Šilutės savivaldybės taryba patikslino metų biudžetą – jis didės pustrečio milijono eurų

BIUDZETO PATIKSLINIMASPo vasaros atostogų pirmajame rudens Savivaldybės tarybos posėdyje politikai patikslino 2018 metų biudžetą. Nors skaičiukai rodo, kad nuo metų pražios būta ir finansinių praradimų, tačiau šių metų pabaigoje savivaldybės biudeto pajamos padidės nuo 40 058 004,62 euro pajamų iki Asignavimų programoms finansuoti 42 521 560,62 euro. Kaip ten bebūtų, biudžetas per metus bus padidėjęs 2 463 556,0 eurais.

Pajamas didino Valstybė ir surinktos lėšos

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dorita Mongirdaitė pateikė informaciją apie biudžeto pajamų didinimo šaltinius bei išlaidas. Pajamos augo ir dėl neįgyvendintų 2017 metų planų – 1 336 213 eurų 2017 metų Savivaldybės biudžeto lėšų likutis, 816 eurų 2017 metais nepanaudotų žemės realizavimo lėšų likutis, 34 856 eurų nepanaudotų 2017 metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir 1 233 000 eurų skolintų lėšų.

Pasak D.Mongirdaitės, Savivaldybės biudžetas tikslinamas dėl šių priežasčių:
pajamos mažinamos, vadovaujantis Finansų ministerijos nurodymu iš biudžeto asignavimų išbraukiama 14 671 euras asignavimų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti (šiai pareigybei išlaikyti skirtos lėšos į biudžeto asignavimus neįeina).
Savivaldybės pajamos didinamos Aplinkos ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu, skirta 2 864,61 eurų dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti.

Finansų ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu „Dėl dotacijos skyrimo“ savivaldybei skirta 4 042,01 eurų dotacija, nuosavų lėšų indėliui bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui „Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje“ finansuoti.

Papildomų lėšų skirta Savivaldybei socialiniams būstams įsigyti – iki 2019 m. rugsėjo 30 d. numatyta skirti 678 061,63 euro. Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą strateginį veiklos planą 2018 metais turėtų būti skirta 318 000 eurų.    Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 13 d. įsakymais, Savivaldybei papildomai skirta 110 000 eurų specialių tikslinių dotacijų lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms ir sumažinta 108 000 eurų specialioji tikslinė dotacija, skirta socialinei paramai mokiniams.

Savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas 10 000 eurų, kadangi į Savivaldybės biudžetą gauta pastatų ir statinių bei mašinų ir įrenginių realizavimo pajamų. 2 482 eurai šių lėšų, atsižvelgiant į Šilutės Kultūros ir pramogų centro 2018 m. gegužės 25 d. raštą „Dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotojo pareigybės“, skiriama Kultūros ir pramogų centrui Jaunimo darbuotojo pareigybei išlaikyti,
1 167 eurai pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos 2018 m. rugsėjo 6 d. raštą „Dėl sąmatos padidinimo“ skiriama į Bendruomenės rėmimo programos sąmatą Gorainių bendruomenei projekto partnerio indėlio daliai prisidėti ir 6 351 eurų skiriama Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programai skoloms dengti.    2018 metais papildomai gauta 14 000 eurų daugiau žemės realizavimo pajamų nei buvo planuota. Iš viršplaninių lėšų planuojama apmokėti už teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentų, želdynų inventorizavimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo paslaugas.

Kintų pagrindinė mokykla  2018 m. rugpjūčio 29 d. raštu „Dėl pajamų už teikiamas paslaugas biudžeto lėšų sąmatos didinimo“ dėl gautų papildomų pajamų už išlaikymą švietimo įstaigose prašė 1 300 eurų padidinti pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, išlaidų sąmatą.

Rusnės seniūnija 2018 m. rugpjūčio 28 d. raštu „Dėl sąmatos padidinimo“ dėl gautų papildomų pajamų prašo 5 128 eurų padidinti pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, išlaidų sąmatą.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus  2018 m. rugsėjo 5 d. raštu „Dėl sąmatos padidinimo“ dėl gautų papildomų pajamų prašė 8 000 eurų padidinti pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, išlaidų sąmatą.

Šilutės meno mokykla  2018 m. rugsėjo 14 d. raštu „Dėl 2018 m. įstaigos sąmatų lėšų padidinimo“ dėl gautų papildomų pajamų prašė 1 000 eurų padidinti pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, išlaidų sąmatą.

Šilutės savivaldybės tarybos politikai be jokių pastabų visi balsavo už savivaldybės pajamų ir išlaidų patikslinimą.

Pakeistas ir kai kurių Savivaldybės įmonių finansavimas 

Tuo pačiu savivaldybės tarybos sprendimu D.Mongirdaitė savivaldybės politikams pateikė pakeitimus Savivaldybės programos sąmatoje sutaupytas kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti lėšas 53 309 eurus į Efektyvaus savivaldybės valdymo programos sąmatą – 19 360 eurų ir Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programą – 33 949 eurus turtui įsigyti (skoloms apmokėti).

Taip pat Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programoje sutaupyti 50 000 eurų iš turto įsigijimo išlaidų perkeliami kitoms prekėms įsigyti. Lėšos reikalingos už suteiktas paslaugas apmokėti.

Centralizuota buhalterija 2018 m. rugsėjo 4 d. raštu „Dėl lėšų perkėlimo“ prašė leisti perkelti finansavimo šaltinio „Paskolų lėšos“ Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programos sąmatoje 22 966 eurus į Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos sąmatą turtui įsigyti. Lėšos reikalingos ilgalaikiam turtui už mobilią sceną sumokėti.

Šilutės Žibų pradinė mokykla 2018 m. rugsėjo 11 d. raštu „Dėl savarankiškų lėšų perkėlimo“ prašė leisti perkelti savarankiškų funkcijų lėšų sąmatoje 387 eurus iš Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų straipsnio turtui įsigyti. Lėšos reikalingos Notebook licencijoms įsigyti.

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. rugsėjo 12 d. raštu „Dėl asignavimų perkėlimo“ savarankiškų funkcijų lėšų sąmatoje 500 eurų sutaupytas darbo užmokesčio lėšas prašė leisti perkelti kitoms prekėms įsigyti.