Rajono valdžia negauna pelno iš Šilutės uosto. Kompetencijos stoka, išsisukinėjimas ar politinis spaudimas?..

Ant rajono politikų stalo - Šilutės prieplaukos (uosto) operatoriaus Koncesijos sutarties vertinimo audito išvados.

R. Višinskas sako, kad mūsų rajono politikams tiesiog trūksta kompetencijos, jei jie tikisi iš viešas paslaugas teikiančios įmonės dar ir gauti pelno į Savivaldybės biudžetą.

Kol kas galima sakyti, kad beveik prieš 13 metų pasirašyta sutartis ir jos vykdymo įsipareigojimai tiek Šilutės rajono savivaldybės administracijai, tiek Tarybos nariams kelia tik galvos skausmą.

Apibendrinant – Šilutės prieplauka, anot politikų, neneša jokio pelno, o visi Koncesijos sutarties dokumentai bei Koncesininkui, UAB „Kintai“ ir UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ perduotas valdyti 4 511 021,04 Eur turtas kelia daugybę nežinomųjų. Neaiški buhalterija, pažeisti sutarties įsipareigojimai. Anot audito išvadas praėjusią savaitę Kontrolės komiteto posėdyje išklausiusių politikų ir jas pristačiusios Savivaldybės kontrolierės Jolitos Stonkuvienės, Koncesininkas, UAB „Kintai“ vadovas Rimgaudas Višinskas, paprašytas atsakyti į kylančius klausimus ar paaiškinti, jau keliolika metų išsisukinėja, nestokoja arogancijos, vangiai teikia reikalingus dokumentus ir duomenis, atsirašinėja.

Audito tikslai

Dar 2021 m. Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės tarybos sprendimu, Savivaldybės kontrolierės pavedimais, atliko procedūras, atitikimą teisės aktams. Audito subjektas – Koncesijos sutarties šalys: Koncesininkas – UAB „Kintai“, UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ – Šilutės prieplauka uostas, Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Anot audito pagrindines procedūras atlikusios Savivaldybės kontrolierės J. Stonkuvienės, pagrindiniai audito tikslai buvo sutartyje nustatytų Koncesininko įsipareigojimų Savivaldybei laikymasis, sutarties įgyvendinimui suteikto Savivaldybės turto panaudojimas ir Koncesininko gautų pajamų ir patirtų sąnaudų, vykdant su Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimu bei paslaugų teikimu susijusią ūkinę veiklą, apskaita.

Audituojamas laikotarpis – 2019 – 2021 m. ir ankstesni laikotarpiai, pagal poreikį.

Iki sutarties pabaigos – dar virš 10 metų

Priminsime, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. Tl-656 sudaryta Koncesijos sutartis 25 metų terminui dėl Šilutės prieplaukos operatoriaus, kurią pasirašė Suteikiančioji institucija – Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Koncesininkas UAB „Kintai“. Kai UAB „Kintai“ įsteigė kontroliuojamą įmonę UAB „Šilutės vandens turizmo centras“, 2009 m. spalio mėn. 26 d. pasirašytas papildomas sutarties susitarimas.

Šilutės rajono savivaldybės administracija įsipareigojo suteikti Koncesininkui leidimą vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Šilutės uosto eksploatavimu bei paslaugų teikimu kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio srityse, o Koncesininkas įsipareigojo vykdyti tokią ūkinę veiklą ir prisiimti su ja susijusią riziką bei sutartyje numatytas teises ir pareigas.

Sulaukė priekaištų

Anot kontrolierės J. Stonkuvienės, įvertinti, kaip Koncesininkas naudoja Suteikiančiajai institucijai priklausantį turtą, kaip vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atliekant planuotą auditą buvo galima tik iš dalies, ir tik pagal tuos apskaitos dokumentus, kurie tebuvo pateikti.

Kontrolierė sakė, jog bendraujant su Koncesininku iš jo sulaukta daug ir įvairių laiškų su priešiška nuostata. Anot Koncesininko, „prašoma informacija – raštai suformuojami įsakmiai“, „negalima suprasti tikrųjų audito tikslų“, neaišku „kam bus panaudota pateikta informacija (dokumentai)“.

Koncesininko nuomone, savivaldybė siekianti iš UAB „Kintai“ ir UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ gauti konkrečios apimties informaciją, rengdama Koncesijos sutarties projektą, turėjo į jį įtraukti aiškias nuostatas, nustatančias aptariamą Koncesininko prievolę ir jos apimtis. Priešingu atveju yra pagrindas spręsti apie stabilios ir teisinio tikrumo aplinkos Koncesininkui pažeidimą, ypač, kai tokia informacija yra perteklinė ar tiesiogiai nesusijusi su sutarties vykdymu arba susijusi su komerciniu konfidencialumu, Koncesininko turtu.

Išvadose – daug rizikos ir pažeidimų

Bendrose audito išvadose teigiama, jog Koncesininko pateiktų dokumentų bylose daugelis dokumentų bei ūkinių įvykių ir operacijų įrašai galėjo būti suprantami tik pačiam asmeniui, tvarkančiam apskaitą. Dokumentų duomenys, sumos taisytos neleistinai maskuojančiomis priemonėmis, nepatvirtinus taisymą atsakingų asmenų parašais. Visa tai – rizika dėl duomenų teisingumo, tikrumo ir išbaigtumo, kadangi buhalterinė apskaita UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ buvo vedama rankiniu būdu.
Įžvelgta rizika ir dėl perduoto disponuoti Savivaldybės turto, kurio vertė 4 511 021,04 Eur. Anot audito išvadų, turto perdavimo dokumentai neparengti, turtas neperduotas „Šilutės vandens turizmo centrui “, nors juo disponuojama, turtas faktiškai yra teritorijoje.

