Atsiras ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlomai Lietuvos saugomų teritorijų valdymo sistemos pertvarkai – reorganizuoti regioninių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijas, sujungiant jas į keturis naujus juridinius asmenis.

Numatoma, kad bus formuojamos šios regioninių parkų ir rezervatų direkcijos: Aukštaitijos, Dzūkijos – Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos.

Numatomi pokyčiai leis užtikrinti efektyvesnę saugomų teritorijų veiklą, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą, sustiprinti prevencinės priežiūros funkcijas, geriau užtikrinti darbuotojų interesus.

Keičiant struktūrą išlaikomos saugomų teritorijų lankytojų aptarnavimo, teritorijų priežiūros, tvarkymo ir kitos funkcijos. Už tai atsakingi darbuotojai liks dirbti esamose lankytojų centrų patalpose.

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai priklausys Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos.

Sujungus 29 mažas, dažniausiai 6 – 9 darbuotojus turinčias regioninių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijas į 4 regionų direkcijas, kiekvienoje bus sukurti specializuoti Biologinės įvairovės apsaugos ir Kraštovaizdžio apsaugos skyriai, jų pajėgumai papildyti architektų ir nekilnojamojo kultūros paveldo specialistų pareigybėmis.

Tai sudarys sąlygas užtikrinti specialistų bendradarbiavimą, pavadavimą, kvalifikacija paremtų sprendimų priėmimą, tolygų dėmesį visoms saugomoms teritorijoms ir jose esančių vertybių apsaugai. Pagerės administravimo kokybė, įsteigiant naujas teisininkų, projektų koordinatorių, komunikacijos, viešųjų pirkimų, IT ir kitų specialistų pareigybes. Kiekvienoje saugomoje teritorijoje numatyta įsteigti prevencinės priežiūros specialistų, kurie nuolat lankytųsi teritorijoje, informuotų ir konsultuotų asmenis, pareigybes.

Planuojama, kad keturios regioninių parkų ir rezervatų direkcijos pradės veikti nuo liepos 1 d. Vyriausybė priemonių plane yra numačiusi Lietuvos saugomų teritorijų ploto dalį iki 2024 m. padidinti nuo 17,69 proc. iki 20 proc., jų apsaugą padaryti efektyvesnę.