Ikimokyklinis ugdymas – tėvų lūkesčius tenkinanti paslaugų įvairovė

ikimokykline konferencija 10Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrius, Pedagogų švietimo centras ir ikimokyklinės įstaigos surengė respublikinę konferenciją „Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos dialogas – sėkmingos vaiko socializacijos prielaida“.

Į kvietimą dalyvauti konferencijoje, skaityti, pateikti stendinius pranešimus  atsiliepė pedagogai iš Klaipėdos, Kretingos, Gargždų, Tauragės, Mažeikių, Šiaulių, Kauno, Radviliškio, Šilutės. Atvyko 196 dalyviai. Iš jų 65 – vaikųtėvai.

Pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi, sėmėsi idėjų bei pristatė savose ugdymo įstaigose taikomus darbo metodus. Po pranešimų pedagogai ir tėvai diskutavo sekcijose, klausėsi specialiai tėvams paruoštų informacinių naujienų.

Platus paslaugų spektras

Daug informacijos apie ikimokyklinių ugdymo įstaigas mūsų rajone, jose taikomas programas, problemas, pasiekimus ir iššūkius pateikė savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė.

„Ikimokyklinio ugdymo paslaugos labai svarbios ugdant vaikus kaip asmenybes, nes jos papildo vaikų ugdymą šeimose, skatina jų socialinį, pažintinį vystymąsi, praturtina bendravimo su kitais patirtį, padeda pasiruošti mokyklai“, – gerai žinomas tiesas vardijo vyr.specialistė.

Pasak jos, rajono lopšeliuose – darželiuose taikoma grupių modelių, programų įvairovė atitinka visuomenės ir tėvų, auginančių ikimokyklinukus, lūkesčius. Lanksti ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra džiugina tuos tėvelius, kurie augina specialiųjų poreikių vaikus.

Vaikai, kurie dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi ribotas galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, yra ugdomi lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ dviejose specialiosiose grupėse. Jose teikiamos specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo paslaugos, organizuojamas jų pavėžėjimas.

Lopšelyje – darželyje „Žibutė“ veikia logopedinė grupė vaikams, turintiems žymių kalbos ir bendravimo sutrikimų. O lopšeliuose – darželiuose „Žibutė“ ir „Žvaigždutė“ galima gauti socialinio pedagogo paslaugas.

Tėveliams, kurie atžaloms ieško alternatyvaus ugdymo, siūloma pasidomėti Valdorfo pedagogikos metodu. Ši pedagogika paremta natūraliu pažinimu, vaizduotės lavinimu, situacijos išgyvenimu. Valdorfo ugdymo metodą naudoja lopšelių – darželių „Žibutė“ ir „Pušelė“ pedagogai.

Naudojasi kompleksine pagalba

Ne paslaptis, kad augindami vaikus tėvai susiduria su įvairiomis problemomis. Vieni su jomis susitvarko patys, kitiems prireikia specialistų pagalbos. Todėl rajone įsteigtos kelios tarnybos.

Vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos tarnyba teikia pagalbą vaikams, turintiems įvairių raidos sutrikimų. Dirba gydytojas, socialinis darbuotojas, psichologas, logopedas, kineziterapeutas, masažuotojas ir slaugytojos. 2011 metais tarnyboje užfiksuoti 3389 apsilankymai.

Pagalba teikiama ir Šilutės rajono pedagogų švietimo centro Pedagoginėje – psichologinėje tarnyboje. Čia 2011 metais įstaigos logopedas 29 vaikams suteikė 77 konsultacijos, 31 tėvui – 35 konsultacijas. Psichologas konsultavo 21 vaiką ir 20 tėvų.

Su vaiko teisių apsauga iškilusias problemas sprendžia ir socialinės rizikos šeimų vaikų interesus užtikrina Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba.

Patvirtintas 4 val. per dieną ugdymas

V.Nemanienė pasidžiaugė, kad lopšelius – darželius lankančių vaikų skaičius auga. Nuo 2010 m. vasario vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas, kaupiami duomenys apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus.

Tada švietimo specialistai žino, kiek vaikų rajone lanko, ir kiek galėtų lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

2012 m. vasario 1 d. darželius lankė 1149 vaikas (372 iš jų – priešmokyklinio ugdymo grupes), galėjo lankyti – 1256. Neužimtos buvo 147 vietos. Dabar pastarasis skaičius mažėja, nes rajono Taryba pritarė projektui leisti tėvams rinktis nemokamą 4 valandų per dieną vaiko ugdymą.

„Iš pradžių buvo svarstoma kurti atskiras 4 valandų grupes, tačiau pamatėme, kad tiek vaikų nesusirinks. Todėl nuspręsta leisti tiems vaikams lankyti bendrąsias – 7,12 val. ar 10,5 val. dirbančias grupes“, – pasakojo V.Nemanienė.

Specialistė informavo, kad šiuo metu ugdymo grupės Šilutės rajono lopšeliuose – darželiuose užpildomos beveik devyniasdešimčia procentų. O tėveliai, svarstantys, kurią įstaigą pasirinkti, visą norimą informaciją gali rasti internetinėje svetainėje www.ikimokyklinis.lt. arba užsukę į pasirinktus darželius, kur jiems bus suteikta konsultacija.