Taip pat iš dokumentų galima suprasti, jog 2009 – 2019 m. nebuvo gauta jokios ekonominės naudos, išskyrus tai, kad perduotas turtas yra apsaugotas, neniokojamas, bendruomenės socialiniai poreikiai patenkinami iš dalies. Anot Kontrolierės, tiek 2010 – 2017 m., tiek 2020 m. Šilutės prieplaukoje buvo surengti koncertai, prekyvietės, žuvienės virimo čempionatai, disko vakarai, filmų demonstracijos.

Nevedė kontrolės, naikino dokumentus

Svarbūs pažeidimai užfiksuoti ir laivų švartavimosi bei stovėjimo paslaugose. Anot audito išvadų, „Šilutės vandens turizmo centras“ 2008 – 2020 m. nepildė laivų švartavimosi bei apsaugos ir laivų laikymo sandėlyje bei apsaugos paslaugų teikimo sutarčių registrų. Nustatyti neatitikimai ir sutartyse: neteisingai nurodytos laivo švartavimosi bei laivo apsaugos paslaugos teikimo datos, terminai, numeriai, švartavimosi vietos, nėra parašų, neapspręstas svečių laivų švartavimuisi ir stovėjimui skirtų galimai laisvų vietų skaičius.

Audito metu Koncesininkas pateikė dokumentų 2021-02-15 naikinimo aktą 417 bylų: apskaitos dokumentų, pagrindžiančių 2007 – 2010 m. kasos, banko, pirkimų, pardavimų, investicijų į uostą ūkinius įvykius ir ūkines operacijas. Anot kontrolierės, tai – taip pat rimti pažeidimai, jie parodo, jog Koncesininkas nesivadovavo Koncesijų įstatymo 68 str. 3 d., kad „su koncesijos sutarčių vykdymu susiję dokumentai – saugomi ne mažiau kaip 4 metus nuo sutarties įvykdymo“.

Politikams trūksta kompetencijos?

Apie audito išvadas ir kontrolierės išsakytas pastabas „Šilutės naujienos“ paklausė nuomonės ir paties Koncesininko, UAB „Kintai“ vadovo, Šilutės uosto direktoriaus R. Višinsko. Anot verslininko, sunku vertinti tokias audito išvadas, kai nėra aišku, kam ir kodėl toks dokumentų tikrinimas iš viso įvyko. R. Višinsko nuomone, politikams tiesiog trūksta kompetencijos, jei jie tikisi iš viešas paslaugas teikiančios įmonės dar ir gauti pelno į Savivaldybės biudžetą. O pelnas tikrai buvo, tik ne politikams suprantamas. Tai – turistų trauka į Šilutės uostą, sukurtos sąlygos vykdyti laivybą ir pan.

Pašnekovas sako, jog Koncesijos sutartyje nebuvo numatyta, kam Koncesininkas, šiuo atveju UAB „Kintai“ ir „Šilutės vandens turizmo centras“, turi teikti ataskaitas už vykdomas veiklas, todėl jis ir nesiruošia jų teikti. „Tegul savivaldybės administracijos vadovai paskiria, deleguoja ar įpareigoja, kam turime teikti ataskaitas. Nes dabar jų prašo visi, kas netingi“, – sakė R. Višinskas. Anot jo, panašu, kad toks auditas – daugiau politinis.

R. Višinskas prašė paklausti, kodėl rajono politikai taip nesikabinėja prie kitų rajone esančių uostų, įrengtų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų paskirtas lėšas. Verslininkas retoriškai paklausė – kokią naudą savivaldybei šiandien atneša prieplaukos Rusnėje ir Mingėje? Juk ten irgi gali būti kuriamos veiklos, teikiamos naudingos paslaugos?

R. Višinskas mano, jog toks „kabinėjimasis“ prie Šilutės uosto panašus į politinį spaudimą. „Kokią muziką savivaldybė užsako, taip visi, panašu, ir šoka“, – sakė R. Višinskas.

Sudės taškus ant „i“

Apie audito išvadas ir „nesusikalbėjimą“ su R. Višinsku paklausėme Savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio nuomonės. Anot jo, greitu metu bus daromi Koncesijos sutarties patikslinimai, kurie išspręs nesusikalbėjimą su Koncesininku, UAB „Kintai“ vadovu R. Višinsku. Taip bus išspręsti ilgalaikiai nesutarimai, kam ir kas turi būti atsakingi už Šilutės uoste vykdomas veiklas, nešamą naudą ir panašiai. Dėl finansinių dokumentų, kurių nepateikė audito metu Koncesininkas, Savivaldybės administracija ketina kreiptis į atitinkamas institucijas, kurios juos padės gauti.
Paklaustas apie galimą pelną V. Pozingis sakė, jog neabejoja, kad Šilutės uosto direktorius, vykdydamas veiklas, jį gauna. „Juk uoste vykdoma komercinė veikla, kuri tikrai atneša pelno“, – sakė jis. Artimiausiu metu bus prašoma Koncesininko pateikti dokumentus, kurie galimai šiandien nėra išbaigti ir kelia abejonių dėl uoste vykdomos veiklos bei gaunamo pelno.