„Lamatos žemė“ kelia bendruomenes naujiems projektams

 

VVG NAUJI_PROJ_2Pirmą dieną po Trijų karalių šventės asociacijos „Lamatos žemė“ administracija sukvietė savivaldybės kaimo vietovių bendruomenių atstovų susirinkimą. Renginyje dalyvavo ir Savivaldybės administracijos vadovai, kuriems buvo įdomu išgirsti apie naujus kaimo vietovių vietos plėtros strategijos projektų kvietimus Nr.6 ir Nr.7.

Projektams įgyvendinti bus gauta per 156 tūkst Eur parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Kviečia mokytis

Į susitikimą atvyko apie trys dešimtys bendruomenių atstovų, daugelis iš jų – kartu su seniūnais. Visi buvo susodinti prie stalo, padengto vaišėmis – arbata su pyragaičiais ir saldainiais.

Asociacijos „Lamatos žemė“ projektų vadovė Rimutė Pilipavičienė pristatė abu kvietimus, o viešųjų ryšių specialistė Lina Budrikė ir finansininkė Rita Grigalienė atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus.

Kvietimu Nr.6, pasak R. Pilipavičienės, asociacija „Lamatos žemė“ kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Pagal šią priemonę numatomi mokymai. Priemonė skirta kaimo vietovėse veikiančių vietos plėtros subjektų (VPS) projektų įgyvendinimo kompetencijoms ugdyti. Kartu su kompetencijos ugdymu bus vykdoma ir vietos sprendimų paieška, ją siejant su inovacijų diegimo gerąja praktika.

Bus remiami specializuoti, praktinius įgūdžius suteikiantys mokymai, pavyzdiniai verslo mokymai, pažintis su naujomis technologijomis, gerosios verslo patirties perdavimo – perėmimo projektai ir kt. VVG NAUJI_PROJ_1
VPS priemonė nekuria naujų darbo vietų. Tinkami vietos projektų vykdytojai – Šilutės rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, kurių viena iš steigėjų nėra savivaldybė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 14 915 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 7 457,50 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc., kitaip tariant, bendruomenių lėšų projekto įgyvendinimui nereikia.

Kviečia dirbti partnerystėje

Kvietimu NR.7 bendruomenių atstovai kviečiami teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui„ (toliau – VPS) priemonę „Regioninių paslaugų ir produktų pasiūlos didinimas, remiant partnerystę ir bendradarbiavimą“.

Šia priemone siekiama inovatyviais būdais užtikrinti socialinę ekonominę kaimo vietovių plėtrą, remiant įvairių nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendras pastangas, nukreiptas į efektyvesnį VVG teritorijos išteklių panaudojimą, vietos rinkų plėtrą, naujų, kaimo gyventojams aktualių paslaugų kūrimą.

Priemonės naujoviškumas – skatinti NVO ir kitų vietos plėtros dalyvių (savivaldybės, verslininkų: vietos paslaugų, produktų gamintojų) partnerystę bei bendradarbiavimą, nukreiptą į bendrų tikslų siekimą ir bendros veiklos vykdymą.

Pasak R. Pilipavičienės, šioje priemonėje bendruomenės raginamos bendradarbiauti su Savivaldybės ir verslo atstovais. Tokiems projektams įgyvendinti bus privaloma sąlyga – partnerių skaičius nemažiau dviejų.

Remiamos veiklos: smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimo iniciatyvos, organizuojant bendrus darbo procesus, kuriant bendrą infrastruktūrą (pvz., ūkininkų turgelių įrengimas, amatų centrų, apjungiančių individualius amatininkus, kūrimas ir kt.); smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimo iniciatyvos, kuriant ir plėtojant turizmui bei vietos gyventojams svarbias paslaugas (pvz., turizmo klasterių kūrimas, aplinkos tvarkymo centrų, buitinių paslaugų centrų steigimas).

Šio kvietimo projektai skirti darbo vietoms kurti. Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinti 3 vietos projektai ir sukurtos 3 darbo vietos.

Beje, savivaldybės bendruomenių atstovus nustebino, kad darbo vietos turi būti sukurtos 5-eriems metams.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šilutės rajone registruoti ir veiklą VVG teritorijoje vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, kitos nevyriausybinės organizacijos, vietos paslaugų, produktų gamintojų asociacijos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 141,99 tūkst. Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 47,33 tūkst. Eur. Projektui įgyvendinti bendruomenėms teks investuoti 20 proc. savo lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gruodžio mėn. 28 d. 9 val. iki šių metų vasario mėn. 27 d. 16 val.

Šilutės VVG darbuotojos apgailestavo, kad kvietimų Nr.6 ir Nr.7 projektuose negali dalyvauti net 9 rajono bendruomenės. Juknaičių bendruomenė, Usėnų seniūnijos bendruomenė, Degučių kaimo bendruomenė „Rytdiena”, Šylių kaimo bendruomenė „Švylys”, Kintų bendruomenė, asociacija „Traksėdžių viltis”, Katyčių bendruomenė, Laučių kaimo bendruomenė, Švėkšnos seniūnijos Inkaklių bendruomenė „Ašva” negali dalyvauti naujuose kvietimuose, nes dar nebaigė kvietimo Nr. 5 projektų.