Sugriežtinti reikalavimai medienos vežėjams

mmTęsdamas kovą su nelegaliais kirtimais, š.m. lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pakeitė privačiuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos gabenimo tvarką. Pakeitimai įsigalios 2014 m. gegužės 1 d.

Naujoji tvarka bus taikoma medienos vežėjams – fiziniams asmenims, kurie gabena daugiau kaip 1 kub. m medienos. Iki šiol tokia tvarka buvo taikoma gabenant daugiau kaip 3 kub. m.

Fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiame miške, privalo turėti medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją), jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką privalomi. Tuo atveju, jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką nėra privalomi (šių rūšių kirtimai nurodyti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų III skyriuje), fiziniai asmenys, gabendami medieną, pagamintą jiems priklausančiame miške, be medienos gabenimo lapo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, privalo turėti nuosavybės teisę į miško valdą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
Fiziniai asmenys, gabendami iš privačių miškų savininkų įsigytą apvaliąją medieną, privalo turėti medienos gabenimo  lapus, o tais atvejais, kai tai nustato teisės aktai, – ir medienos įsigijimo dokumentus.

Medienos gabenimo lapus surašo medienos siuntėjai prieš gabendami apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose. Medienos gabenimo lapuose nurodoma: medienos gabenimo lapo surašymo data, laikas; medienos siuntėjo bei gavėjo – fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; medienos vežėjo – fizinio asmens, vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas; transporto priemonės, gabenančios apvaliąją medieną, markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris; medienos pakrovimo vietos adresas arba kvartalas, sklypas, girininkijos pavadinimas  ir rajonas; pakrovimo data, laikas; medienos pristatymo vietos adresas ir data; sortimentai – gabenamos medienos sortimentų pavadinimas, medžių rūšis, sortimentų skaičius (nurodomas, kai tūris apskaitomas vienetiniu metodu), ilgis, tūris; medieną gabenti perdavusio ir priėmusio asmenų  vardas, pavardė, parašas; informacija apie leidimą kirsti mišką.

Medienos gabenimo lapai surašomi trimis egzemplioriais, kurių pirmas egzempliorius yra skirtas medienos siuntėjui, antras – medienos gavėjui, trečias – medienos vežėjui. Tais atvejais, kai apvaliosios medienos vežėjas ir gavėjas arba siuntėjas ir vežėjas yra tas pats asmuo, medienos gabenimo lapai surašomi dviem egzemplioriais. Kai siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo, surašomas vienas medienos gabenimo lapo egzempliorius. Medienos gabenimo lapas surašomas kiekvienai transporto priemonei ir kiekvienai apvaliosios medienos siuntai.

Kai apvalioji mediena pakraunama keliose pakrovimo vietose, esant kitam siuntėjui, kiekvienoje vietoje surašomas naujas medienos gabenimo lapas. Kai apvalioji mediena vežama į kelias iškrovimo vietas, surašomas kiekvienai iškrovimo vietai skirtas medienos gabenimo lapas.

Medienos siuntėjas ir medienos gavėjas jiems skirtus medienos gabenimo lapų egzempliorius privalo saugoti 1 metus nuo medienos gabenimo lapo surašymo.

Visais medienos gabenimo lapų surašymo klausimais konsultuoja ir pavyzdžius pateikia regionų aplinkos apsaugos departamentų ir miškų urėdijų valstybiniai miškų pareigūnai.

Informacija publikuojama bendradarbiaujant su LR Aplinkos ministerija.