Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2021-2022 mokslo metais

2021 – 2022 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Šilutės Vydūno gimnazija (Atgimimo al. 3, Šilutė).

Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021 – 2022 mokslo metais, gali teikti prašymus iki 2020 m. lapkričio 24 d. bazinės mokyklos – Šilutės Vydūno gimnazijos – vadovui.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (tai yra, iki 2022 m. birželio 10 d.), o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pakartotinėje sesijoje.

Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą; vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje); jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, bent vieną iš šių nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją: švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo; Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai; Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvoje teikiamam viduriniam išsilavinimui; užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje; kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.
Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją Lietuvoje, eksternų dokumentai priimami tik nuotoliniu būdu.

Dokumentus prašome teikti el. paštu: rastine.vydunas@gmail.com Pasiteiravimui tel.: (8 441) 62401, mob.: 8 678 84084.