Patarimas išvykstantiems: pagalvokite iš anksto, kas atsiims pašto siuntas

 Iduodamos siuntos_pateLietuvos paštas primena, kaip pašte galima atsiimti gautą registruotąjį laišką ar siuntinį, kai pats gavėjas to padaryti neturi galimybių. Į ilgesnę kelionę išvykstantys ar laikinai gyvenamąją vietą keičiantys gyventojai raginami iš anksto apie tai informuoti paštą arba įgalioti kitą asmenį gautoms pašto siuntoms atsiimti.

Registruotuosius laiškus ir pašto siuntas ar paprastąsias siuntas, kurios netelpa į laiškų dėžutes, atsiimti paštuose gali tik jų gavėjai, pateikę galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kitiems asmenims pašto siuntos gali būti išduodamos tik raštu paštui nurodžius asmenį, kuriam leidžiama paimti siuntas, arba įgaliojus kitą asmenį atsiimti siuntas gavėjo vardu ir įgaliotajam asmeniui pateikus notaro patvirtintą ar jam prilygstantį, ar supaprastinta tvarka patvirtintą įgaliojimą, įskaitant elektroniniu būdu sudarytą įgaliojimą.

 „Jeigu žmogus ketina išvykti ilgesniam laikui arba laikinai keičia gyvenamąją vietą ir žino, kad tam tikrą laiką neturės galimybių nuvykti į paštą atsiimti siuntos, rekomenduojame jam parašyti prašymą ir nurodyti kitą asmenį, kuriam bus leidžiama atsiimti pašto korespondencijos siuntas, siuntinius. Galima nurodyti ir naują (laikiną) adresą, kuriuo gavėjui būtų persiunčiama pašto siunta, arba pratęsti siuntos saugojimo pašte terminą, kad siuntą būtų galima atsiimti vėliau, tačiau tai padaryti turi pats gavėjas – pateikti paštui specialų prašymą.

Pamiršus tai padaryti, kitam asmeniui siunta gali būti išduodama tik tada, jei šis turi įgaliojimą, patvirtintą notarine tvarka, arba jam prilygstantį ar sudarytą supaprastinta tvarka. Pastebime, kad pastaraisiais metais išpopuliarėjo elektroniniu būdu sudaryti įgaliojimai, nes tai – greitas ir patogus būdas patikėti kitam žmogui atsiimti pašto siuntą, kai jos gavėjas negali atvykti į paštą“, – pasakoja Lietuvos pašto Tinklo direktorė Inga Dundulienė.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, per 2016 metus Įgaliojimų registre buvo įregistruoti 2 876 elektroniniu būdu sudaryti įgaliojimai pašto korespondencijos siuntoms ir siuntiniams gauti. Beveik trečdalis iš visų informacinių technologijų priemonėmis sudarytų įgaliojimų skirti būtent pašto siuntoms gauti. Per praėjusius metus daugiau nei 1,5 karto išaugo internetu sudaromų įgaliojimų, reikalingų siuntoms pašte atsiimti, skaičius.

Elektroniniu būdu įgaliojimą asmuo gali sudaryti, prisijungęs prie specialaus internetinio tinklalapio www.igaliojimai.lt.

Specialią prašymo dėl pašto siuntos įteikimo kitam asmeniui arba siuntos persiuntimo kitu adresu ar į kitą paštą formą galima rasti internetiniame Lietuvos pašto tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt arba gauti pašte. Prašymą siuntos gavėjas gali pateikti bet kuriame šalies pašte.

Ką svarbu žinoti apie įgaliojimus?

Notaro patvirtintiems įgaliojimams prilygsta: asmenų, esančių tolimojo plaukiojimo metu jūrų laivuose, įgaliojimai, tvirtinami tų laivų kapitonų; karių įgaliojimai, patvirtinti karinių dalinių, junginių, karo įstaigų ir mokyklų vadų (viršininkų); asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, įgaliojimai, patvirtinti laisvės atėmimo vietų vadovų.

Supaprastinta tvarka patvirtintais įgaliojimais yra laikomi įgaliojimai, patvirtinti organizacijos, kurioje asmuo dirba ar mokosi, vadovo; daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name asmuo gyvena, pirmininko; seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena asmuo, seniūno; esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitono.

Įgaliojimas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jame turi būti nurodyta: įgaliojimo išdavimo data, įgaliojimą išduodančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojamojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimo galiojimo terminas (jeigu įgaliojime galiojimo terminas nenurodytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu laikoma, kad įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo dienos). Įgaliojime taip pat turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyti veiksmai, kuriuos asmuo yra įgaliojamas atlikti įgaliojimą išduodančio asmens vardu. Įgaliojimą išduodantis asmuo privalo įgaliojimą pasirašyti.