Svarstomas šių metų Šilutės rajono biudžetas

Šilutės r. savivaldybė. / © silutesnaujienos.ltRajono Tarybos komitetai šią savaitę svarsto Savivaldybės administracijos parengtą 2012 metų rajono biudžeto projektą.

Pasak Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Janinos Valienės, šiemet Savivaldybė planuoja gauti maždaug 112,869 mln. litų pajamų. Didžioji dalis lėšų bus skirta švietimo reikmėms. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti numatyta skirti 22,618 mln. litų. 2012 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti bus skirta apie 0,500 mln. litų.

Rajono finansinę situaciją sunkina ir tas faktas, kad jos biudžeto skolos jau dabar siekia apie 47 mln. litų. Daugiau skolintis 2012 metais savivaldybė galės tik tam, kad pabaigtų jau pradėtus ar suplanuotus ES struktūrinių fondų projektus, kur Savivaldybės dalis yra būtina.

J.Valienė parengė būsimo biudžeto komentarą.

2012 METŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASIKEITIMAI

Patvirtintas naujas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos. Tai pajamos, kuriomis vadovaujamasi skaičiuojant bendrosios dotacijos kompensaciją savivaldybėms ir kuriomis savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetų projektus.

Taip pat nuo šių metų įteisinta nuostata, kad savivaldybėms specialiųjų tikslinių dotacijų sumas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, mokinio krepšeliui ir Valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms  perveda valstybės institucijos ir įstaigos, kurios nurodytos Valstybės biudžeto biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Už šių lėšų panaudojimą Savivaldybė atsiskaitys ne tik Finansų ministerijai, bet ir atitinkamoms ministerijoms ir institucijoms pagal jų patvirtintus tvarkos aprašus.

Įstatyme taip pat nurodyta, kad nepanaudota specialiosios tikslinės dotacijos dalis mokinio krepšeliui dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. ketvirtąjį ketvirtį grąžinama į valstybės biudžetą.

Nustatyta, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2012 metų pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų), 2012 metais gali skolintis tik projektams finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.

PAJAMOS

Planuojamos Savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamos 112 868,7 tūkst. litų arba 1,3 procento didesnės nei patvirtintos 2011 metų biudžeto pajamos. Mokesčių dalyje didžiausią lyginamąjį svorį sudaro gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio 2012 metais numatyta gauti 19 775 tūkst. litų. Gyventojų pajamų mokesčio dalis tenkanti savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą – 61,32 proc. (2011 m. – 61,6 proc.).

Specialioji dotacija mokinio krepšeliui 33 271 tūkst. litų, palyginus su 2011 metais mažiau 2 267 tūkst. litų.

Specialioji dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti – 22 618,1 tūkst. litų, 285,9 tūkst litų daugiau nei 2011 metų patvirtinta dotacija šioms funkcijoms vykdyti.

Biudžeto lėšų stygiui dengti skiriamas 2 489,1 tūkst. litų apyvartos lėšų likutis.

Iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 2012 metais jnumatyta skolintis 4 970 tūkst. litų.

ASIGNAVIMAI

2012 m. biudžeto asignavimai 112 868,7 tūkst. litų  paskirstomi 10 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų vykdyti.

Viena didžiausių – 1 programa – Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa. Šiai programai skiriama 53 546,5 tūkst. litų arba 2 254,7 tūkst. litų mažiau nei šiai programai buvo numatyta skirti tvirtinant 2011 metų Savivaldybės biudžetą. Tai 47,4 proc. visoms programoms skirtų lėšų.

Antra pagal dydį – Savivaldybės socialiai saugios aplinkos kūrimo programa. Šiai programai vykdyti skiriama 23 983,9 tūkst. litų.

Savivaldybės investijų programa vykdyti skiriama 6 510,4 tūkst. litų, iš jų palūkanoms mokėti pagal faktoringo sutartis – 818 tūkst. litų, 4 970 tūkst. litų numatyta skolintis iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti. Iš valstybės investicijų programos planuojama skirti Šilutės pirmosios gimnazijos remontui 400 tūkst. litų ir 238 tūkst. Kintų Vydūno kultūros centro pastato rekonstrukcijai.

