Naujame reglamente – leidimas mokytojams tikrinti mokinių daiktus ir imtis fizinių veiksmų

Mokinys. / Stock.XCHNG nuotr.Pirmą kartą mokykloms parengtas rekomendacijų projektas, numatantis leistinas poveikio priemones netinkamai besielgiantiems vaikams.

Šiomis rekomendacijomis siekiama padėti mokyklų darbuotojams efektyviai reaguoti į kraštutinius netinkamo elgesio atvejus ir užtikrinti psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką mokyklos bendruomenėje, praneša LR Švietimo ir mokslo ministerija.

„Projektas bus pateiktas svarstyti mokykloms, pedagogų profesinėms organizacijoms, socialiniams partneriams – kartu nutarsime, kokios priemonės leis užtikrinti darbingą ir draugišką aplinką mokyklose, garantuos tvarką ir efektyvius drausminimo būdus tais atvejais, kai įžūlus mokinio elgesys akivaizdžiai trukdo pamoką, – sako švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys. – Mokyklų bendruomenėms reikia turėti aiškias gaires, kaip elgtis vienu ar kitu konfliktišku atveju, apibrėžti, kas mokytojui leistina, kas ne“.

Šis projektas buvo parengtas remiantis Didžiosios Britanijos pedagogų patirtimi ir analogišku teisiniu aktu.

Rekomendacijose bus apibrėžta, kas laikoma netinkamu mokinio elgesiu, kokios gali būti mokyklos darbuotojo poveikio priemonės – veiksmai, kuriais siekiama tai nutraukti.

Pasak viceministro V.Bacio, projekte aptariami ir tokie jautrūs dalykai, kada ir kaip gali būti patikrinti mokinio daiktai arba kokie galimi su fiziniu kontaktu susiję mokyklos darbuotojo veiksmai, kai siekiama užkirsti kelią mokinio elgesiui, keliančiam realų pavojų jo paties ar aplinkinių gyvybei, sveikatai ar saugumui.

„Norime aiškiai reglamentuoti, kokiose situacijose ir kokiomis poveikio priemonėmis mokytojas turi drausminti agresyviai besielgiantį auklėtinį. Taip pat bus nurodyta, kokie veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir gali būti traktuojami kaip smurtas prieš mokinį. Tokių elgesio taisyklių labai reikia šiuolaikinėje mokykloje, kad mokiniai ir mokyklos darbuotojai žinotų savo elgesio „raudonąsias linijas“, kurių peržengti nevalia“, – sako viceministras.

Šiose rekomendacijose numatytos priemonės galės būti taikomos tik tais atvejais, jeigu pokalbiai su mokiniu, tėvais, švietimo pagalbos priemonės nedavė jokių rezultatų.

Mokykla, norinti taikyti tokias poveikio priemones, savo vidaus dokumentuose – ar Mokyklos vidaus darbo tvarkoje, ar Mokinio elgesio taisyklėse, mokymo sutartyje ar kitur – turės nustatyti poveikio priemonių taikymo sąlygas ir tvarką ir supažindinti mokinių tėvus.

Rekomendacijų projektas artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti švietimo bendruomenei.

Rekomendacijas rengė Švietimo ir mokslo ministerijoje dirbusi darbo grupė, į kurią įėjo švietimo pagalbos specialistai, mokyklų administracijos, švietimo darbuotojų profesinių sąjungų, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos, ministerijos atstovai. Darbo grupei vadovavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė.