ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI – KIEKVIENOS ORGANIZACIJOS STIPRYBĖ

Žmogiškieji ištekliai organizacijoje yra ta įmonės dalis, be kurios sėkminga jos veikla nėra įmanoma. Darbuotojai nėra paprasta darbo jėga, jie – partneriai, kuriantys pridėtinę vertę, todėl būtina daugiau dėmesio skirti kokybiškam žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymui.

Kokie yra personalo valdymo tikslai?

Efektyvios darbuotojų motyvavimo sistemos sukūrimas yra vienas iš personalo valdymo tikslų. Motyvavimas yra itin svarbus procesas kiekvienoje organizacijoje. Dažnai vis dar klaidingai yra manoma, kad darbuotojus motyvuoja vien tik atlyginimo dydis. Finansinė nauda, žinoma, yra labai svarbi kiekvienam dirbančiajam, tačiau toli gražu ne vienintelis motyvuojantis faktorius. Žmones motyvuoja įvairūs dalykai, pavyzdžiui, pagarba ir įvertinimas, pasitikėjimas, darbo intelektinis patrauklumas, saugi ir sveikatai palanki darbo aplinka, mokymosi galimybės, panašios vertybės ir daugelis kitų. Kiekviena organizacija, norinti didesnio darbuotojų įsitraukimo į procesus, didesnio produktyvumo ir mažesnės darbuotojų kaitos, privalo į tai atsižvelgti.

 

Pasitikėjimu grįstų santykių tarp vadovų ir pavaldinių sukūrimas yra dar vienas iš personalo valdymo tikslų. Profesionalūs, bet šilti santykiai organizacijos viduje yra viena iš esminių sąlygų, užtikrinančių efektyvesnę komunikaciją bei didinanti motyvaciją bendrų tikslų siekimui.

 

Darbuotojų įsitraukimas ir pasitenkinimo didinimas – tai trečiasis personalo valdymo tikslas. Savo darbo vieta patenkintas darbuotojas visada bus lojalus organizacijai, jos vertybėms, o tai reiškia, kad į visus organizacijos procesus jis stengsis įsitraukti kiek įmanoma labiau.

Kokias sritis apima personalo valdymas?

Nors personalo valdymas dažniausiai yra vadinamas mažiau formalizuota arba „minkštąja“ personalo vadybos sritimi, bet tai jokiu būdu nereiškia, kad ji mažiau reikšminga ar sudėtinga. Personalo valdymo paslaugos daugeliu atveju gali labai pagelbėti siekiant įveikti organizacijoje kylančius iššūkius. Personalo valdymas apima platų spektrą įvairiausių sričių, turinčių įtaką efektyviai įmonės veiklai. Ar žinote, kokios tai sritys?

Organizacijos valdymo metodai ir stiliai – tai viena iš personalo valdymo dedamųjų. Pažymėtina, kad ši dedamoji tiesiogiai priklauso nuo organizacijos vadovo. Čia kuo puikiausiai tiktų pasakymas, kad „žuvis genda nuo galvos“, reiškiančio, kad pasirinkti netinkami valdymo metodai ir stiliai gali turėti neigiamos įtakos darbuotojų motyvacijai, įsitraukimui į organizacijos procesus ir t. t. Koks – autokratinis, liberalus ar demokratinis vadovavimo stilius – vyraus organizacijoje, taip pat priklauso nuo organizacijos vadovo.

Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas taip pat yra priskiriamas prie personalo valdymo dedamųjų. Personalo poreikis turėtų būti planuojamas pagrįstai bei nuosekliai, atsižvelgiant į organizacijos plėtros ir tobulinimo planus.

 

Darbuotojų motyvavimas, pasitenkinimas darbu bei įsitraukimas į darbą, darnių santykių su darbuotojais vystymas taip pat yra priskiriami prie darbuotojų valdymo dedamųjų. Šios dedamosios, kaip jau buvo minėta anksčiau, yra itin svarbios ir daug ką lemiančios.

Ne ką mažiau sudėtinga yra ir kita personalo valdymo sritis, vadinama personalo vertinimu. Pažymėtina, kad organizacijoje turėtų būti nustatyta vieninga personalo vertinimo sistema, kuria vadovaujantis būtų galima objektyviau įvertinti kiekvieno darbuotojo indėlį. Ši sritis yra glaudžiai susijusi ir su darbo užmokesčio valdymu bei kitomis personalo valdymo dedamosiomis, taip pat su karjeros planavimo, mokymų ir pamainumo programomis.

 

Tiek esamiems, tiek būsimiems darbuotojams organizacija, norėdama išlaikyti stiprų ir lojalų personalą, turi kurti vertę bei užtikrinti saugias darbo sąlygas, apimančias ne tik fizinę saugumo sampratą. Toks ir yra svarbiausias personalo valdymo tikslas.