Ko trūksta Šilutės jaunimui? Apie tai paaiškina atlikta galimybių studija

Praėjusįjį pirmadienį Šilutės rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje buvo pristatyta Atviro darbo su jaunimu plėtros Šilutės rajono savivaldybėje galimybių studija.

Savivaldybės administracijos ir jaunimo organizacijų atstovai išgirdo, kokias užimtumo problemas mato jaunimas.

Studija atlikta 2020 m., tačiau dėl pandemijos tik dabar buvo įmanomas pristatymas visuomenei. Susitikime su studijos rengėju, tyrėju, jaunimo politikos ekspertu Nerijumi Miginiu dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, jaunimo organizacijos.

Apie galimybių studiją

2020 metais Šilutės rajono savivaldybė įsigijo Atviro darbo su jaunimu plėtros Šilutės rajono savivaldybėje galimybių studiją (toliau – galimybių studija). Ja savivaldybė siekia kokybiškai įgyvendinti valstybės perduotą savivaldybėms jaunimo politikos funkciją, taip pat tapti labiau jaunimui draugiška, kurti galimybes jaunimui būti ir veikti rajone bei taip stiprinti vietos identitetą. Šios galimybių studijos tikslas teikti siūlymus, įžvalgas, aptarti darbo su jaunimu tendencijas, įvairias darbo su jaunimu formas, bei rekomenduoti kaip jas pritaikyti Šilutės rajono savivaldybėje, siekiant gerinti jaunimo situaciją.

Galimybių studijos rengėjams buvo keliami šie uždaviniai: identifikuoti esmines Šilutės rajono jaunimo problemas, jų priežastis bei jaunuolių poreikius savirealizacijai; išsiaiškinti Šilutės rajono jaunų žmonių požiūrį į jaunimo situaciją ir esamas problemas bei jų nusiteikimą prisidėti prie problemų sprendimo; atlikti potencialių darbui su jaunimu tinkamų erdvių Šilutės rajone ir galimų partnerių paslaugų jaunimui teikimui identifikavimą; pasiūlyti darbo su jaunimu formas (atviras, mobilus, gatvės, informacinis, išmaniojo darbo su jaunimu metodai ir kt.) ir galimus teikėjus (atvirus centrus, atviras erdves darbui su jaunimu ir kt.) Šilutės rajono teritorijoje.

Šilutės savivaldybės lygmuo

Rengiant galimybių studiją buvo atliktas kokybinis mišrios metodikos taikomasis tyrimas. Tyrimu buvo siekiama sužinoti, kaip suinteresuotosios grupės (remiantis technine specifikacija): dirbantieji su jaunimu, bendruomenių atstovai, savivaldybės specialistai, švietimo įstaigų vadovai, seniūnijų atstovai, jauni žmonės mato jaunimo situaciją Šilutės rajone, kokias pagrindines jaunimo problemas ir interesus įvardija.

Iš viso žvalgybinėje tyrimo dalyje 2020 metų spalio – lapkričio mėn. dalyvavo 20 dalyvių. Buvo organizuotos 3 grupinės diskusijos, 3 individualūs, ekspertiniai pokalbiai. Šilutės rajono gyvenviečių ir bendruomenių lankymas neįvyko dėl COVID-19 pandemijos suvaržymų. Internetinę apklausą užpildė 317 respondentai.

Galimybių studijos tyrėjas, jaunimo politikos ekspertas
N. Miginis ne tik įvardino jaunimo poreikius, bet ir pasiūlė galimus sprendimo būdus.

Atlikus savivaldybės dokumentų, teisės aktų ir atliktų tyrimų analizę teigiama, kad Šilutės rajono savivaldybė kryptingai formuoja ir įgyvendina jaunimo politiką rajone. Šilutės rajono savivaldybės 2015 – 2024 m. strateginiame veiklos plane, uždavinyje „Plėtoti neformalųjį švietimą, suteikti palankias galimybes individualių gebėjimų plėtrai ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui“ numatytos šios priemonės darbui su jaunimu vystyti: „Mokinių ir jaunimo kūrybos bei laisvalaikio centro steigimas“ (tai yra Atviro jaunimo centro steigimas), „Jaunimo veiklai erdvių tinklo sukūrimas seniūnijose“ (6 atvirų jaunimo erdvių sukūrimas).

