Savivaldybė ir Darbo birža pasiruošė didinti bedarbių užimtumą

BEDARBIAI 1Šilutės savivaldybės taryba ir Darbo birža ir 2018 metais sukurs apie 280 papildomų darbo vietų rajono seniūnijose. Tokiam tikslui parengta Šilutės  rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programa, kuriai lėšų skirs tiek Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiek rajono savivaldybė. Numatyta, kad tai padės duoti darbo bent dešimtadaliui žmonių, kurie nori dirbti, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar vis nesuranda sau nuolatinės darbo vietos. Tokių žmonių šiuo metu mūsų rajone yra apie 2500.

Bedarbytės statistika

Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus duomenimis, kuriuos savivaldybės politikams pateikė Šilutės skyriaus specialistė Jūratė Jakštienė, 2017 m. rugsėjo 1 d. čia buvo įregistruoti 2638 bedarbiai, lapkričio 1 d. – 2505.  Tai yra apie 10,8 procento Savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų. Didžiausias nedarbo lygis 2017 m. rugsėjo 1 d. buvo Rusnės seniūnijoje – 11,2 procento, Vainuto seniūnijoje – 10,1 procento, Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje – 9,6 procento. Mažiausias nedarbo lygis minėtą datą buvo Saugų seniūnijoje – 8,6 procento.

Moterys sudarė 47,5 procento (1253) visų bedarbių, vyrai – 52,5 procento (1385). Jaunų iki 25 m. amžiaus bedarbių buvo registruota 240, vyresnių kaip 55 metų darbingų asmenų – 554.

Tarp minėtų bedarbių yra registruota 356 ilgalaikių bedarbių, iš jų 165 moterys, 191 vyras.
Bedarbių su aukštuoju išsilavinimu užregistruota 218, neturinčių specialybės, nekvalifikuotų – 1074.
Nedarbo lygis rajone, palyginus 2016 rugsėjo 1 d., per metus sumažėjo nuo 11,4 iki 10,8 procento.

Valdžia nedarbo lygį mažins

Darbo biržos pateiktais duomenimis apie nedarbo lygį mūsų rajone savivaldybės vadovai – meras Vytautas Laurinaitis ir administracijos direktorius Sigitas Šeputis šiek tiek abejoja. Pasak savivaldybės vadovo V.Laurinaičio, yra duomenų, kad žmonės gudrauja ir nepagrįstai naudojasi valstybės teikiama parama. Sunku patikėti, kad Šilutės savivaldybėje šiuo metu nedarbo lygis yra pusantro karto didesnis nei Skuodo rajone, kur jis siekia apie 7 proc.

Savivaldybės vadovai sako turintys pagrindo manyti, kad užimtumo lygio statistiką iškraipo žmonės, kurie gudrauja. Yra individualia veikla užsiimančių žmonių, kurie patentus perka tik tuomet, kai turi ilgalaikį užsakymą. Kas juos gali suskaičiuoti, kai statybos darbus meistrai atlieka privačiuose butuose ar namų valdose? Juk yra amatininkų, kurie gamina prekes, kurias parduoda sezoniškai ir tik toms kelioms dienoms išsiperka individualios veiklos pažymėjimus. Valstybės įstatymai leidžia individualios veiklos pažymėjimus įsigyti atskiroms datoms, svarbu, kad dienų skaičius per metus nebūtų mažesnis nei 5 dienos.

Statistika rodo, kad yra ūkių, kuriuose vienas iš šeimos narių naudojasi Darbo biržos paslaugomis. Bet juk sunku patikėti, kad ūkyje būtų užimtas tik vienas žmogus?..

Tiksliai žinoma, kad 45 žmonės į mūsų rajoną atvyko iš kitų Lietuvos rajonų gydytis nuo priklausomybės ligų čia veikiančiuose reabilitacijos centruose. Tačiau, kaip taisyklė, jie visi deklaruoja naują savo gyvenamąją vietą ir registruojasi Darbo biržoje, kad gautų 105 eurų paramą.

Yra net ir tokių emigrantų, kurie dirbdami užsienyje sugeba kas mėnesį registruotis Darbo biržoje, kaip neturintys darbo.
Pasak V.Laurinaičio, jau yra sutarta su Darbo biržos Šilutės skyriaus vadovybe rengti kas mėnesį bendrus susitikimus su savivaldybės seniūnais ir tų susitikimų metu kartu analizuoti bedarbių sąrašus. Taip bent iš dalies bus galima kontroliuoti, kad į sąrašus patektų tikri bedarbiai, ir atskirti gudraujančius

Viešieji darbai bedarbiams

Per kelerius metus jau susiformavo darbų sąrašas, kuriuos galima pasiūlyti darbo neturintiems žmonėms. Tai darbai, kurie svarbūs seniūnijoms, o juos dirbantys bedarbiai padeda mažinti seniūnijų išlaidas.  Programoje numatomi laikino pobūdžio darbai: viešųjų erdvių, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas, sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai,  stichiškai susidariusių sąvartynų, užterštų, neprižiūrimų teritorijų valymo darbai, šiukšlių rinkimas, šlavimas, šienavimas, sniego valymas, želdynų priežiūra, istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių ir kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų pagalbiniai tvarkymo darbai, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio darbai (malkų ruoša neįgalumą turintiems vienišiems žmonėms).

Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus S.Šepučio, seniūnai labai lanksčiai išnaudoja Darbo biržos ir savivaldybės biudžeto finansuojamos programos galimybes. Seniūnijose be tokios programos jau sunkiai įsivaizduojama, kaip būtų užtikrinama dabartinio lygio tvarka ir švara. Seniūnai jau turi ir būrius žmonių, kuriems toks užimtumas yra labai svarbus ir jie uoliai dirba. Taigi, pasitaiko, kad programos remiamos darbo vietos etatai yra skaldomi ir gerai dirbantys žmonės gauna užimtumą ne tik porą mėnesių, bet ir ilgesnį laiką.

Programos finansai

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programai vykdyti  planuojama panaudoti 468 077 Eur, skirtų Savivaldybei iš valstybės biudžeto valstybinėms funkcijoms atlikti.

Programai administruoti planuojama skirti – 18 723 Eur (4 procentai Programos lėšų).

Darbdaviui, įdarbinusiam pagal terminuotą darbo sutartį laikiniesiems darbams atlikti Darbo biržos siųstus žmones, už kiekvieną įdarbintą žmogų mokamos šios kompensacijos: darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį; draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija; piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą). Laikinuosius darbus dirbantiems asmenims padengiamos visos privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos pagal pateiktus šias išlaidas pateisinančius dokumentus.

Užimtumo skatinimo programa Savivaldybės taryboje bus svarstoma jau šio mėnesio 21 dieną.