Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams – nacionalinė parama

zemes ukisKokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai nuo gegužės 15 d. kviečiami teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti. Valstybės pagalba bus skiriama paslaugų išlaidoms, susijusioms su pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu, taip pat nereikšminga (de minimis) pagalba paslaugų išlaidoms, susijusioms su žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimu.

Ši parama teikiama pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Paraiškų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose skyriuose laukiama iki birželio 15 d.

Į valstybės pagalbą pirminei gamybai ir prekiniam paruošimui pretenduoti gali vidutinės ir mažos įmonės bei mikroįmonės, kurios iki paraiškos pateikimo veikė ne trumpiau kaip vienerius metus, verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu, o praėjusiais mokestiniais metais pajamos iš šios veiklos sudarė daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų.

Paraiškas teikti gali ir kokybiškų produktų gamintojų asociacijos, tačiau galutiniai valstybės pagalbos gavėjai – subjektai, kurie verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu.

Valstybės biudžeto lėšomis gali būti kompensuojama iki 100 proc. tinkamų išlaidų, neatskaičiavus tiesioginių mokesčių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tinkamomis finansuoti bus pripažintos tik tos išlaidos, kurios bus patirtos tik po sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo datos.

Į nereikšmingą pagalbą žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimui pretenduoti gali įmonės, kurios iki paraiškos pateikimo veikia ne trumpiau kaip 1 metus, perdirba žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, gamina kokybiškus žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, kurių kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus.

Didžiausia nereikšmingos pagalbos suma vienerių metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 50 tūkst. Lt. Tinkamomis finansuoti bus pripažįstamos tos išlaidos, kurios bus patirtos tais pačiais metais, kai yra teikiama paraiška, bei išlaidos, patirtos projekto įgyvendinimo metu.

Visi reikalavimai paramai gauti yra numatyti Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu