Jau privalu visuomenę iš anksto informuoti ir apie numatomus statyti didesnius individualius namus

0.487770001478594469Gyventojai turėtų žinoti, kad prieš rengdami ne tik daugiabučių, bet ir didesnių nei 200 kvadratinių metrų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų statybos ar rekonstrukcijos projektus, projektuotojai privalo juos supažindinti su savo projektiniais pasiūlymais. Šis reikalavimas galioja nuo šių metų liepos, kai pasikeitė teisinis reguliavimas ir tokio dydžio vienbučiai bei dvibučiai priskiriami visuomenei svarbiems statiniams.

Savivaldybės administracija, gavusi prašymą informuoti gyventojus apie planuojamą projektuoti statinį, turi paskelbti pranešimą savo interneto svetainėje ir įpareigoti statytoją prie sklypo ribos įrengti stendą su atitinkama informacija arba ją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams ar naudotojams. Turi būti nurodytas statybvietės adresas arba žemės sklypo geografinės koordinatės, statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, tipai, projektuotojo ir statytojo kontaktai, vieta, kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais, telefonas ir laikas, iki kada visuomenė projektuotojui gali teikti pasiūlymus, taip pat viešo susirinkimo vieta ir laikas.

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Statytojas, suderinęs su savivaldybe, kurios teritorijoje numatoma projektuoti statinį, parenka viešo susirinkimo vietą. Šis susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam laikui ir turi vykti žmonėms patogiu metu. Po susirinkimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasiūlymus pateikę visuomenės atstovai turi būti raštu informuojami, ar į jų pasiūlymus bus atsižvelgta.

Savivaldybės administracija, gavusi viešo susirinkimo metu pateiktų pasiūlymų įvertinimo rezultatus, priima sprendimą, ar pritarti projektiniams pasiūlymams, ar ne. Apie jį paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir pranešama statytojui.

Gyventojai, pastebėję viešinimo procedūrų pažeidimų, turėtų apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Daugiau informacijos apie visuomenės informavimo procedūras galima rasti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriuje.