Nepateikus informacijos apie statybą – kelių šimtų eurų bauda

StatybosValstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnams, tikrinantiems statybų teisėtumą, dažniausiai baudas tenka skirti statytojams už privalomos informacijos apie statybą nepateikimą. Pirmojo šių metų pusmečio duomenimis, tokie pažeidimai sudaro kone trečdalį visų pažeidimų, už kuriuos statybos dalyviams taikyta administracinė atsakomybė ir skirta baudų už beveik 8 tūkstančius eurų.

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas už informacijos apie statybą nepateikimą numato nuo 289 iki 868 eurų baudą. Tačiau dauguma statytojų pasinaudoja į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašytu pasiūlymu per dešimt darbo dienų nuo protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos.

Statytojo pareigą pateikti informaciją apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų – statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo – pasamdymą ar paskyrimą nustato Statybos įstatymas. Ir tai reikia atlikti per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo. Informacija turi būti paskelbiama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba pateikiama raštu VTPSI teritoriniam padaliniui. Šis reikalavimas netaikomas tik statinio paprastojo ar kapitalinio remonto ir nesudėtingo statinio statybos atvejais.

Statybos inspektoriams surašant administracinio teisės pažeidimo protokolus, statytojai dažnai teisinasi apie tokią savo prievolę nežinoję. Tačiau šis reikalavimas yra įrašytas ne tik teisės aktuose, bet ir savivaldybių administracijų išduodamuose statybą leidžiančiuose dokumentuose (SLD).

Nuotoliniu būdu ar tiesiogiai pateikiamame pranešime turi būti nurodyti statytojo, statybos vietos ir SLD duomenys, statybos pradžios data, rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros, statybos ir techninės priežiūros vadovų duomenys. Kokie fizinių ir juridinių asmenų duomenys pateikiami, nurodyta statybos techniniame reglamente „Statybą leidžiantys dokumentai“. Teikti informaciją naudojantis elektroninėmis paslaugomis paprasčiau – tereikia „Infostatybos“ interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt tinkamai užpildyti tam skirtą pranešimo formą.

Jeigu išduotas SLD nebuvo įregistruotas „Infostatyboje“, nepakanka nurodyti jo numerį, išdavimo datą ir išdavusio subjekto pavadinimą, turi būti pridedama SLD kopija. Taip pat šiuo atveju, jei pranešimas teikiamas internetu, papildomai suvedami duomenys ir apie statybos objektą.

Tokia pačia tvarka informacija turi būti pateikiama ir pasikeitus rangovui ar bet kuriam iš pagrindinių statybos sričių vadovų.

Informacija apie statybą ir jos dalyvius reikalinga VTPSI, kad galėtų tinkamai planuoti ir vykdyti statinių statybos valstybinę priežiūrą.