas neatitiko teisės aktų reikalavimų, tai yra aptikti aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai, neapsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis (2 ugdymo įstaigose, grupių priėmimo – nusirengimo patalpose, tualetuose – prausyklose).

Kai kurių patalpų grindų danga buvo labai susidėvėjusi, nelygi.

Trijose ugdymo įstaigose grupių sąrašuose buvo perdaug vaikų, o 2 ugdymo įstaigose buvo netinkama patalpų ir įrangos priežiūra, tai yra santechniniai įrenginiai visiškai susidėvėję, techniškai netvarkingi.

Kai kuriose įstaigose ne kiekvienam vaikui buvo skirtas kojų rankšluostis, ne visi darbuotojai pasitikrinę sveikatą ar išklausę higienos įgūdžių mokymo kurso programą.

Kai kurių įstaigų teritorijos nebuvo pilnai aptvertos, asfaltuotų takų danga – nesaugi, duobėta.
Susitikimo metu dauguma ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovų pripažino, jog tiek higienos normos pažeidimų yra todėl, kad trūsta lėšų jiems pašalinti.