Anot pranešėjo N. Miginio, šios suplanuotos priemonės leidžia teigti, kad savivaldybė turi ambicijų darbo su jaunimu srityje.

Atliktoje galimybių studijoje taip pat aptariama esama darbo su jaunimu situacija. Savivaldybėje veikia 2 atviros erdvės, siekiant didinti veiklos kokybę įvardinamas poreikis finansuoti jaunimo darbuotojų etatus, įvardinamos veiklos plėtros kryptys: projektinė veikla, skirtingų lyčių poreikių tenkinimas, tarptautinio darbo su jaunimu (dalyvavimo mobilumo projektuose galimybės).

Šilutė – lyderė tarp savanorių galimybių

Kaip sakė N. Miginis, Šilutės rajone organizuojamos savanoriškos veiklos apimtys gerokai viršija nacionalinius vidurkius. Taip pat didžiulį svorį jaunimo politikoje duoda Šilutės rajono savivaldybės 2019 metais patvirtintas „Studentų rėmimo programos tvarkos aprašas“, jo įgyvendinimas yra gerasis pavyzdys, kurį galėtų perimti kitos Lietuvos savivaldybės. Siekiant stiprinti regioninį identitetą, sukurti prielaidas jaunų specialistų grįžimui į savivaldybę po studijų, tokių programų įgyvendinimas labai svarbus.

Jaunimas nori daugiau užimtumo įvairovės

Ruošiant atviro darbo su jaunimu plėtros Šilutės rajone galimybių studiją buvo atlikta anketinė apklausa jaunuolių, kuriems 14-19 metų, ir jie gyvena įvairiose seniūnijose, surinkta informacija apie jaunimo, gyvenančio Šilutės rajone, nuomonę apie laisvalaikio praleidimo galimybes ir siūlymus.
39,5 proc. respondentų laisvalaikio praleidimo galimybes savo gyvenamojoje teritorijoje vertina teigiamai. 47 proc. respondentų laisvalaikio praleidimo galimybes visoje Šilutės rajono savivaldybėje vertina labiau teigiamai nei neigiamai.

Dauguma respondentų komentavo, kad trūksta laisvalaikio praleidimo galimybių: trūksta pasirinkimo įvairovės; nėra erdvės, kur galima nueiti ir pabūti su draugais; trūksta pramogų (kino salės, biliardo, boulingo); atvira erdvė yra per maža (autorių pastaba: „Šilutės atvira erdvė“); minima, kad boulingas buvo vienintelė erdvė rinktis, bet ją uždarė; reikia renovuoti ir plėsti infrastruktūrą; daug maisto parduotuvių, geriau būtų prekybos centrai. Net 10 proc. respondentų, atsakiusių į šį klausimą, labai teigiamai vertino laisvalaikio galimybes. Šilutės miestas įvardinamas kaip vieta, kur yra ką veikti. Bet Šilutėje gyvenantys respondentai laisvalaikio praleidimui galimybes vertina žemiausiai. Mažosiose seniūnijose gyvenantis jaunimas įvardina, kad turi ką veikti – tai pabrėžė seniūnijose gyvenantis jaunimas (ypač Katyčių ir Kintų, taip pat Vainuto, Rusnės ir Švėkšnos).

Susisteminus respondentų atsakymus, Šilutės rajono jaunimui aktualiausios temų grupės: darbas, sportas, motyvacija, kur studijuoti, muzika, karjeros planavimas, vairavimas ir transportas, jaunimo projektai – šios temos yra aktualiausios, nes jaunuoliai įžvelgia tiesioginę asmeninę naudą sau ir pritaikomumą ateityje. Kas trečiam jaunuoliui svarbus emocinis palaikymas ir gebėjimas dirbti su savo emocijomis – poreikis individualiam palaikymui. Kas ketvirtam jaunuoliui aktualus finansinis raštingumas. Kas penktam respondentui aktualus lytinis švietimas ir pasiruošimas šeimai. Tik 18,1 proc. respondentų įdomi politikos tema.