Už nepilnamečių veiksmus atsako tėvai

 © silutesnaujienos.ltKalbėsime apie tėvų ir kitų teisėtų atstovų civilinę ir administracinę atsakomybę už nepilnamečių vaikų padarytas veikas.

Atsakomybė – būtinybė, pareiga atsakyti už elgesį. Bendra tėvų atsakomybė numatyta LR Konstitucijos 38 straipsnyje: „Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti“.

Panašias nuostatas atkartoja ir LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, teigiantis, kad „Tėvai ar kiti vaiko atstovai privalo sudaryti sąlygas vaikui augti, vystytis ir tobulėti, turi auklėti savo vaikus humaniškai, dorais žmonėmis“.

Teisinė atsakomybė gali būti suprantama ir kaip įsipareigojimas teisės subjektams garantuoti naudojimąsi savo teisėmis, atitinkamų pareigų vykdymu nurodant, kad pareigų nevykdymas virs teisių praradimu. Atsakomybė gali būti suprantama kaip pasirengimas atsakyti už savo poelgius, pareigos valstybei ir visuomenei suvokimas, asmenybės santykis su visuomenės jai keliamais dorovės reikalavimais. Kilus atsakomybei, gali būti taikoma (teigiama arba neigiama) sankcija.

LR civiliniame kodekse (CK) sakoma, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar sumokėti netesybas, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius.

Už nepilnamečių iki 14 metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Nepilnametis iki 14 metų nėra savarankiškas prievolės dėl žalos atlyginimo subjektas. Jeigu 14 metų neturintis vaikas padaro žalą tuo metu, kai jis yra mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos institucijos prižiūrimas, už tą žalą atsako ši institucija, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jos kaltės.

Žala gali būti ir netinkamas tėvų auklėjimas, ir netinkama minėtų institucijų priežiūra, tada galima bendra atsakomybė. Beje, žala turi būti atlyginama tėvų ar minėtų institucijų visiškai, t.y. pareiga atlyginti žalą išlieka ir tada, kai nepilnametis sulaukia pilnametystės ar įgyja nuosavybės teise turtą.

Nepilnametis nuo 14 iki 18 metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais. Tais atvejais, kai jis neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų žalai atlyginti, ją atlyginti turi jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Tokios pat teisinės pasekmės atsiranda, jeigu toks nepilnametis žalos padarymo metu buvo mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos institucijos prižiūrimas. Šiuo atveju tėvų, kitų teisėtų atstovų ar institucijų atsakomybė ribojama laiko atžvilgiu, t.y. pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai vaikas sulaukia pilnametystės arba kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą ar uždarbį.

Tėvai, kurių valdžia apribota dėl jų kaltės, už savo nepilnamečių vaikų padarytą žalą atsako aukščiau aprašyta tvarka, jeigu vaikų veiksmai yra netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo pasekmė. Išskyrus atvejus, kai nepilnamečiui yra paskirtas globėjas ar rūpintojas. Taigi nors ir apribota tėvų valdžia nepilnamečio atžvilgiu, tai nereiškia, kad jiems nelieka pareigų ir atsakomybės.

Administracinėn atsakomybėn su tam tikrais ypatumais traukiami asmenys, kuriems iki AT pažeidimo padarymo sukako 16 metų. Už tokį pažeidimą nepilnamečiui gali būti skiriamos visos nuobaudos, išskyrus administracinį areštą. Jeigu per numatytą laiką paskirtoji bauda nesumokama, ji gali būti pakeista į nemokamus viešuosius darbus. Jeigu nepilnametis neturi savo turto ar jo dalies bendrojoje nuosavybėje, bauda išieškoma iš tėvų ar globėjų.

ATPK numato atsakomybę ir už nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų padarytus pažeidimus, pagal kuriuos administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai. Tai:

* neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo platinti, taip pat tokių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo užtraukia baudą tėvams arba globėjams iki 500 litų su minėtų medžiagų konfiskavimu;

* vaikų nuo 7 iki 14 metų vežimas be bilieto arba vaikų nuo 14 iki 16 metų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis užtraukia baudą tėvams ar globėjams nuo 40 iki 80 litų;

* 14-16 metų vaiko padarytas chuliganizmas, taip pat tyčinis suaugusiųjų garbės ir orumo žeminimas užtraukia baudą tėvams ar globėjams nuo 50 iki 100 litų;

* civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo ir naudojimo tvarkos pažeidimas, padarytas vaiko nuo 14 iki 16 metų užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams ar globėjams nuo 50 iki 100 litų su šių priemonių konfiskavimu ar be jo;

* girtų nepilnamečių iki 16 metų pasirodymas viešosiose vietose ar gėrimas alkoholinių gėrimų užtraukia baudą tėvams arba globėjams nuo 50 iki 100 litų;

* šauksmai, garsus dainavimas ar grojimas, kiti panašūs veiksmai viešose vietose, o vakare ir naktį – ir gyvenamosiose patalpose, įstaigose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki 300 litų. Panašūs pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų, užtraukia įspėjimą ar baudą tėvams ar globėjams iki 300 litų.

Teisės aktuose nėra numatyta administracinė atsakomybė nepilnamečiams iki 14 metų, tačiau net ir tokio vaiko padarytas pažeidimas sukelia teisines pasekmes. Už nepilnamečius yra atsakingi tėvai, todėl vaikų padaryti pažeidimai sukelia jiems atsakomybę, nes tokiu atveju traktuojama, kad tėvai nepanaudojo arba netinkamai naudojo savo valdžią. Jie ir bus traukiami administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja. Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai, jie privalo tinkamai auklėti vaikus, todėl ir yra numatyta jų atsakomybė už nepilnamečių vaikų veiksmus.

Advokatas Rimvydas KAIRYS
Jei turite teisinių klausimų, galite kreiptis tel. 8 686 44879 arba į advokato kontorą, I.Kanto g. 22, Klaipėda.