Kviečia teikti kandidatus į NVO tarybą

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2020 m. liepą patvirtino rajono nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos nuostatus. NVO taryba sudaroma iš 12 asmenų – 6 savivaldybės institucijų, įstaigų atstovų ir 6 nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų.

Kviečiame Šilutės rajone veikiančias NVO iki lapkričio 2 d. teikti 2 metų kadencijai kandidatus į savivaldybės NVO tarybą šiose veiklos srityse: kultūros, sporto, socialinių ir neapibrėžtų veiklos sričių.

NVO taryba skirta teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybėje veikiančių NVO veiklos skatinimo ir atlikti kitas NVO tarybos nuostatuose numatytas funkcijas.

Viena NVO, turinti juridinį statusą gali siūlyti vieną atstovą. Organizacijos pasiūlymus pateikia raštu. Pasiūlyme nurodoma NVO veiklos sritis, siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai. Pasiūlymą pasirašo vadovas. Esant daugiau siūlomų asmenų negu yra vietų taryboje, savivaldybės administracija organizuos susirinkimą, kurio metu pasiūlyti asmenys balsų dauguma išrinks 6 atstovus. Pasiūlymas pateikiamas elektroniniu paštu rasa.bickauskiene@silute.lt arba administracija@silute.lt Informacija tel. 8 656 84899.