Startavo naujų iššūkių kupini mokslo metai: kokie jie bus Šilutėje?

Visose rajono ugdymo įstaigose vėl nuskambėjo naują startą – mokslo metų, dar vieno pažinimo ir tobulėjimo etapo, pradžią skelbiantys skambučiai. Ta proga – keletas skaičių ir iškilmingų akimirkų iš įvairių rajono mokyklų.

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija.

2023–2024 mokslo metais Šilutės rajono ugdymo įstaigose mokysis 6 133 mokiniai. 1–12 klases lankys 4 514 mokinių, iš jų 405 pirmokai, 364 priešmokyklinukai. Šiuos vaikus ugdys 648 pedagogai – 493 bendrojo ugdymo ir 155 ikimokyklinėse įstaigose.

Mokyklos pradeda dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas, kurios bus įgyvendinamos nelyginėse 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse. Pagal atnaujintas chemijos ir fizikos programas mokysis ir aštuntokai.

Keičiasi bendrieji ugdymo planai. Pradinėse klasėse naujovės susijusios su pasaulio pažinimu ir matematika. Pasaulio pažinimo dalykas išskiriamas į du dalykus: visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų. Pamokų skaičius didėja matematikai – nuo kitų mokslo metų trečiokams prisideda 1 matematikos pamoka. Dabar visi 2–4 klasių mokiniai turės po 5 matematikos pamokas per savaitę.

Žmogaus saugos pamokas keičia gyvenimo įgūdžių pamokos. Ši programa pradedama įgyvendinti nelyginėse klasėse, jos turinys platesnis ir apima tokias temas, kaip socialinis ir emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, žmogaus sauga ir elgesys ekstremaliose situacijose, pirmoji pagalba, sveikatos ir lytiškumo ugdymas.

Pradedantiems mokytis pagal vidurinio ugdymo programą privalomas tampa matematikos modulis „Planimetrija“, o pasirinkusiems informatiką – modulis „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“. Privaloma tampa socialinė-pilietinė veikla – per 2 metus ne mažiau kaip 70 val.

Numatyta daugiau papildomų konsultacijų mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Mokiniui, dalyvavusiam nacionaliniuose ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose ir nepasiekusiam patenkinamo lygio bus teikiama 20 konsultacinių pamokų pagalba.

Kaip įprasta, 4, 8, II ir IV gimnazijos klasėse bus vykdomi išoriniai pasiekimų patikrinimai. Ypatingi pokyčiai laukia trečiokų gimnazistų, keisis egzaminų organizavimo tvarka: trečioje gimnazijos klasėje mokiniai laikys tarpinius dalykų patikrinimus, kurių įvertinimas bus įskaičiuojamas į brandos egzamino balą. Nelaikius tokio patikrinimo, nebus galima laikyti VB egzamino. Šiemetiniai trečiokai nebegalės rinktis mokyklinių lietuvių kalbos ir literatūros, menų, technologijų mokyklinių brandos egzaminų – visi egzaminai bus valstybiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos VB egzaminai bus organizuojami dviem lygiais pagal mokinio pasirinktą dalyko bendrąjį ar išplėstinį kursą.

Mokiniai turės didesnį egzaminų pasirinkimą: bus organizuojami nauji inžinerinių technologijų, filosofijos, ekonomikos ir verslumo VB egzaminai. Kad gautų brandos atestatą, šiemetiniai trečiokai privalės išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros ir dar bent vieną VB egzaminą; be lietuvių kalbos ir literatūros, galės laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus, galės atlikti brandos darbą, kuris nėra prilyginamas brandos egzaminui.

Švietimo ir kultūros skyriaus inf.