Ukrainiečiai gali kreiptis dėl kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti

Laikinąją apsaugą Lietuvoje gavę užsieniečiai turi teisę gauti kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį jiems apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio (ne daugiau kaip 75,20 Eur) gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

Kompensacija skiriama ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu gavimo dienos.

Kompensaciją turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvoje gavę užsieniečiai, jeigu: jie yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje arba pagal kitas Užsieniečių integracijos tvarkos aprašo 46.1 papunktyje nurodytas sąlygas.

Ukrainiečiai, gyvenantys Šilutės mieste, nustatytos formos prašymą turi pateikti Socialinės paramos skyriui, o gyvenantys seniūnijoje – seniūnijai. Kartu su prašymu pateikti sąskaitą už vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą ir sąskaitos apmokėjimą pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us).