Parama bičių laikytojams

BiteSavivaldybė informuoja, kad 2016 m. iš valstybės biudžeto lėšų teikiama parama bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą). Papildomas bičių maitinimas – angliavandenilinių ir baltyminių maisto atsargų įvairaus pavidalo cukraus sirupu papildymas rudenį, ruošiant bičių šeimos atsargas žiemai. Paramos paraiškų priėmimo terminas – nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo  15 d. (įskaitytinai).

Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties, gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Paramos paraiškos, pateiktos po galutinio paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Išsamesnę informaciją teikia ir paraiškas priima Kaimo reikalų skyrius tel.: (8 441)  52 262, (8 441)   53 169.

Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie:

1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo bičių laikytojo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą;

2. turi bityno pasą;

3. turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;

4. turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

Bičių laikytojas (pareiškėjas) turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bityno pasą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą (pridedama) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.