Prioritetinė kryptis – miško valdytojų ir naudotojų konsultavimas

Green-Forest-Wallpaper-green-20036570-1280-1024LR Seimas, 2011 m. gruodžio 21 d. priimdamas Miškų įstatymo 5 str. pataisą, iš esmės išplėtė Valstybinės miškų tarnybos funkcijas.

Pagal Miškų įstatymo 5 str. 3 dalį, Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Aplinkos ministerijos, skirta valstybės politikai aplinkos ministrui pavestoje gamtos išteklių (miškų) valdymo srityje įgyvendinti.

Šiai tarnybai pavesta:

 a) tvarkyti Lietuvos Respublikos miškų kadastrą;

 b) atlikti valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų apskaitą;

c) atlikti valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

 d) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti leidimus kirsti mišką miško valdytojams ir naudotojams;

e) kontroliuoti miškotvarkos darbų kokybę;

 f) kontroliuoti miško dauginamosios medžiagos kilmę, kokybę, auginimą, prekybą ir naudojimą;

 g) atrinkti ir aprobuoti miško genetinius išteklius, organizuoti sėklinės miško bazės kūrimą ir palaikymą, vertinti ir kontroliuoti jos kilmę ir kokybę;

h) kontroliuoti miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymą;

 i) konsultuoti miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;

j) atlikti kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

Valstybinei miškų tarnybai nuo 2012 m. sausio 1 d. perduoti Aplinkos ministerijos RAAD Miškų kontrolės skyriuose ir rajonų agentūrose dirbę miškų kontrolės pareigūnai.

Miškų kontrolės sektoriuje dirba miškų kontrolės skyrius su vienu poskyriu centre, skirtu valstybinių miškų kontrolei, ir aštuoniais poskyriais periferijoje: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus.

Kiekvienas poskyris turi jam priskirtą teritoriją, kurioje, dažniausiai suskirstytoje pagal savivaldybes, dirba miškų kontrolės pareigūnai.  Kiekvienai savivaldybei, priklausomai nuo jos dydžio, miškingumo, tenka atitinkamas pareigūnų skaičius. Miškų kontrolės pareigūnų darbo vietos pagal galimybes išliko tos pačios, kaip ir dirbant RAAD pavaldume, kiti persikėlė į savivaldybes ar miškų urėdijas.

Buvę Klaipėdos RAAD Šilutės rajono agentūros miškų kontrolės pareigūnai nuo š.m. sausio 1 d. dirba Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritoriniame poskyryje, esančiame Lietuvininkų g. 17, Šilutėje.

Šio skyriaus specialistai atlieka miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimus visų nuosavybės formų miškuose.

Išduoda leidimus kirtimams, kontroliuoja neteisėtus kirtimus, analizuoja ir apibendrina miškų apsaugos nuo neteisėtų kirtimų kontrolės rezultatus šalies miškuose ir organizuoja bei koordinuoja prevencinių priemonių, mažinančių neteisėtų kirtimų apimtis, vykdymą. Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai vietose atlieka privačių miškų miškotvarkos projektų kokybės, miško savininkų atliekamų ūkinių priemonių priežiūrą ir kontrolę, konsultuoja ir moko miško savininkus.

Norime priminti, kad teisė kirsti mišką įgyjama gavus leidimą kirsti mišką. Leidimus išduoda Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai.

Nustatyta, kad leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus:

jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);

atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai, vėjavartos ar vėjalaužos;

kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę).
Leidimai kirsti mišką neprivalomi ir vykdant šiuos kirtimus:

baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III-IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;

neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III-IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
retinimo ir einamuosius kirtimus.

Tačiau pastaraisiais atvejais reikia prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo kirtimo įteikti rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba išsiųsti jį registruotu laišku Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra numatyti kirsti miškai.

Privačių miškų savininkai, per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo arba įteikimo negavę neigiamo valstybinės miškų tarnybos atsakymo, gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus kirtimus.