Lietuvoje prasideda išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose ir referendume

Prasideda išankstinis balsavimas. / ELTA nuotr.Šian­dien pra­si­dės išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas sa­vi­val­dy­bė­se ir bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se.

Bal­suo­ti iš anks­to ga­li vi­si as­me­nys, ku­rie rin­ki­mų ir re­fe­ren­du­mo dėl nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos die­ną – spa­lio 14-ąją ne­ga­lės at­vyk­ti bal­suo­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Bal­suo­ti iš anks­to ga­li­ma bet ku­rios sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te spa­lio 10 ir 11 die­no­mis nuo 8 iki 20 va­lan­dos.

Bal­suo­ti pa­štu ga­li­ma spe­cia­liai bal­sa­vi­mui su­da­ry­tuo­se pa­štuo­se spa­lio 10, 11, 12 die­no­mis nuo 10 iki 20 val.

Bal­suo­ti pa­štu ga­li tik rin­kė­jai, ku­rie dėl svei­ka­tos būk­lės ar am­žiaus yra svei­ka­tos prie­žiū­ros (iš­sky­rus am­bu­la­to­ri­nes), so­cia­li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ba at­lie­ka pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ir to­dėl ne­ga­li at­vyk­ti bal­suo­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę, ar­ba at­lie­ka tik­rą­ją ka­ro tar­ny­bą, vals­ty­bės tar­ny­bą ar dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis tarp­tau­ti­nė­se ka­ri­nė­se ope­ra­ci­jo­se už­sie­ny­je, ar­ba at­lie­ka areš­to ar lais­vės atė­mi­mo baus­mę ar yra areš­ti­nė­se, tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se (su­lai­ky­mo na­muo­se).

Bal­sa­vi­mas na­muo­se vyks spa­lio 12 ir 13 die­no­mis 8-20 va­lan­do­mis. Rin­kė­jai, ku­rie įra­šy­ti į na­muo­se bal­suo­jan­čių rin­ki­mų apy­gar­dos rin­kė­jų są­ra­šą, bet neį­ra­šy­ti į rin­ki­mų apy­lin­kės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je jie lai­ki­nai ap­si­sto­ję, rin­kė­jų są­ra­šą, bal­suo­ti na­muo­se ga­lės spa­lio 11 die­ną 8-20 va­lan­dą.

Bal­suo­ti na­muo­se ga­li tik neį­ga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, su­ka­kę 70 me­tų ir vy­res­ni rin­kė­jai, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę, yra pa­tei­kę Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos nu­sta­ty­tos for­mos rin­kė­jo pra­šy­mą bal­suo­ti na­muo­se ir yra įra­šy­ti į na­muo­se bal­suo­jan­čių rin­kė­jų są­ra­šus.

No­rint bal­suo­ti na­muo­se, rei­kia pa­teik­ti pra­šy­mą apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jai, nuė­jus į rin­ki­mų apy­lin­kę ar­ba už­pil­džius to­kį pra­šy­mą, kuo­met į na­mus rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai pri­sta­to rin­kė­jo kor­te­les. Jei as­muo yra neį­ga­lus, pra­šy­mą ga­li pa­teik­ti ir ki­tas as­muo (šei­mos na­rys, kai­my­nas, be­si­rū­pi­nan­tis as­muo ar ko­mi­si­jos na­rys). Šie rin­kė­jo pra­šy­mą pa­si­ra­šo ir nu­ro­do sa­vo var­dą, pa­var­dę ir as­mens ko­dą.

Rin­ki­mų tei­sę tu­ri Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, ku­riems rin­ki­mų die­ną yra su­ka­kę 18 me­tų. Rin­ki­muo­se ne­ga­li da­ly­vau­ti pi­lie­čiai, ku­rie teis­mo pri­pa­žin­ti ne­veiks­niais.

Nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo rin­ki­mai ir re­fe­ren­du­mas dėl nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos vyks spa­lio 14 die­ną nuo 7 iki 20 va­lan­dos.

Sei­mo rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­me tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti 2 mi­li­jo­nai 579 tūks­tan­čiai 466 rin­kė­jai. Iš jų bal­suo­ti už­sie­ny­je už­si­re­gist­ra­vo 13 tūkst. 519 rin­kė­jų.

Eiliniuose Seimo rinkimuose dalyvauja 17 partijų ir viena keturių partijų koalicija, iš viso keliama apie 2 tūkst. kandidatų, o rinkimų teisę turi per 2,5 mln. Lietuvos piliečių.

Antrasis balsavimas vienmandatėse apygardose, kuriose nė vienas kandidatas pakankamai balsų nesurinks pirmuoju etapu, vyks po dviejų savaičių, spalio 28 d.

Naujos kadencijos parlamentarai darbti Seime turėtų pradėti lapkričio viduryje.

Šilutės krašto žmonės, kaip jau įprasta, Seimo narius rinks dviejose rinkimų apygardose: Šilutės – Pagėgių rinkimų apygardoje Nr. 32 galės pasirinkti iš 10 kandidatų, Šilalės – Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 33 – iš 9 pretendentų. Taip pat galės reitinguoti patikimiausius politikus iš sąrašo, pasirinkto iš 18-os partijų sąrašų.