Priimamos paraiškos Nacionalinei J. Basanavičiaus premijai gauti

Kultūros ministerija priima paraiškas gauti Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją.

Premijos paskirtis – įvertinti pavienių asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Kandidatais premijai gauti gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys ir jų grupės, vykdžiusios bendrą veiklą lietuvių etninės kultūros srityje. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti Lietuvoje, kitose ES valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose yra nurodyta su lietuvių etnine kultūra susijusi veikla, ir fiziniai asmenys. Vienas teikėjas gali siūlyti vieną asmenį ar grupę.

Iki š. m. spalio 1 dienos teikėjai turi pateikti Kultūros ministerijai (J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118, Vilnius) šiuos dokumentus ir medžiagą: teikėjo parengtą kandidato rekomendaciją, kurioje argumentuojama, už kokius nuopelnus siūloma kandidatui skirti premiją; kandidato kūrybinės, ugdomosios, mokslinės ir kitos veiklos, už kurią siūloma skirti premiją, aprašymą ir darbų, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašą; pagal poreikį vaizdinę, garsinę ar kitą medžiagą, įrodančią kandidato veiklos rezultatus.

Kai gauti premiją siūloma grupė, pateikiama teikėjo parengta rekomendacija, kurioje pateikiama argumentacija, už kokius nuopelnus siūloma grupei skirti premiją, grupės veiklos aprašymas ir bendrų darbų, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašas bei papildoma medžiaga.
Ant voko nurodyti: „Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija“.