Neįgalūs studentai, siekiantys aukštojo mokslo, gali gauti tikslinę paramą

neigalus36 Lietuvos aukštosios mokyklos yra Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ partnerės ir kryptingai siekia sukurti palankią studijų aplinką žmonėms su negalia.

Projektui, kuris įgyvendinamas nuo 2012 m. pradžios iki 2015 m. rugpjūčio pabaigos, iš 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų finansinės paramos laikotarpio skirta per 16,9 mln. litų. Visa projekto vertė – 20 mln. litų.

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti tikslines išmokas – 520 litų per mėnesį – su studijomis susijusioms išlaidoms padengti. Išmokos skiriamos atitinkamoje studijų pakopoje pirmą kartą studijuojantiems studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis ir kurie neturi akademinių skolų ar aukštosios mokyklos skirtų nuobaudų.

Projekto metu ne tik teikiama finansinė parama specialiųjų poreikių turintiems studentams, bet ir aukštųjų mokyklų personalas yra ruošiamas dirbti su neįgaliaisiais. Mokymų metu darbuotojams sudaromos galimybės iš arti pažinti skirtingas negalias, sužinoti, kokių sunkumų patiria neįgalūs studentai. Teorinių ir praktinių mokymų metu aukštųjų mokyklų atstovai supažindinami su priemonėmis, kurios pagerina stu dijų prieinamumą neįgaliesiems.

Šiais mokslo metais daugiau nei šimtas aukštųjų mokyklų darbuotojų kėlė kvalifikaciją negalios klausimais projekto mokymų programoje.

Mokymuose dalyvaujančios Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų ir karjeros tarnybos vadovės Vilmos Bridikienės teigimu, įgytos žinios leido suprasti, jog norint atskleisti žmonių su negalia intelektinį potencialą reikia ne tik vykdyti kryptingą jų ugdymo veiklą, bet nemažiau dėmesio skirti ir darbuotojų ugdymuisi. Ji džiaugiasi, kad dalyvavimas projekte paskatino teigiamus pokyčius jų aukštojoje mokykloje, todėl studentai greitu metu gali tikėtis jiems pritaikyto, individualizuoto studijų programų turinio ir metodų, jų specialiuosius poreikius atitinkančio mokymosi tempo.

Įvairiose aukštosiose mokyklose besimokantys 699 studentai su negalia, kuriems nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, per šių metų pavasario semestrą gavo minėtas tikslines išmokas individualiems poreikiams studijų procese tenkinti. Pavasario semestre studentams su negalia išmokėta 2,3 mln. litų.

Neįgaliam studentui labai svarbi aukštosios mokyklos aplinka – siekiama ją pritaikyti prie specialiųjų studento poreikių, palengvinti ir sukurti palankias sąlygas jam studijuoti. Aukštosioms mokykloms jau perduoti neįgaliųjų vežimėliai, skirti šokti, speciali kompiuterinė įranga fizinę negalią turintiems studentams, aklųjų riedulio kamuoliai, programinė įranga, palengvinanti studijų procesą silpnaregiams ir akliesiems, taip pat ryšio sistemos, skirtos klausos negalią turintiems studentams.
ES logo su trim fondais spalvotas copy
Bendra perduoto turto vertė – daugiau kaip 2 mln. litų.

Daugiau informacijos apie projektą – www.studijuoktobulek.lt