Pasveikintas pusę amžiaus tarnystės Dievui ir žmonėms atidavęs prelatas Petras Stukas

prelatasSekmadienį, švenčiant Šv. Petro ir Povilo dieną, Švėkšnos Šv. ap. Jokūbo bažnyčioje vietos tikinčiųjų bendruomenė, svečiai iš kitų parapijų, valdžios atstovai, giminaičiai sveikino prelatą Petrą Vincentą Stuką su 50 metų kunigystės sukaktimi.

Prelatą atvyko pasveikinti ir gausus dvasininkų būrys. Šv. Mišias , skirtas ilgamečiui Švėkšnos parapijos klebonui P. Stukui, aukojo Telšių vyskupo Jono Borutos pagalbininkas vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas.

„Šiandien, minint garbingą Petro Vincento Stuko kunigystės jubiliejų, dėkosime Dievui už jo tarnystę, už pašaukimą, už atsidavimą, skelbiant Dievo žodį. Prašykime šiandien Viešpaties palaimos, kad toliau Dievas laimintų jubiliatą, kad toliau jis nuveiktų dar daug Viešpaties skirtų darbų“,- kvietė bendrai maldai susirinkusius vyskupas G. L. Vodopjenovas.

Būsimasis Švėkšnos tikinčiųjų sielos ganytojas P. Stukas gimė 1933 m. birželio 5 d. Biržų rajono Jasukiškių kaime, Vabalninko parapijoje. 1958 m. įstojo mokytis į Kauno kunigų seminariją. Tuomet norintieji tapti kunigais turėjo gauti sovietų valdžios leidimą. Nors seminarija ketino priimti 50 klierikų, tačiau leidimą mokytis suteiktas tik 13 kandidatų. Vis tik, kunigais įšventinti tebuvo tik šeši. Šiandien, tikėjimo žodį skleidžia keturi iš jų.

Pasveikinti prelato P. Stuko atvyko du bendrakursiai. Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis prisiminė kartu praleistus metus, pasidžiaugė ištikimybę Dievui duotiems pažadams.

„1964 m. kovo 25 dieną mes ištarėme taip Dievo tarnystei. Nuo tada su meile tarnavai Viešpačiui ir Jo bažnyčiai. Šiandien, kartu su Tavimi, Tavo studijų bičiuliai, Tavo bendradarbiai, šios vyskupijos kunigai, parapijos tikintieji, garbingi svečiai prie altoriaus sudedame Tau skirtas dovanas –  mūsų nuoširdžią maldą“,- sakė vyskupas J. Matulaitis.

Po iškilmingų Šv. Mišių nusidriekė eilės norinčiųjų pasveikinti mūsų prelatą P. Stuką auksinio jubiliejaus proga. Paskelbtas popiežiaus Pranciškaus padėkos žodis, perskaitytas specialus Lietuvos Premjero Algirdo Butkevičiaus sveikinimas. Gražius žodžius taip pat išsakė europarlamentaras Zigmantas Balčytis, Šilutės rajono savivaldybės meras Šarūnas Laužikas, Švėkšnos seniūnas Alfonsa Šeputis, vietos bendruomenių atstovai, buvusių prelato parapijų tikintieji, giminaičiai ir kt.

Padėkota už rūpestingą ūkiškumą savo bažnyčiai, dvasinę paramą parapijiečiams, už veikimą vienybėje, už dalijimąsi patirtimi, už tvirtą meilės Tikėjimui liudijimą.

Vėliau šventoriuje pašventintas naujas kryžius, pastatytas jau 38 metus Švėkšnos parapijos žmonėms tarnaujančiam, prelato P. Stuko garbei. Taip pat pašventintas ilgamečio bendradarbio kunigo Aloyzo Lideikio paminklas. Kunigas šių metų kovo 10 d. atgulė amžinojo poilsio šventoriuje.

Po ceremonijos, auksinio kunigystės jubiliejaus proga, surengtas specialus vakaras viloje „Genowefa“ kviestiniams svečiams.

Daugiau nuotraukų ČIA.