Kaip apsaugoti autorių teises?

Originalaus ir išskirtinio produkto kūrimo procesas neretai pareikalauja didelių kūrybinių kančių ir finansinių išteklių. Kartais užtrunka sugalvoti idėją. Žinoma, vien to negana. Reikia ją realizuoti. Dažnai ši dalis dar sudėtingesnė. Bet kuris kūrėjas žino, kiek laiko ir pastangų reikia įdėti, siekiant įgyvendinti net pačią paprasčiausią idėją. Neretai čia neapsieinama ir be papildomų finansinių išteklių. Todėl nieko keisto, kad prieš pasirodant naujam kūriniui, kyla baimė jeigu šį kūrinį kažkas kitas nukopijuos? Ir rūpestis – o kaip galiu jį apsaugoti? 

Autorių teisių apsauga

Literatūros, mokslo ar meno kūriniui nuo jo sukūrimo momento įsigalioja autorių teisių apsauga. Ką ji reiškia? Tai yra teisinis apsaugos statusas, suteikiamas originaliam kūriniui, nepriklausomai nuo jo vertės. Ši apsauga suteikiama automatiškai, nuo to momento, kai kūrinys yra baigtas. Papildomai nieko daugiau atlikti nereikia. Europos Sąjungos šalyse autorių teisės saugomos visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po jo mirties arba 70 metų po paskutiniojo autoriaus mirties, jeigu kūrinys sukurtas bendraautorių. Ne ES šalyse autorių teisių saugojimo trukmė gali būti skirtinga, tačiau visose valstybėse, pasirašiusiose Berno konvenciją, ji trunka ne mažiau 50 metų po autoriaus mirties.

Kokie kūriniai saugomi? 

Autorių teisių apsaugą reguliuoja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, kuris nustato, kad autorių teisių objektais gali būti tik tie literatūros, mokslo ar meno kūriniai (pvz., eilėraščiai, knygos, straipsniai, filmai, dainos, skulptūros), kurie yra originalūs ir išreikšti kokia nors objektyvia forma. Verta paminėti, kad tokiais kūriniais nėra laikomos idėjos, procedūros, principai ir kiti neapčiuopiami procesai. Jiems nėra priskiriami ir teisės aktai, jų projektai, kiti oficialūs dokumentai, informaciniai pranešimai oficialiems valstybių simboliams, folkloro kūriniams taip pat negalioja autorių teisių apsauga.

Kokios gali būti autorių teisės?

Autorių teisės apima turtines ir asmenines neturtines autoriaus teises į jo kūrybos veiklos rezultatą. Turtinės autoriaus teisės suprantamos kaip teisės į pajamas, gautas už kūrinio naudojimą. Naudodamasis šia teise, autorius gali kontroliuoti (uždrausti arba leisti) bet kokį jo kūrinio naudojimą, gauti už tai autorinį atlygį. Šios teisės gali būti perduodamos kitiems asmenims, paveldimos. 

Neturtinės autorių teisės yra neekonominio pobūdžio (dar vadinamos – moralinėmis teisėmis). Jos suprantamos kaip teisės į autorystę teisė vadintis ir būti nurodytam kūrinio autoriumi, teisė uždrausti kūrinį keisti ir pan. Jos yra neatsiejamos nuo autoriaus asmenybės ir yra susijusios su jo vardu bei reputacija, todėl negali būti perduodamos ar paveldimos. 

Gretutinės teisės

Tikslinga atskirai paminėti gretutines teises, kurios egzistuoja šalia autorių teisių. Tokių teisių turėtojas dažniausiai yra atlikėjas, transliuojanti organizacija, fonogramos ar vaizdo įrašo gamintojas, turintis teisę spręsti dėl kūrinio atlikimo panaudojimo. Gretutinės teisės taip pat yra skirstomos į turtines (ekonominio pobūdžio) ir neturtines. Pastarosios pripažįstamos atlikėjams. Naudodamiesi šia teise, jie gali reikalauti būti nurodytais kūrinio atlikėjais, teisę į kūrinio atlikimo neliečiamybę. Gretutinės teisės taip pat įgyjamos automatiškai, be papildomų procedūrų, nuo kūrinio atlikimo momento. Jos yra saugomos 50 metų nuo produkto sukūrimo pradžios. 

Autorių teisių apsaugos ženklas

Autorių teisių apsaugai įsigalioti nereikalinga jokia formali procedūra. Todėl praktikoje, įrodinėjant kūrinio sukūrimo faktą, neretai susiduriama su autorių teisių apsaugos pradžios nustatymo problema. Ji lengvai išsprendžiama kūrinį iš karto paviešinus publikuojant leidinyje, ištransliuojant ir pan. Taip pat gali praversti nuotraukos, vaizdo įrašai, autorinės sutartys. Tokiais atvejais gelbsti ir autorių teisių apsaugos ženklas (copyright zenklas), informuojantis apie autorystę kitus asmenis. Naudojant šį ženklą, prie kūrinio pridedamas tekstas “visos teisės saugomos” arba simbolis „©”, šalia nurodomi metai, kada kūrinys sukurtas ir autorius. Šie metai ne visada sutampa su tikrąja kūrinio sukūrimo data.

Pažeidimų atvejai

Autorių teisės yra svarbi ir efektyvi priemonė, kuria gali pasinaudoti kūrėjas, siekdamas finansinės naudos, apsaugoti savo kūrinį nuo kopijavimo, nesąžiningo naudojimo. Nepaisant to, kad autorių teisių apsauga galioja nuo kūrinio sukūrimo momento, pasitaiko itin daug atvejų, kai netyčia (ar piktybiškai) šios teisės pažeidžiamos. Pažeidimų spektras gali būti itin platus: nuo neleistino muzikinių kūrinių naudojimo reklamose iki tekstų ar nuotraukų kopijavimo internete be autoriaus sutikimo. Šiuo atveju, svarbu tinkamai ir laiku sureaguoti – taip galima išvengti ne tik dar didesnės žalos, bet ir ilgo bei brangaus bylinėjimosi proceso. METIDOS teisininkai, sukaupę ilgametę patirtį intelektinės nuosavybės srityje, gali padėti atstatyti pažeistas teises.