Išrinktoms savivaldybių taryboms ir merams − nauji įgaliojimai

Kovo mėnesį savivaldos rinkimuose išrinktus naujus savivaldybių tarybų narius ir merus pasitiko pokyčiai. Balandžio 1 d. įsigaliojo Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos bus pradėtas taikyti naujas mero ir tarybos įgaliojimų modelis.

Iki šiol meras buvo ne tik savivaldybės atstovaujamosios institucijos – tarybos narys ir vadovas, bet ir atskira nuo savivaldybės tarybos vienasmenė savivaldybės institucija – savivaldybės, kaip įstatymo nustatyto valstybės teritorijos administracinio vieneto, vadovas.

Dabar savivaldybės taryba bus atstovaujamoji institucija, o meras – savivaldybės vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, t. y. vykdomoji institucija. Meras nebebus tarybos narys.

Tarp svarbių naujovių – nuo šių rinkimų pradedamas riboti merų kadencijų skaičius. Šiemet išrinktieji į pareigas galės būti perrinkti dar ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Taigi asmuo, tris kadencijas iš eilės ėjęs mero pareigas, negalės būti renkamas meru ketvirtajai kadencijai iš eilės.

Pagal pakeitimus, meras planuos savivaldybės tarybos veiklą, sudarys tarybos posėdžių darbotvarkes ir teiks tarybos sprendimų projektus, šauks tarybos posėdžius ir jiems pirmininkaus, pasirašys tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Merui pavesta parengti savivaldybės biudžetą, jis bus atsakingas ir už jo vykdymą.

Kasmet iki birželio 15 d. meras privalės tarybai raštu atsiskaityti, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Pagal naują tvarką meras, o nebe administracijos direktorius organizuos savivaldybės strateginio planavimo procesą, teiks tarybai tvirtinti savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus, tvirtins detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

Meras nebeturės balsavimo teisės tarybos posėdžiuose sprendžiamais klausimais. Tačiau turės teisę nepasirašyti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų ir juos motyvuotai grąžinti pakartotiniam nagrinėjimui. Tokiu atveju taryba galės arba pritarti mero motyvuotam grąžinimui, arba patvirtinti pirminį priimtą sprendimą.

Merui laikinai negalint eiti pareigų (dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo), jį pavaduos vicemeras, tačiau mero įgaliojimams nutrūkus ar naujam merui neprisiekus laikinai jo pareigas eis savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas tarybos narys.

Vicemerai – politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Pagal naują tvarką, vietoj mero pavaduotojo pareigybės atsiras vicemerų pareigybė. Vicemerai turės būti skiriami ne iš tarybos narių, kaip buvo iki šiol. Vicemeras bus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, kaip ir savivaldybės administracijos direktorius.

Keičiasi administracijos direktoriaus įgaliojimai, jis bus tik įstaigos vadovas. Kartu naikinama administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybė.

Meras savo vienasmeniu sprendimu turės teisę paskirti administracijos direktorių, o skiriant vicemerą pirmiausia reikės atsiklausti savivaldybės tarybos. Tačiau jeigu taryba ir nepritars mero siūlomai vicemero kandidatūrai, meras vis tiek turės teisę savo sprendimu paskirti jį vicemeru.

Naujomis nuostatomis sudaroma galimybė savivaldybės tarybos nariams pareikšti nepasitikėjimą vicemerais ar administracijos direktoriumi, tačiau ar juos atleisti, ar ne iš užimamų pareigų, spręs meras.

Savivaldybės taryba, komisijų ir komitetų darbas

Įstatyme įtvirtinama savivaldybės tarybos dauguma, mažuma, opozicija ir opozicijos lyderis. Taip pat patikslinamas tarybos narių frakcijos ir grupės sudarymas, papildomai įteisinama mišri grupė. Nustatoma ir papildomų teisių tarybos mažumai, opozicijai ir opozicijos lyderiui.

Savivaldybės taryboje, kurią sudaro 41 ir daugiau narių, frakciją turės sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai, 27–31 narį turinčioje taryboje frakciją turės sudaryti ne mažiau kaip 4 nariai, kitose – ne mažiau kaip 3 nariai.

Įstatyme nustatoma minimali trukmė, kiek privalu leisti pasisakyti, klausti, atsakyti į klausimus tarybos posėdyje, sudaroma papildoma galimybė tarybos mažumai turėti tarybos mažumos valandą, kurios metu jie galės užduoti klausimų merui, vicemerams, administracijos direktoriui, komitetų ir komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus.

Tarybos mažuma kartą per pusę metų turės teisę įtraukti klausimus į vieną tarybos posėdžio darbotvarkę. Savivaldybės tarybos komisijų ir komitetų posėdžiai, išskyrus uždari, turės būti tiesiogiai transliuojami.

Keičiasi savivaldybės kolegijos sudarymas

Savivaldybės tarybos kolegija keičiama į savivaldybės kolegiją, tikslinamas jos sudarymas ir papildomas klausimų, kuriuos ji nagrinėja, sąrašas, kuris yra nebaigtinis.

Pakeitimais išplečiamas asmenų, kurie įeina į savivaldybės kolegiją, sąrašas. Į jį bus įtraukiamas meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai, opozicijos lyderis. Taip pat įtvirtinama, kad kolegija gali būti sudaryta savivaldybės tarybos sprendimu. Kolegijos posėdžiams pirmininkaus meras.

Elta inf.