Medžioklės klausimai aktualūs ir privačių miškų savininkams

buck72 copy 1Šiomis dienomis vis dažniau pasigirsta diskusijų dėl medžioklės teisinio reglamentavimo, medžioklės plotų nustatymo. Neretai klausimų apie medžioklę kyla ne tik pradedantiesiems ir patyrusiems medžiotojams, tačiau taip pat ir privačių miškų savininkams.

Dauguma privačių miškų savininkų yra aktyvūs medžiotojai ar bent svarsto galimybę dėl medžioklės plotų vienetų įsteigimo. Medžiotojams, valdantiems nemažą dalį miško laukų bei miško plotų, dažnai kyla klausimas, kokios yra pagrindinės medžioklės plotų vieneto įsteigimo sąlygos.

LMSA Medžioklės reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Tubis pataria, kad pagal šiuo metu galiojančią Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos, kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose nėra sudarytų medžioklės plotų vienetų arba kuriuos dabartinių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti.

Medžioklės įstatymas numato, kad egzistuojančius medžioklės plotų vienetus taip pat galima padalyti arba juos sujungti, kai toks sudarymas atliekamas medžioklės plotų naudotojų susitarimu.

Medžioklės plotų vienetai taip pat gali būti įsteigti arba jų ribos keičiamos, kai medžioklės plotų vieneto ribas arba teritorijas, kuriose leidžiama medžioti, būtina patikslinti, įsteigus pagal Saugomų teritorijų įstatymą naujas saugomas teritorijas arba pakeitus esamų saugomų teritorijų, kuriose medžioti draudžiama, ribas, taip pat, kai gaunamas atitinkamas medžioklė tvarkos projekto rengėjų siūlymas.

Pagal šiuo metu galiojančią Medžioklės įstatymo antro skirsnio 13 straipsnio 3 dalį, žemės sklypo ar keleto susisiekiančių sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta ir kurių bendras plotas yra didesnis kaip 1000 ha, savininkas gali pateikti prašymą į rajoninę komisiją medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, kad šie sklypai būtų pripažinti medžioklės plotų vienetu.  Jeigu žemės sklypai pripažįstami medžioklės plotų vienetu ir tokio medžioklės plotų vieneto sudarymas nesuardo gretimų medžioklės plotų vienetų, jų savininkui pagal teisės aktų reikalavimus gali būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.

Medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas sudaromas ir patvirtinamas vadovaujantis nustatyta tvarka, o leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas be Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuojamo leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso.

Dauguma medžiotojų būrelių ir klubų turi leidimus medžioti medžiojamosios faunos išteklius, kurie galioja iki 2013 metų, todėl praktiškai įkurti naują medžioklės plotų vienetą yra įmanoma tik pasibaigus minėtam leidimui. Tačiau žemės ar keleto susisiekiančių sklypų savininkai galėtų prašyti savo vardu registruoti naujus medžioklės plotų vienetus ir pateikti sutartis su žemės ar miško savininkais Komisijoms medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Tai daryti reikėtų prieš pasibaigiant galiojantiems leidimams.

Privačių miškų ir žemių savininkai taipogi teiraujasi, kaip elgtis susidurus su primygtinu medžiotojų būrelio spaudimu pasirašyti sutartį, leidžiančią medžioti jų miškuose. Dažnai šios sutarties punktai, tokie kaip sutarties galiojimo terminas (kartais nurodomas net iki 2035 m.), ar sutarties nutraukimo galimybės, kitos sutarties sąlygos miško savininkams būna visiškai nepriimtinos. Tokiu atveju reikėtų žinoti, kad miško ar žemės savininkas neturi prievolės pasirašyti sutarties jam nepriimtinomis sąlygomis. Leisti medžioti savame miške patariama ne ilgesniam nei 10 metų periodui.

Kęstutis Tubis sudarant sutartį pataria nurodyti papildomus reikalavimus, tokius kaip: dėl medžioklės būdų, terminų, atitinkamų žvėrių gausos reguliavimo, medžioklės įrenginių statymo, transporto priemonių naudojimo ir panašiai.

Kartais pasitaiko atvejų, kad kai kurie leidimus medžioti savo miško plote davę ir sutikimą su medžiotojais pasirašę miško savininkai susiduria su medžiotojų savivale: nieko neatsiklausdami medžiotojai prisistato medžioklės bokštelių, šėryklų miško kultūrose.

Miško savininkai turėtų žinoti, kad medžioklę jie gali uždrausti Medžioklės įstatyme nustatyta tvarka kreipdamasis su raštišku pareiškimu į rajoninę komisiją medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Savivaldybės administracija turi informuoti, kaip susisiekti su komisijos pirmininku.

Visais atvejais reikėtų peržiūrėti pasirašytą susitarimą ir dar kartą įsitikinti, ar nėra medžiotojų numatyta medžioklės įrenginių pasistatymo jūsų nuosavybėje galimybė. Jei susitarimas apibrėžia tik medžioklę, o medžiotojai nesuderinę iš anksto (bent žodžiu) pastatė bokštelius (medžioklės įrenginius), pirmas kelias – susisiekti su jais ir asmeniškai spręsti šią problemą susitikimo metu. Tai turėtų būti pirmas ir pats civilizuočiausias problemos sprendimo būdas.

Susitikimui patariama būti pasirengus raštą su reikalavimu per tam tikrą laiką demontuoti bokštelius, esančius jo teritorijoje, kurį įteikti pasirašytinai. Jei savininko plote medžioklę vykdančio  būrelio (klubo ar individualaus medžioklės vieneto) vadovas susitikti nesutinka, nesikalba su savininku, jį ignoruoja arba per reikalavime nurodytą protingą terminą nedemontuoja bokštelių, reikia kreiptis į  gamtos apsaugos inspektorius, skunde nurodant visas aplinkybes.

Pabaigoje norime palinkėti visiems medžiotojams ir žemių bei miškų savininkams daugiau pasitikėjimo vieni kitais ir dalykiško bendradarbiavimo. Dialogas dėl medžioklės reglamentavimo tobulinimo tikrai prasidėjęs ir kalbėtis yra būtina ieškant racionalių sprendimų Tikimės, kad dabar svarstomi medžioklės įstatymo pakeitimai padės spręsti kylančias problemas, nustatyti tinkamesnį ir teisinį reglamentavimą.

Lietuvos miško savininkų asociacijos informacija. Publikuojama bendradarbiaujant su LR Aplinkos ministerija.