Pakeista kūdrų kasimo tvarka

Kūdra. /  Martinos Pužaitės (silutesnaujienos.lt) nuotr.Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas ir žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius 2012 m. liepos 12 d. bendru įsakymu patvirtino Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų tvarkos aprašą.

Kam taikomas šis tvarkos aprašas?

Tvarko aprašas taikomas visiems asmenims, norintiems įrengti, įrenginėjantiems ir prižiūrintiems dirbtinius vandens telkinius. Išlyga padaryta tik kai įrengiami žuvininkystės tvenkiniai, vandens telkiniai naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai skirti naudoti teisės aktų nustatyta tvarka bei asmenims, kurie dirbtinius nepratekamus paviršinius vandens telkinius įrengė ar pradėjo jų įrengimą iki minėto aprašo įsigaliojimo dienos.

Kokie vandens telkiniai vadinami dirbtiniais nepratekamais paviršiniais vandens telkiniais?

Tai vandens telkiniai, įrengiami iškasant daubą (iškasą) arba supilant pylimą ir nenaudojant hidroizoliacinių priemonių, atskiriančių šio telkinio vandenį nuo gruntinio vandens, nepapildomas iš upių, tvenkinių arba kanalų.

Kur draudžiama įrengti dirbtinį vandens telkinį?

Dirbtinius vandens telkinius draudžiama įrengti:

1. Pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras;

2. Nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;

3. Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje;

4. Natūraliose pievose ir akmenynuose;

5. Miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte

6. Gamtiniame ir kompleksiniame (pvz. botaniniame – zoologiniame) draustinyje, kai toks vandens telkinys nesusijęs su draustinio paskirtimi ir yra didesnis nei 0,1 ha (10 a).

Kas svarbu įrengiant vandens telkinį?

1. Privaloma užtikrinti, kad nebus iškirsti saugotini medžiai; sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės; pažeistos valstybei priklausančios ar turinčios įtakos trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai;

2. Nuo tvartų, mėšlidžių, mechanizacijos dirbtuvių ir kitų taršos objektų iki dirbtinio vandens telkinio kranto linijos atstumas turi būti ne mažesnis kaip 10 metrų;

3. Dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Toks gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudojami reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas dirbtinis vandens telkinys. Jei nėra galimybės to padaryti, dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir (arba) derlingąjį dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame sklype

Su kuo turi būti suderintas dirbtinio vandens telkinio kasimas?

1. Jeigu dirbtinis vandens telkinys yra kasamas valstybiniame (regioniniame ar nacionaliniame) parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, vandens telkinio vieta turi būti suderinta su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija;

2. Jeigu dirbtinį vandens telkinį planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone ir „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta derinama su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu;

3. Planuojant dirbtinį vandens telkinį įrengti melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe.

Ką reikia pateikti norint suderinti dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą?

1. Reikia pateikti laisvos formos prašymą;

2. Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis;

3. Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis;

4. Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

Jeigu Jums kyla klausimų dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo, prieš įrengdami tokį vandens telkinį galite pasikonsultuoti su Nemuno deltos regioninio parko direkcijos specialistai atvykę adresu Lietuvininkų g. 10, Šilutė, tel. 8 441 75050 bei užduoti klausimus interneto svetainėje www.nemunodelta.lt rubrikoje „Klauskite mūsų“.