Prezidento A. Smetonos metams – jo kelionė į Švėkšną 1928 m.

Smetona sveksnoje_21925 m. Švėkšnoje kilęs gaisras sunaikino beveik visą miestelį, taip pat ir progimnaziją. Gimnazijos rūmai buvo šventinami 1928 m. Į iškilmes atvyko respublikos Prezidentas Antanas Smetona su palyda. Gausioje palydoje buvo ir Emilis Forbekas, Klaipėdos krašto direktorijos nario sūnus, atvykęs iš Bavarijos. E. Forbekas savo įspūdžius sudėjo į apybraižą, kurią buvo išspausdinęs Bavarijos laikraštyje. Savo apybraižą Emilis baigė žodžiais: „Žmonės tada buvo laimingi, tačiau tik dar dešimtį metų. Po to juos išvadavo Stalinas‘‘…

Siūlome trumpą šios apybraižos ištrauką. 

Anksčiau nepravažiuojamas kelias buvo specialiai prezidento apsilankymui padarytas tinkamas. Visur atidavinėjo pagarbą tiek fantastiški sargybiniai. Tolumoje į šilkinį dangų smigo dvigubas Švėkšnos bažnyčios bokštas. Panašus į parką pirmykščio žavesio kraštovaizdis glaudėsi prie žemės. Bildėjo malūnas. Šalikelėje kilo koplytstulpiai: aukšti stulpai su sudūlėjusiu kryžiumi po šiaudiniu stogu. <…>

Smetona sveksnoje_1Apsupta žmonių (vyrai naminio audeklo kostiumais, moterys baltomis skarelėmis) automobilių kolona pasuko į bažnyčios aikštę. Neogotikinė plytų katedra. Kaip vėliau sužinojau, pastatyta gyventojų ir iš vietinės žaliavos be pašalinės pagalbos. Priešais bažnyčią plačiu sustojusios mažos baltos mokinukės, kiek suglamžytais rūbeliais, su šparagų vainikais atviruose nudegusiuose plaukuose… Vėl lapija išpuošti vartai. Vėl druska ir duona, ir daug kalbų. Kalba ir senas žydas su pranašo barzda. Nebylus susižavėjimas. <…> Galiausiai prezidentas su savo palyda atsigręžia į bažnyčią. Jam žengiant per aikštę pasigirsta audringas „Valio“. Daug margumo, saulės ir dangaus, kelia puikią nuotaiką. Senoviški fotografai prisėlina ir spragsi. Gaudžiant vargonams įžengiame į bažnyčią. Daug žmonių. Viškose užtraukiama: „Domine…“ Gležna prezidento figūra stovi altoriaus papėdėje. <…>

Procesija pajuda per seną grafo rūmų parką. Baltos mergaičių eilės ir saulės spinduliai. Prezidentas su žmona seka paskui nuncijų. Vienu metu skamba vokiška, prancūziška, lenkiška, lietuviška kalba. Viename parko kampe baltai ir geltonai švyti naujasis gimnazijos pastatas. Tirštai susispietusi minia. Raudonai išmuštoje sakykloje nenustygsta oratorius. Praeina daug laiko, kol jis baigia. Ir po jo šneka dar daugelis. Čia pat atsidariusi mugė. Su margaspalviais saldainiais. Ryškiais paveikslėliais. Elgetomis. Dainininkais.

Prezidentas žengia prie valstiečių. Trenkia geltonas orkestro žalvaris. Grafas perskaito savo lietuvišką prakalbą. Iš visų pusių rankos kratymas. Valio! Po to vizitas pas aristokratus.. Ant šilkinės sofos šalia grafienės motinos sėdi prezidentas. Skubus atsigėrimas iš pagarbos. Pora mandagių sakinių. Atsisveikinimas. <…>

Tuo tarpu gimnazijos auloje sėdama valgyti. 500 asmenų, šalti užkandžiai, kvapni duona, arbata. Aptarnauja merginos tautiniais drabužiais. Skaisčių veidų dvelksmas. Groja karinis orkestras. Tarp pauzių kalbos, kalbos, kalbos. Ir vokiečių kalba. Vėl lotyniška, dvelkianti gražbylyste monsinjoro kalba. Raginimas taikai.

Prezidento vardinės

1934 m. birželio 10 d. Švėkšnos valsčiaus pradžios mokyklų mokytojai, kurių dauguma priklausė daktaro J. Basanavičiaus mokytojų sąjungai, Jo Ekselencijos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardinių proga surengė šventę. Mokytojų užpirktose pamaldose organizuotai dalyvavo gimnazija ir organizacijos. Po pamaldų gimnazijos salėje įvyko susirinkimas su paskaitomis. Iš Tilžės specialiai atvykęs Daktaras Vydūnas kalbėjo apie pasmerktąsias ir pasveikintąsias tautas. Vakare mokytojai suvaidino Vydūno misteriją „Mūsų laimėjimai“.
Prezidento 60-ies metų jubiliejaus
iškilmės

Tų pačių metų rugsėjo mėn. 9 – 10 dienomis Švėkšnoje vyko J.E. Lietuvos respublikos Prezidento A. Smetonos 60-ies metų sukakties minėjimas. Iškilmėm organizuoti buvo sudarytas komitetas iš asmenų, kuris ruošė šventės programą. Šventė vyko net 2 dienas.
Mokytojas A. Klumbys, tada dirbęs Švėkšnos pradžios mokykloje, dienoraštyje užrašė:

„Rugsėjo 9 d. 10 val. pakelta tautinė vėliava dalyvaujant valsčiaus pradžios mokykloms, gimnazijai ir organizacijoms. Iš čia organizuotai nužygiavom į bažnyčią pamaldoms. Po pamaldų 13 val. iškilmingai atidaryta Prezidento A. Smetonos gatvė (buvusi Vilkėno). Trumpai kalbėjo mokytojas A. Klumbys. Iš čia visi nuėjom į iškilmingą posėdį gimnazijoj. Posėdį atidarė gimnazijos vicedirektorius Pr. Samulionis, perskaitytas vyriausybės raštas. Gimnazijos vicedirektorius J. Rinkevičius skaitė paskaitą apie jubiliatą.“

Rugsėjo 10 d. 10 val. atskirai šį Prezidento jubiliejų minėjo abi Švėkšnos pradžios mokyklos (parapijinė ir valdiškoji). Išpuoštoj klasėj susirinko mokytojai ir mokiniai. Mokyklos vedėjas, atidarydamas posėdį, trumpai kalbėjo apie iškilmių reikšmę, mokytoja J. Navasaitienė mokiniams papasakojo apie Prezidento gyvenimą. Mokiniai skaitė savo eiles, padainavo keletą dainelių. Buvo perskaitytas Prezidento žodis ir posėdis baigiamas tautos himnu. Iškilmių proga buvo atsiųstos 240 knygų apie Prezidentą. Jos išdalintos mokiniams.

Liūdna žinia

1944 m. sausio 9 d. Švėkšną pasiekė liūdna žinia, kad Amerikoje mirė J. E. L. R. Prezidentas Antanas Smetona. Mokytojų Taryba nutarė surengti minėjimą sausio 10 d. ryte visa gimnazija dalyvavo gedulingose mišiose už Prezidentą. Vasario 13 d. gimnazijos salėje vyko minėjimas. Paskaitas apie velionį skaitė inspektorius Adomas Jasas, Aleksandras Pliateris ir Kazys Alminas, iškeldami jo nuopelnus Lietuvai. Meninę programą atliko gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojo Antano Urmulevičiaus.