Šilutės turizmo ir informacijos centrui – griežtas audito verdiktas

TIC KOLEKTYVAS_2Savivaldybės VšĮ Šilutės turizmo ir informacijos centras (TIC), kuriam leista turėti iki 7 darbuotojų, suteiktos patalpos, laisvė teikti tarpininkavimo, informavimo, gido paslaugas krašto lankytojams, per metus užsidirba vos kelis tūkstantėlius eurų. Daugiau nei 90 proc. gyvavimui reikalingų lėšų ši viešoji įstaiga gauna iš Savivaldybės biudžeto be jokių veiklos projektų.

Tokią informaciją apie minėtos įstaigos 2014 – 2017 metų veiklos auditą pateikė kontrolierė Jolita Stonkuvienė Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nariams. Kontrolierės nuomone, šios viešosios įstaigos finansavimo panaudojimas yra ne tik neefektyvus ir nerezultatyvus, bet ir netoleruotinas. 

Dabar galima teigti, kad Šilutės TIC buvusi direktorė  Rasa Kmitienė, kuri šiai įstaigai vadovavo iki 2017-ųjų birželio vidurio, naująjai įstaigos direktorei Rasai Grygelienei, pareigas pradėjusiai eiti nuo praėjusių metų gruodžio 1 dienos, paliko nemažai galvosūkių apie įstaigos veiklą ir perspektyvą.

Dirbo be audito ir kontrolės

Audito ataskaitoje teigiama, kad po VšĮ Šilutės TIC įsteigimo 2014 m., kasmet per 90 proc. reikalingo finansavimo įstaiga gauna iš rajono Savivaldybės biudžeto. Tyrinėjant įstaigos bei jos vadovo veiklą matyti, kad viešojoje įstaigoje daugeliu atveju kontrolės procedūros nesukurtos arba veikia nepakankamai efektyviai. Nors pagal VšĮ veiklos reglamentą yra privalu kasmet atlikti įstaigos finansinės veiklos nepriklausomą auditą, VšĮ TIC direktorius 2015 m., 2016 m. ir 2017 metais nepateikė steigėjui – rajono Savivaldybės tarybai prašymo dėl auditoriaus ar audito įmonės parinkimo.

Galimai todėl dabar tenka konstatuoti, jog įstaigos finansinėje veikloje buvo pažeidimų, kurie galėjo būti išaiškinti anksčiau.

Pasak kontrolierės J.Stonkuvienės, skiriant kasmetinį finansavimą 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. Savivaldybė nesudarė finansavimo sutarčių, nenustatė finansavimo kontrolės procedūrų. Kitaip tariant, Šilutės TIC skirtingai nei kitos savivaldybės viešosios įstaigos, savivaldybės biudžeto lėšas gaudavo be projektinės veiklos.

Savivaldybės taryba yra VšĮ Šilutės TIC steigėja ir dalininkė. Keista, bet buvusi įstaigos vadovė R.Kmitienė net nepateikė prašymo savivaldybei sumokėti viešosios istaigos dalininko mokestį. Taigi formaliai įstaiga veikė be dalininko, todėl iš Savivaldybės biudžeto skirtas finansavimas įstaigos veiklai – nepagrįstas. Savivaldybė, skirdama lėšų nebiudžetinei, o viešąjai įstaigai, neatkreipė dėmesio į Biudžeto sandaros įstatymo keliamus reikalavimus.

Dirbo daug, bet uždirbo mažai

Dokumentuose apie įstaigos veiklą, pasak kontrolierės J.Stonkuvienės, registruoti dideli lankytojų skaičiai. Pavyzdžiui Šilutės TIC 2016 m. suteikė lankytojams iš viso 14 896 paslaugas (per mėn. – 1 241, per dieną – 56 paslaugos). Įstaigai turint minimalius žmogiškuosius išteklius iškyla klausimas, ar pateikti rodikliai galėjo būti realiai įgyvendinti. Analizuojant Šilutės TIC uždirbtas pajamas nustatyta, kad 2015 m. įstaiga uždirbo savo veiklos lėšų tik 3,2 tūkst. Eur, 2016 m. – 9,9 tūkst. Eur, 2017 – 3,9 tūkst. Eur.

Kontrolierės nuomone, pajamos už suteiktas paslaugas, palyginti su visos įstaigos išlaikymu yra mažos – iki 10 proc. Per kelerius įstaigos veiklos metus nebuvo sukurta praktika, kad neapsiriboti savivaldybės biudžeto finansavimu. Nesukurti mechanizmai, kaip pereiti prie ūkiskaitinės veiklos – užsidirbti ir gauti naudą.

