Šilutės H. Šojaus muziejus padės jaunuoliams integruotis į darbo rinką

Šilutės Hugo Šojaus muziejus, įgyvendindamas 2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“, vykdo projektą „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0157.

Muziejuje saugoma restauruota, XX a. pradžioje pagaminta medinė krikštykla.

Projekto vertė: 11 841,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo (10 799,20 Eur) ir Šilutės Hugo Šojaus muziejaus (1042,56 Eur) lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 01 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. sausio 29 d.

Projekto tikslas – padėti įgyti profesinius įgūdžius ir motyvaciją darbingam ekonomiškai neaktyviam jaunimui.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus turi ilgametę patirtį organizuojant ir vykdant neformalųjį švietimą, kuriuo siekiama padėti asmenims atsiskleisti socialinėje ir kultūrinėje erdvėje, brandinti kultūrinę savimonę ir nuostatą, kad jis yra ne vien gimtosios kultūros vartotojas, bet ir jos kūrėjas, atsakingas už jos raidą ir identiteto išsaugojimą. Taip pat projekto vykdytojas turi didelę patirtį rengiant ir vykdant įvairius projektus.

Didėjančio jaunimo nedarbo ir mažėjančio jaunimo užimtumo bei integravimo į švietimo ir darbo rinką problemos, kurios yra aktualiausios Šilutės mieste, bei restauratorių profesijos darbuotojų stygiaus problema Šilutės Hugo Šojaus muziejuje suponavo šio projekto esminį tikslą – organizuoti ekonomiškai neaktyviam jaunimui neformalaus švietimo profesinius mokymus ir savanorišką praktiką muziejaus restauravimo centre bei paskatinti jaunimo motyvaciją darbinei veiklai. Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvus jaunimas. Tikimasi, kad šio projekto mokymo veiklos ne tik prisidės prie tikslinės grupės užimtumo, bet ir paskatins ateityje pasirinkti restauratoriaus profesiją arba persikvalifikuoti, o praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje turėtų pagerinti galimybes įsilieti į darbo rinką. Tikimasi, kad bent vienas projekto dalyvis ateityje sieks įgyti restauratoriaus specialybę ir ateityje įsidarbins Šilutės Hugo Šojaus restauravimo centre.

Projektas tiesiogiai prisidės prie veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ rezultatų, kadangi šiuo projektu bus organizuojami neformalūs profesiniai mokymai ir praktika Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Restauravimo centre. Pasitelkiant neformalųjį švietimą bus didinamas ekonomiškai neaktyvių darbingų gyventojų užimtumas bei pagerinta šių asmenų padėtis darbo rinkoje. Šiuo projektu siekiama naujų profesinių ir praktinių darbo įgūdžių įgijimo bei darbinių įgūdžių ugdymo darbo vietoje. Dalyviai neformalių mokymų metu įgytas teorines žinias pritaikys praktikos metu Restauravimo centre.

Pasitelkiant neformalųjį švietimą ir darbinę praktiką, kaip darbo įgūdžių įgijimo ir socialinę atskirtį mažinančią priemonę, bus sudaryta galimybė projekto tikslinei grupei integruotis į visuomenę. Projekto įgyvendinimo metu tikslinė grupė bendraus ir bendradarbiaus su lektoriais, praktikos vadovu, mentoriumi, restauratoriais profesionalais. Taip bus ugdomas atsakingas ir pagarba grindžiamas tarpusavio santykis. Dalyviams bus suteiktos restauratorių specialybei reikalingos žinios bei įgūdžiai, jiems teks dirbti su itin didelę vertę turinčiais objektais, todėl dalyviai bus mokomi atsakingai priimti sprendimus, siekti aukštesnių rezultatų ir asmeninės pažangos, kūrybiškai mąstyti, ieškoti ir surasti naujų, dar nežinomų problemos sprendimo būdų.

Projekto įgyvendinimo metu numatytos trys veiklos: 1) medinių elementų restauravimo mokymas, 2) savanoriška praktika darbo vietoje. 3) edukacinė išvyka – seminaras motyvacijos darbinei veiklai skatinti.

