Savivaldybės įmonės dirba nuostolingai, bet dalija labdarą

KONTROLES STONKUVIENE_2Savivaldybei priklausančios įmonės UAB „Šilutės šilumos tinklai“ ir UAB „Šilutės vandenys“ 2015-2016 metais dirbo nuostolingai, tačiau bemaž pusšimtį tūkstančių eurų išdalijo paramai ir labdarai, tuo pažeisdamos įstatymą.

Tokią informaciją Šilutės savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nariams pateikė Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė.

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas Alfonsas Vanagas mano, kad Savivaldybės įmonės labiau turėtų rūpintis, kaip mažinti teikiamų paslaugų kainas gyventojams ir kitiems vartotojams, o ne dalinti paramą.

 Seimo Audito komiteto iniciatyva

Ar Savivaldybės įmonės, teikdamos paramą ar labdarą, laikėsi teisės aktų, susidomėjo LR Seimo Audito komitetas. Šios institucijos iniciatyva Šilutės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba patikrino UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Šilutės vandenys“ ir UAB „Šilutės autobusų parkas“. Bendroves auditavo Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė, kuri tikrinimus baigė kovo mėnesį.

Pasak Savivaldybės kontrolierės Jolitos Stonkuvienės, pagal įstatymus „Šilutės šilumos tinklai“, „Šilutės vandenys“ ir UAB „Šilutės autobusų parkas“ turi teisę teikti paramą ar labdarą visuomenei naudingiems tikslams. Labdara ir parama gali būti teikiama piniginėmis lėšomis, suteiktomis paslaugomis ar kitu turtu, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes.

Tačiau bendrovės privalo vadovautis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, labdaros ir paramos teikimą turi reglamentuoti įmonės dokumentuose.

Bet atlikus auditą nustatyta, kad minėtos bendrovės yra padariusios nemažai įstatymų pažeidimų.
Ką pažeidė „Šilutės vandenys“?

Audito metu nustatyta, kad UAB „Šilutės vandenys“ įstatuose yra numatyta teisė teikti labdarą ir paramą. 2015-2016 m. įmonė paramai skyrė 34,8 tūkst. eurų: sporto, muzikos klubams, bendruomenėms, meno, sporto mokykloms, seniūnijoms, viešosioms įstaigoms. Parama skirta sporto stovykloms, varžyboms, sporto įrangai, muzikos renginiams, moksleivių kelionei į respublikinę Dainų šventę, Šilutės seniūnijos kalėdiniam renginiui, biudžetinių įstaigų sukaktims organizuoti.

Pasak kontrolierės J.Stonkuvienės, parama teikta nepaisant to, kad „Šilutės vandenų“ veiklos rezultatas 2015 ir 2016 metais buvo neigiamas. Pagal įmonės pateiktas pelno (nuostolių) ataskaitas, 2015 metais nuostolis buvo 302,431 tūkst. Eur, o 2016 metais nuostolis buvo 24,085 tūkst. Eur.
Kadangi įmonė 2015-2016 m. dirbo nuostolingai, todėl paramą teikė neteisėtai, nesivadovaudama Labdaros ir paramos įstatymo punktu „Dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamos paramos“.

J.Stonkuvienė Kontrolės komiteto narius informavo, kad „Šilutės vandenų“ stebėtojų taryba neatkreipė dėmesio, jog įmonė, dirbdama nuostolingai, vis tiek teikė paramą.

Įstatymo pažeidimas yra ir tai, kad bendrovės direktorius Alfredas Markvaldas nėra rašęs įsakymų dėl paramos teikimo – direktorius paramos gavėjų prašymus tiesiog vizuodavo – ant prašymų užrašydavo „Apmokėti“.

„Šilutės šilumos tinklų“ klaidos

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja J.Subačienė nustatė faktą, kad „Šilutės šilumos tinklų“ įstatuose nenumatytas labdaros ir paramos teikimas fiziniams ar juridiniams asmenims. Neįteisinus paramos, lėšos negalėjo būti pripažintos kaip parama.

Tačiau „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2016 metais paramai skyrė 24,39 tūkst. eurų: kameriniam chorui, sporto, šokių, sveikatos klubams, bendruomenėms, meno, sporto mokyklai, seniūnijoms, seniūnijų bendruomenėms, mokykloms, parapijai. Parama skirta: inventoriui, sporto ir muzikos įrangai pirkti, varžyboms, renginiams organizuoti, darbuotojų spartakiadai, seniūnijų renginiams, vaikų žaidimo aikštelėms įrengti.

Bendrovės veiklos rezultatas 2015 m. buvo teigiamas – 107,4 tūkst. Eur pelno, o 2016 m. veiklos rezultatas buvo neigiamas – 263,6 tūkst. Eur nuostolių. Kadangi įmonė 2016 m. dirbo nuostolingai, todėl paramą teikė neteisėtai.

