Privataus miško vidinės miškotvarkos projektas – svarbus miško savininko dokumentas

misko keliukasKada reikalingas miškotvarkos projektas?

Privačių miškų savininkai ūkininkauja vadovaudamiesi kvalifikuotų miškininkų parengtais vidinės miškotvarkos projektais, kuriuose pateikiama informacija apie miško valdą, numatomi būtini ar galimi miško savininko veiksmai.

Miškų įstatyme numatyta, kad miškotvarkos projektai rengiami visoms privačioms miškų valdoms ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti, o miško savininkai turi laikytis privalomų vykdyti miškotvarkos projekto dalių – pagrindinių kirtimų dešimtmečio normos, miško atkūrimo bei aplinkosaugos reikalavimų.

Valdantys daugiau kaip 500 hektarų miško privalo neviršyti metinės pagrindinių miško kirtimų normos, kuri nurodoma miškotvarkos projekte.  Jei ketinate pasinaudoti Europos Sąjungos parama arba norite gauti kompensaciją už aplinkosauginius apribojimus – jums, nepriklausomai nuo miško valdos ploto, taip pat bus reikalingas vidinės miškotvarkos projektas.

Verta paminėti atvejus, kuomet be miškotvarkos projekto miško savininkai gali vykdyti pagrindinius miško kirtimus:
– III-IV A miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, visų rūšių pagrindinius kirtimus;

– III-IV A miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą atrankiniais ir atvejiniais pagrindiniais kirtimais;

– pagrindinius kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 ha ploto;

– kirtimus IV B grupės (trumpo kirtimo amžiaus plantaciniuose) miškuose.

Jei miško valdos plotas neviršija 3 ha, miško savininkas gali pasirinkti ūkininkauti supaprastinta tvarka. Tokiu atveju leidimą plynam kirtimui jis gali gauti pateikęs kertamos biržės atrėžimo brėžinį, kirstinų medžių tūriui apskaičiuoti naudojamą taškavimo lapą ir želdinimo projektą, o einamiesiems kirtimams – taškavimo lapą (atskirai apskaičiuojant valksmams įrengti kertamų medžių tūrį) ir biržės atrėžimo brėžinį (kuomet kirtimų vykdymo plotas nesutampa su valdos ribomis).

Kaip užsisakyti, kiek kainuoja ir kas gali parengti miškotvarkos projektą?

Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra miško savininko arba, jei valda valdoma kelių bendraturčių bendros nuosavybės teise, raštišku visų bendraturčių sutikimu (arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą) sudaryta rašytinė sutartis su miškotvarkos projekto rengėju, kurioje susitariama dėl planuojamų ūkinių priemonių projektavimo, projekto parengimo terminų ir kainos.

Vidinės miškotvarkos projektai gali būti rengiami tik toms privačioms miško valdoms, kurių nuosavybė įteisinta ir įregistruota Registrų centre (savininkas privalo turėti valdos planą ir valdos registravimo Nekilnojamojo turto kadastre ir registre pažymėjimą), o miško valda vietoje pažymėta aiškiomis ribinėmis linijomis (aiški ribinė linija – tai miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1-1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės).

Projektas rengiamas visai miško valdai, neatsižvelgiant į bendraturčių skaičių.

Projekto kaina priklauso nuo sklypo ploto, inventorizacijos darbų sudėtingumo, ūkinių priemonių projektavimo sudėtingumo ir sutariama prieš darbų pradžią.

Kvalifikaciją rengti projektus turinčių specialistų sąrašą ir kontaktus skelbia Valstybinė miškų tarnyba interneto svetainės www.amvmt.lt skiltyje „Vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas”.

Kada įsigalioja ir kiek galioja miškotvarkos projektas?

Miškotvarkos projektas pradeda galioti, kai yra suderinamas, patvirtinamas ir užregistruojamas Valstybinėje miškų tarnyboje.

Apie tai paskelbiama tarnybos svetainės skiltyje „Privačių miško valdų miškotvarkos projektų registras” adresu www.amvmt.lt:83

Patvirtinti vidinės miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms galioja 20 metų, o privačių miškų valdoms, kurių plotas 10 hektarų ir didesnis, – 10 metų.

Šiam laikotarpiui pagal galiojančius projekto rengimo metu teisės aktų reikalavimus suprojektuojamos ūkinės priemonės, pateikiami duomenys apie medynų rūšinę sudėtį, amžių, plotą, tūrį, galimus kirtimus, miškų želdymą, priežiūrą ir rekomendacijos dėl kitų miško tvarkymo ir apsaugos darbų.

Vidinės miškotvarkos projekto privatiems miškams pagrindinės dalys:

* titulinis puslapis ir santrauka apie suprojektuotų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų, miško atkūrimo apimtis;

* inventorizacinė dalis (t.y. valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais ir valdos miško sklypų charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis (taksoraštis);

* miško kirtimų dalis (suprojektuoti galimi plyni, einamieji, ugdomieji ir kiti kirtimai, išdėstyti projekto galiojimo laikotarpiui ir pažymėti medynų plane);

* miško atkūrimo darbų dalis (želdintiniems sklypams suprojektuoti geriausiai augavietės sąlygas atitinkantys miško atkūrimo būdai, mišrinimo schemos ir tikslinės medžių rūšys, paskaičiuojant kiek ir kokių sodinukų reikės miško atkūrimui, kurie plotai bus paliekami savaiminiam atželdinimui);

* privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai (pažymimos zonos, kuriose ribojama ūkinė veikla, nurodomos miškų grupės, pažymimos upių, ežerų apsaugos zonos, saugomų paukščių lizdavietės), taip pat kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimai; saugomos teritorijos ir “Natura 2000” teritorijos, į kurias patenka žemės sklypas.

Taipogi į miškotvarkos projektą įsegamos valdos nuosavybės pažymėjimo ir žemės sklypo plano kopijos, gali būti pridedamas kraštovaizdžio formavimo projektas ar kita užsakovo pageidavimu projekto autoriaus parengta medžiaga.

Kada galima tikslinti galiojantį miškotvarkos projektą?

Jei projekto galiojimo laikotarpiu sugriežtinami teisės aktų reikalavimai, leidimai kirtimams išduodami vadovaujantis galiojančiu vidinės miškotvarkos projektu, nebent už naujai įvestus ūkinės veiklos apribojimus miško savininkui yra sumokama kompensacija. Jei teisės aktai sušvelninami, ar iškyla būtinybė – galiojantį projektą galima (tenka) tikslinti. Tuomet iš naujo taikomos visos projekto derinimo procedūros.

Galiojantys vidinės miškotvarkos projektai gali būti tikslinami, kai, pavyzdžiui, dėl stichinės nelaimės padarinių privalu tikslinti suprojektuotas ūkines priemones, kuomet pakeičiami ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai arba nustatyta tvarka pakeičiamas miškų priskyrimas miškų grupėms; kai reikia papildomai suprojektuoti (ar patikslinti) priemones, kurioms įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos parama; kuomet nustatyta tvarka pakeičiamas miško valdos plotas arba jos ribų konfigūracija, valda suskaldyta į mažesnes arba sujungta su gretima.

Taigi turėdami parengtą miškotvarkos projektą, galėsite spręsti apie savo miško valdos vertę, vykdyti reikalingus kirtimus, miško atkūrimo darbus, kitas priemones. Racionaliai ūkininkaudami sulauksite maksimalios tiek ekonominės, tiek aplinkosauginės naudos.