Mokymai vyks Kauno kolegijoje, pagal jos parengtą neformaliojo profesinio mokymo programą. Meno kūrinių restauratoriai Lietuvoje ruošiami tik Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete. Šioje įstaigoje sukurta visa mokymo bazė teorijai ir praktikai, todėl projekto dalyviai vyks į Kauną. Mokymas šioje įstaigoje vyks keliais būdais: mokymasis individualiai ir grupėje, demonstravimas, praktiniai darbai. Paskaitose medinių elementų restauravimo žinios ir įgūdžiai bus įgyjami teoriniu būdu bei atliekant praktines užduotis. Projekto dalyviai bus supažindami su medinių elementų konservavimo ir restauravimo procesais, atliks objektų apžiūrą ir nustatys pakenkimus; nustatys, įvertins ir aprašys restauruojamų objektų autentiškumą, istorinę, meninę ar mokslinę reikšmę; atliks prevencinius ir nesudėtingus konservavimo ir restauravimo darbus.

Savanoriška praktika darbo vietoje bus sudaryta iš dviejų dalių: praktikos Šilutės Hugo Šojaus muziejaus restauravimo centre ir praktikos apibendrinamojo renginio. Pirmos dalies metu, vadovaujant kvalifikuotam muziejaus praktikos vadovui, dalyviai galės sutvirtinti Kauno kolegijoje gautas žinias. Praktikos metu dalyviai bus aprūpinti reikalingomis apsaugos ir darbo priemonėmis, reikalingų muziejinių vertybių atstatymui. Antroje dalyje planuojama surengti praktikos apibendrinimo renginį vertybiniu ir darbinės veiklos požiūriu, kuriame praktikos dalyviai eksponuos savo darbus ir galės pasidalinti gauta patirtimi, įspūdžiais.

Trečioje veikloje numatyta edukacinė išvyka – seminaras su mentoriumi (lydinčiu asmeniu) į Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centrą, kuriame projekto dalyviai susitiks su jame dirbančiais restauratoriais. Susitikimo metu projekto dalyviai susipažins su centro veikla ir jo komandiniu indėliu į Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimą, naujausiomis darbo technologijomis, praktiniu darbu, sužinos kokius asmeninius gebėjimus turi turėti besirenkantis restauratoriaus profesiją jaunuolis. Ši išvyka skirta projekto dalyvių profesinės karjeros motyvacijai skatinti. Mentoriaus veiklą vykdys pareiškėjo darbuotojas, turintis restauratoriaus kvalifikaciją. Jo veiklos tikslas – tikslinės grupės dalyvių parengimas, įgalinimas prisiimti atsakomybę už mokymąsį ir tobulėjimą. Mentorius skatins tikslinę grupę augti profesionaliai nustatytu ritmu, stiprins pagarba grįstus ryšius ir santykius tarp projekto dalyvių ir jų ryšius su lektoriais, restauratoriais, naudos reflektavimo praktiką susidarusiai probleminei situacijai įvertinti ir spręsti, padės tikslinei grupei aklimatizuotis veiklų aplinkose, atsakys už saugumą kelionių ir mokymų metu.

Projekto tikslinė grupė yra Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvus jaunimas – 8 dalyviai iki 29 metų. Projektas įgyvendinamas su partneriu- Šilutės profesinio mokymo centru, kuris vykdo įvairius panašaus pobūdžio projektus, teikia panašios srities specialistų mokymo paslaugas. Šilutės profesinio mokymo centras ruošia įvairių sričių amatininkus, todėl sumanyta kad galima to mokymo centro moksleivius, gyvenančius Šilutės mieste, įtraukti į tą programą. Tikslinei grupei įgijus naujų praktinių įgūdžių atsiras didesnės galimybės įsilieti į darbo rinką. Tikimasi, kad projekto veiklose praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje paskatins dalį (nemažiau kaip 20 proc. projekto dalyvių arba 2 asmenis) dalyvių pasijusti visaverčiais visuomenės nariais ir įsijungti į darbo rinką. Projektu siekiama sudaryti sąlygas dalyviams integruotis į visuomenę, tapti darbo rinkos dalyviais, mažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją.