Šilutėje – seminarai lyčių lygybės ir diskriminacijos klausimais

lyciu lygybes seminaras 160-yje šalies savivaldybių vykdomas Moterų informacijos centro projektas „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“ pasiekė ir Šilutę.
Šio projekto tikslas – mažinti egzistuojančią nelygybę užimtumo srityje tarp moterų ir vyrų bei jų tarpusavio santykiuose individualiame ir instituciniame lygmenyje.

Rajono Savivaldybėje surengti pirmieji mokymai plačiajai visuomenei, kuriuose šios nevyriausybinės organizacijos atstovės Jūratė Šeduikienė ir Dovilė Masalskienė su šilutiškiais nagrinėjo lyčių lygybės ir lygių galimybių darbo rinkoje sampratas, įvairias diskriminacijos apraiškas, šiose srityse galiojančius stereotipus ir panašius dalykus.

Lygiateisiškumas būtinas ir šalies augimui

Projektą „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“ finansuoja Europos socialinis fondas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Nuo 2013 metų rugsėjo vykdomam projektui iš 2007-2013 metų finansinio laikotarpio ES struktūrinių fondų skirta beveik 1,2 milijono litų. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2015 m. liepos vidurio.

Moterų informacijos centrui projektą padeda įgyvendinti keli partneriai: Socialinių inovacijų fondas, Kauno Moters užimtumo ir informacijos centras, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras.

Šiuo projektu taip pat skatinamas valstybės ir savivaldybių institucijų, švietimo ir mokslo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų bendradarbiavimas. Tai prisidės mažinant nelygybę tarp moterų ir vyrų tiek individualiame, tiek instituciniame lygmenyje visoje Lietuvoje.

Tikslas – mažinti nelygybę

Projekto rengėjų teigimu, moterų ir vyrų lygybė – vienas pagrindinių demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms principų, grindžiamas lygiomis lyčių teisėmis, atsakomybe, galimybėmis, vienodos elgsenos su abiem lytimis taisyklėmis.

Projektu siekiama kardinalių pokyčių lyčių lygybės srityje, integruojant lyčių lygybės aspektą įvairių rūšių profesinėje veikloje, skatinant vienodą požiūrį į lytis darbo rinkoje, vienodą lyčių vertinimą, subalansuotą atstovavimą priimant sprendimus, mažinant darbo rinkos segregaciją ir atlyginimų skirtumus.

Žinių apie lyčių lygybę įgijimas, sąmoningas lyčiai jautrios veiklos praktikavimas, įgūdžių kelti klausimus dėl lyčių lygybės lavinimas, naudingas ne tik moterims ir vyrams, bet ir visuomenei.

Požiūris, kad lyčių vaidmenys nėra lygiaverčiai, apsunkina moterų ir vyrų lygias galimybes darbo rinkoje, mažina moterų galimybes įsidarbinti bei išlikti darbo rinkoje, siekti karjeros, didina darbo rinkos segregaciją, lemiančius darbo užmokesčio skirtumus.

Projekto tikslas – mažinti egzistuojančią nelygybę užimtumo srityje tarp moterų ir vyrų bei jų tarpusavio santykiuose individualiame ir instituciniame lygmenyje:

a) suteikiant esminių žinių apie egzistuojančią nelygybę darbo rinkoje tarp moterų ir vyrų, padedančių atpažinti, suprasti, suvokti socialinę lyčių sistemą, sąlygojančią skirtingas moterų ir vyrų funkcijas ekonominėje veikloje, nevienodą jų pripažinimą darbo rinkoje, darbo rinkos segregaciją pagal lytį, stereotipinius galios ir valdymo santykius, darbo užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo ir organizavimo pobūdį institucijoje;

b) sudarant sąlygas įgytas žinias praktiškai taikyti, modeliuojant moterų ir vyrų lygiavertišką veiklą įmonėje/organizacijoje;lyciu lygybes seminaras
c) vadovaujantis lyčiai jautrios veiklos nuostata, praktikuotis keisti moters ir vyro bendradabiavimą darbo rinkoje; d) lavinant įgūdžius išsikelti konkrečius lyčių lygybės darbovietėje įdiegimo tikslus ir pasirenkant atitinkamas priemones jiems pasiekti.

Seminarų bus daugiau

Mokymus pradėjusi D.Masalskienė pristatė Moterų informacijos centro (MIC) veiklą. Tai nevyriausybinė organizacija, kuri nuo 1996 metų dirba įvairiais moterims svarbiais klausimais.

Lietuva, pasak pranešėjos, niekuo nesiskiria nuo kitų valstybių – ir mūsų šalyje kas trečia moteris yra patyrusi smurtą artimoje aplinkoje. Moterų ir vyrų galimybės vis dar nėra lygios, moterims ir vyrams nevienodai mokama už tą patį darbą ir t.t.
Kodėl tai vyksta ir kaip galima koreguoti šiuos procesus? Pranešėjos šilutiškiams pristatė leidinius, kuriuose informuojama apie smurtą santykiuose, tarnybas, teikiančias pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms, ir kitus.

Beje, MIC teikia ir nemokamą teisnę pagalbą telefonu ir elektroniniu paštu, rengia seminarus moterims apie tai, kaip tvarkyti asmeninius finansus, kaip pradėti verslą.

Apie tai bus kalbama 4 seminarų ciklo metu, kurių pirmieji Šilutėje įvyko spalio pabaigoje ir lapkričio 5-ąją, vėliau jie bus surengti kitų metų sausio 15-ąją bei vasario 6 dienomis.

Diskriminacija yra tiesioginė ir netiesioginė

Pasak pranešėjų, diskriminacija yra tiesioginė ir netiesioginė. Kaip tiesioginės diskriminacijos pavyzdys buvo pateikti darbuotojų paieškos skelbimų pavyzdžiai, kokių spaudoje nemažai skaitydavome prieš keliolika metų. „Reikalingas darbininkas (ar darbininkė) iki 25 metų“, – neretai anuomet skelbė darbdaviai. Pasak D.Masalskienės, dabar tokių skelbimų beveik nebepasitaiko.

Užtat dabar savo pageidavimus darbdaviai išmoko įvynioti į kur kas subtilesnį apibūdinimą. Pavyzdžiui, žmogus kviečiamas „įsilieti į jauną ir energingą kolektyvą“, o tai irgi yra aiški užuomina, kokio darbuotojo laukiama.

Būna, kad nurodoma, jog į vieną ar kitą darbą priimami „tik karinę tarnybą atlikę asmenys“ – tai irgi užuomina, jog neįgaliesiems ir moterims kelias į tokį darbą užkirstas.

Susirinkusieji buvo informuoti apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklą, priminta, jog ši tarnyba tiria skundus dėl tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos, seksualinio bei kitokio priekabiavimo. Tačiau ši tarnyba netiria šeimos ir privataus gyvenimo sričių ir neturi didelių baudžiamųjų svertų.