Auditorei nepavyko rasti dokumentų, ar paramos teikimas buvo derintas su bendrovės stebėtojų taryba. Beje, tuometinis bendrovės direktorius Algis Mykolas Šaulys, kuris dabar jau išėjęs į pensiją, taip pat kaip ir jo kolega A.Markvaldas nerašė įsakymų dėl skiriamos paramos. Jis taip pat tik parašydavo ant prašymo lapų nurodymą „Apmokėti“.

Autobusų parkas paramą teikė, bet neskelbė

Auditorių duomenimis, „Šilutės autobusų parkas“ savo įstatuose yra numatęs teisę teikti labdarą ir paramą. 2015- 2016 metais įmonės veiklos rezultatas buvo teigiamas: 2015 m. pelnas buvo 40,4 tūkst. Eur, o 2016 m. – 74,1 tūkst. Eur. Tad įmonė galėjo teikti paramą ir labdarą.

Per 2015-2016 metus „Šilutės autobusų parkas“ paramai skyrė 7,1 tūkst. Eur: sporto, šokių klubams, meno mokyklai, seniūnijai, viešajai įstaigai. Parama skirta muzikos instrumento, sporto įrangos įsigijimui, vaikų šventės paminėjimui, varžyboms, sporto komandos veiklai.

Auditorės nustatė, kad bendrovės direktorius Artūras Stonkus paramą skirstė derindamas su bendrovės stebėtojų taryba, parama buvo įteisinta direktoriaus įsakymu. Tačiau ir UAB „Šilutės autobusų parkas“ pažeidė Labdaros ir paramos įstatymą, kuris nurodo, jog įmonė „ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo apie tai privalo paskelbti savo interneto svetainėje“.
Šios įstatymo nuostatos nesilaikė nė viena Savivaldybės bendrovė.

Kokia atsakomybė?

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas A.Vanagas domėjosi, kokia atsakomybė tenka minėtų bendrovių vadovams. Jis sakė nemanantis, kad „Šilutės vandenų“ ir „Šilutės šilumos tinklų“ direktoriai nežinojo, jog neteisėtai išdalino bemaž 50 tūkst. eurų.

Kiti komiteto nariai replikavo, kad dalinti paramą direktoriams nurodo pats rajono meras. Tačiau tie patys politikai pripažino, kad dabar, kai tokie veiksmai užfiksuoti kaip įstatymo pažeidimas, niekas gera valia neprisipažins, kas kam liepė dalinti paramą.

Kontrolierė J.Stonkuvienė politikams kalbėjo, kad Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba neturi jokių galių siūlyti ar skirti nuobaudas prasižengusiems įstaigų vadovams. Tokias galias turi tik Savivaldybės vadovai – meras V.Laurinaitis ir administracijos direktorius Sigitas Šeputis.

J.Stonkuvienės nuomone, Savivaldybės bendrovių stebėtojų tarybos turi aktyviau kontroliuoti, kaip įmonių vadovai dalina paramą ir labdarą.

Išklausę informaciją apie labdaros ir paramos dalijimo pažeidimus, Kontrolės komiteto nariai teigė, jos būtų buvę aktualiau tą informaciją sužinoti dar prieš bendrovių veiklos ataskaitų patvirtinimą. Tada būtų galima bendrovių vadovams pareikšti pastabas dėl jų veiklos, išgirsti jų argumentus. Tačiau ataskaitos jau patvirtintos vasario pabaigoje.

Kontrolės komiteto posėdžiui pirmininkavęs A.Vanagas tikisi, kad meras V.Laurinaitis, susipažinęs su audito medžiaga, pats nuspręs, kaip įvertinti įmonių direktorių veiksmus. A.Vanagas mano, kad Savivaldybės įmonės labiau turėtų rūpintis, kaip mažinti teikiamų paslaugų kainas gyventojams ir kitiems vartotojams, o ne dalinti paramą. Jo nuomone, geriausia, kad įsigalėtų Prezidentės Dalios Grybauskaitės siūlomos idėjos – drausti savivaldybių ir valstybės kontroliuojamoms įmonėms dalinti paramą.

Meras V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad su audito informacija yra susipažinęs, bet nėra linkęs bausti įstaigų vadovus už šiuos nusižengimus. V.Laurinaičio nuomone, „Šilutės vandenys“ ir „Šilutės šilumos tinklai“ visuomet dirba pelningai, o buhalterinėje apskaitoje nurodomi nuostoliai yra tik formalūs. Įmonių veiklos rodikliams daug įtakos turi pastaruoju metu įgyvendinami ES paramos projektai – į nuostolius įskaičiuojamos įgyto naujo turto eksploatacijos išlaidos, amortizacijos atskaitymai.