Kuriamas strateginis plėtros planas, pagal kurį gyvensime iki 2024 metų

planŠilutės savivaldybėje vyksta strateginio plėtros plano 2015-2024 metams rengimo darbai. Apie 70 įvairios patirties ir skirtingų specialybių žmonių yra pakviesti prisidėti prie šios strategijos kūrimo. Šią strategiją parengti numatyta per metus – iki 2014 metų balandžio 4 dienos.

Projekto „Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas“ kūrėjų darbą organizuoja UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ specialistės Aina Kurklietytė ir Vaiva Bražionytė.

Strategijai parengti reikalinga 75 600 Lt suma. 64 260 Lt Savivaldybė gavo iš Europos Sąjungos Žmogiškųjų išteklių plėtros programos. Tai ES struktūrinių fondų  2007-2013 metų finansinio laikotarpio parama.

2014 metais baigiasi Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2014 metams įgyvendinimo laikotarpis. Todėl ir atsirado poreikis parengti naują Šilutės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2015-2024 metams, kuris yra vienas iš svarbiausių Šilutės rajono savivaldybės plėtros skatinimo dokumentų, padėsiančių pritraukti investicijas, racionaliai bei efektyviai panaudoti savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos lėšas.

Vertindamos baigiamo įgyvendinti 2005-2014 metų strateginio plano rezultatus, A.Kurklietytė ir V.Bražionytė kalbėjo, kad sėkmingiausiai pavyko įgyvendinti minėto plano III prioriteto „Išsilavinusios ir kultūrą puoselėjančios bendruomenės ugdymas socialioje aplinkoje“ užduotis. Pagal užfiksuotus duomenis, ši plano dalis įvykdyta 58 proc., o iki 2014 metų pabaigos tikimasi, kad bus pasiektas ir 60 proc. rezultatas.

50 procentų užsibrėžtų tikslų įgyvendinta pagal strategijos II prioritetą – „Darnaus žemės ūkio, pramonės ir verslų vystymosi skatinimas“.

Prasčiausias rezultatas pasiektas įgyvendinant I prioriteto – „Turizmo sektoriaus plėtra, panaudojant ir išsaugant Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susiformavusį kultūrinį – istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius“ – užduotis. Iki plano galiojimo pabaigos tikimasi, kad bus baigta įgyvendinti bent 30 proc. suplanuotų priemonių.

Analizuojant Šilutės rajono socialinę – ekonominę būklę, nerimą kelia gyventojų skaičiaus mažėjimas: nuo 2001 m. iki 2012 metų pabaigos gyventojų sumažėjo penktadaliu – dabar jų yra tik apie 44,2 tūkstančio (daugelis dar manė, kad rajone yra apie 50 tūkstančių gyventojų).

Nuo 2005 iki 2009 metų kasmet emigruodavo apie 260-330 darbingo amžiaus žmonių, o 2010 m. pasiektas rekordinis skaičius – išvyko 2128 gyventojų. 2012 metais iš mūsų rajono emigravo perpus mažiau žmonių nei rekordiniais metais.

Dar būtų galima vardinti daug įvairių pateiktų verslumo ir naudojimosi socialinėmis paslaugomis duomenų, tačiau jie visi nėra ženkliai pasikeitę nuo strategijos įgyvendinimo pradžios.

Naujo strateginio plano kūrėjai dirba pasiskirstę į 4 grupes – Ekonomikos, Aplinkos, Visuomenės ir Žemės ūkio darbo grupes.

Grupių diskusijose buvo formuluojami globalūs iššūkiai, vietinės reikšmės iššūkiai ir grėsmės, kurie gali nutikti per artimiausius 10 metų. Nemažos dalies dalyvių nuomonės sutapo dėl to, kad kils gruntinio vandens lygis, ilgės žmonių gyvenimas, kils ir emigracijos, geriamojo vandens užterštumo grėsmės. Dauguma manė, kad rajone mažės jaunų žmonių skaičius, sunkės žemės ūkio verslo ir žvejybos sąlygos. Mažėjant gyventojų kaimo gyvenvietėse yra grėsmė, kad gali tekti mažinti mokyklų ir kitų socialinių įstaigų skaičių.

Kiekviena grupė teikė pasiūlymus, kokių reikia imtis priemonių, kad gerėtų rajono patrauklumas verslui, turistams ir čia gyvenantiems žmonėms, kad pavyktų sustabdyti emigraciją ir sugrąžinti tėviškę palikusius žmones namo.

Surinktą informaciją strategijos planavimo organizatorės susistemins ir pateiks tolimesnėms diskusijoms.
Naujas Šilutės rajono strateginis plėtros planas, apimantis miesto viziją, plėtros prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą su ES logo su trim fondais spalvotas copyorientaciniu lėšų poreikiu bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistema, padės užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ekonominėje, socialinėje ir aplinkos apsaugos srityse, padidins Šilutės rajono savivaldybės valdymo efektyvumą ir našumą.