Be to stebina įstaigos išlaidos komandiruotėms. Jos gerokai viršijo įstaigos savarankiškas pajamas. Šilutės TIC darbuotojų praleistas laikas komandiruotėse buvo 2016 m. – 76 dienos, iš jų: Lietuvos Respublikoje – 25 dienos, užsienio valstybėse – 51 diena. Direktorė 2016 m. komandiruotėse praleido net 59 dienas. Centro direktorės komandiruotės bendroje įstaigos komandiruočių struktūroje sudarė: 2014 m. – 100 %; 2015 m. – 79,4 %; 2016  m. – 67,8 %; 2017 m. – 66,7 %.
2014-2017 m. komandiruotėms panaudota iš viso 19,4 tūkst. Eur (nuo 1,8 – 7,7 tūkst. Eur). Daugiausiai lėšų komandiruotėms išleista 2016 m. – 7,7 tūkst. Eur.

Nevykdytas ir Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo 10, 11 str. reikalavimas, – nepateiktos viešosios įstaigos vadovės ataskaitos kuruojančio skyriaus vedėjui ar Savivaldybės merui.

Pirko daugiau nei galėjo

Nemažai keistų dalykų Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nustatė Tradicinių amatų centre Švėkšnoje, kuris yra Šilutės TIC padalinys. Inventorizacijos metu nustatytas neefektyvus, neūkiškas turto naudojimo atvejis. Tradicinių amatų centre Švėkšnoje jau kelerius metus yra nenaudojamo ilgalaikio turto, kuris dar net nenaudotas. Tai medžio tekinimo staklės, obliavimo su reismusu staklės, juostinio pjovimo staklės, juostinis ir diskinis šlifuokliai, elektrinių kaltų komplektas, kaltų komplektas drožybai, kaltų komplektas kalimui, stalinis diskinis pjūklas, darbastaliai (2 vnt.). Šio turto vertė 8 605,76 Eur.  

Įranga neišpakuota keletas metų. Kontrolierė pokalbyje su įstaigos darbuotojais nustatė, kad minėtas ilgalaikis turtas net negalėtų būti naudojamas. Jam eksploatuoti (įrengti staliaus dirbtuves ar kt.) nėra šiuo metu pritaikytų patalpų. Be to, nėra specialistų, galinčių, gebančių dirbti su medžio apdirbimo įrenginiais. Tradicinių amatų centro Švėkšnoje darbuotojai negalėjo atsakyti, kokiam tikslui buvo pirkta medžio apdirbimo įranga, kokia konkreti veikla buvo planuota vykdyti centro padalinyje Švėkšnoje.

Vykdant projektą „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ centro direktorė R.Kmitienė vienasmeniškai, nesikreipdama raštu į Steigėją, sudarė dvi paskolų sutartis: 2016 11 14 dėl 7,0 tūkst. Eur ir 2016-12-21 dėl 5,0 tūkst. Eur paskolų ėmimo. Iš viso šiam centrui įrengti, nepaisant finansinių galimybių, įstaiga be derinimo su Savivaldybe atliko pirkimų už 43,23 tūkst. Eur.
Pasak J.Stonkuvienės, minėtos paskolos jau sugrąžintos kreditoriams, tačiau tai padaryta iš lėšų, kurias įstaiga gavo iš savivaldybės biudžeto, galimai skirtų visai kitokiai paskirčiai.

Ką siūlo kontrolierė

Savivaldybės Kontrolės komiteto nariams J.Stonkuvienė teigė, kad remiantis audito rezultatais, viešosios įstaigos lėšų panaudojimas iki šiol buvo ne tik neefektyvus ir nerezultatyvus, bet ir netoleruotinas. Jos nuomone, Savivaldybės Tarybai būtina įvertinti Šilutės TIC egzistavimo tikslingumą, ir numatyti galimybę viešąją įstaigą pertvarkyti į biudžetinę. Biudžetinės įstaigos veikla yra derinama su savivaldybės administracija ir kontroliuojami finansai.

Kita vertus, pasak J.Stonkuvienės, įstaigai vadovauti paskirta nauja, veikli vadovė R.Gygelienė, kuri galimai įtikins savivaldybės administraciją ir politikus, kad įstaiga keisis ir įrodys, kad ji turi išlikimo perspektyvą.

R.Gygelienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Kontrolės ir audito tarnybos atliktas įstaigos auditas ir pateiktos išvados jai buvo kaip šaltas dušas. Ji ir visas kolektyvas dabar studijuoja anksčiau padarytas klaidas ir būdus kaip jas ištaisyti.

Šiuo metu jau kuriami planai, kaip suaktyvinti TIC veiklą, kad užsidirbti daugiau pajamų ir išsaugoti Viešosios įstaigos statusą.