Valstybės biudžeto specialioji dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 33 271 tūkst. litų. Palyginti su praėjusiais metais, mokinio krepšelio lėšos mažėja 2 267 tūkst. litų arba 6,4 proc. Vidutiniškai rajone vienam mokiniui per metus skiriama 4 268 litai mokinio krepšelio lėšų.

Didžiausia mokinio krepšelio dalis vienam mokiniui per metus skiriama Rusnės specialiojoję mokykloje – 10 646 litai, Švėkšnos sanatorinėje mokykloje – 8 808 litai, Degučių pagrindinėje mokykloje – 6 277 litai, Pašyšių pagrindinėje mokykloje – 6 414 litų.

Vyriausybei suteikta teisė paimti ketvirtame ketvirtyje į valstybės biudžetą nepanaudotą dotaciją mokinio krepšeliui, dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo 2011 metų rugsėjo 1 d.

Patvirtinta 22 618,1 tūkst. litų valstybės biudžeto specialioji dotacija valstybės (savivaldybėms perduotoms) funkcijoms vykdyti. Šios lėšos, palyginti su praėjusiais metais, didėja 285,9 tūkst. litų.

Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 53 997,3 tūkst. litų, palyginant su praėjusiais metais, lėšos šioms funkcijoms didėja 3 896,4 tūkst. litų arba 7,8 proc.

Biudžeto projekte biudžetinėms įstaigoms numatytos lėšos darbo užmokesčiui, įmokoms socialiniam draudimui, komunalinėms paslaugoms, ryšiams, transporto išlaidoms.
Biudžeto projekte trūksta 14 mln. litų skoloms grąžinti pagal faktoringų sutartis bei apmokėti skoloms už atliktus darbus.

Numatyta gauti 2 982,2 tūkst. litų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas. Visos šios lėšos skiriamos įstaigų išlaidoms finansuoti.

Savivaldybės 2012 metų skolinimosi limitas – 70 procentų biudžeto pajamų, neįskaitant iš valstybės skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų. Biudžeto pajamos, nuo kurių skaičiuojamas limitas, – 47 083,9 tūkst. litų.

Skolinimosi limitas 2012 m. yra 32 958,7 tūkst. litų. Negrąžintų paskolų likutis 2012 m. sausio 1 d. – 22 490,9 tūkst. litų. 2012 metų finansinių rodiklių įstatyme numatyta, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų, 2012 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.

Savivaldybės skola 2012 m. sausio 1 d. buvo 47 513,1 tūkst. litų arba 100,9 proc. perskaičiuotų biudžeto pajamų.

Pagal su Finansų ministerija pasirašytas sutartis ir Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T-262, 2012 metais iš Europos Sąjungos finansuojamiems projektams įgyvendinti numatyta skolintis 4 970 tūkst. litų.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos panaudojimo sąmata buvo formuojama vadovaujantis Šilutės rajono strateginiu plėtros planu.

Specialiosios programos panaudojimo sąmata buvo formuojama vadovaujantis Šilutės rajono strateginiu plėtros planu.

2012 metais didžiausia dalis lėšų tenka Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje dar esančių nerekultivuotų Naustremenių, Midverių, Tautiškių  sąvartynų rekultivacijai ir kitoms  rajono šiukšlinoms teritorijoms  tvarkyti. Gamtosauginių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų objektų koofinansavimui numatoma finansuoti Šyšos valymo II etapo projektą.

Šilutės mieste planuojame nupirkti šiukšliadėžių, skirtų bendro naudojimo teritorijoms. Šyšos upės erozijai sustabdyti ties Macikų kapinėmis numatome įrengti apsauginę gelžbetoninę sienelę bei apvažiavimo būdu išvežti bešeimininkes atliekas (padangas) utilizuoti.

Mokesčio lėšos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą bus  panaudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų prevencinių priemonių diegimo tvarką.