Auditoriai pripažino direktorės vienvaldystę

Neįgaliųjų tėvai, surengę piketą dėl Dienos paslaugų centro veiklos, išsireikalavo, kad Savivaldybės vidaus audito skyrius įstaigoje atliktų patikrinimą. Jo metu nustatyta nemažai pažeidimų.„Šilutės naujienos“ jau rašė apie Šilutės dienos paslaugų centre susiklosčiusią darbuotojams ir globotiniams bei jų tėvams nemalonią situaciją.

Straipsnį „Protestas prieš direktorę: neįgaliųjų tėvai direktorę kaltina grubumu, žeminimu ir smurtu“ spausdinome Nr. 65.

Aistroms išsiliejus piketu prieš įstaigos direktorės Onos Klasauskienės darbo metodus, neįgalių jaunuolių tėvai net atsisakė savo vaikus vieną dieną leisti į Dienos paslaugų centrą.

Savivaldybės vadovai įstaigoje inicijavo centralizuotą vidaus auditą. Audito išvados jau parengtos, vyriausioji vidaus auditorė Aurelija Tamošauskienė konstatavo daug rimtų pažeidimų įstaigos veikloje.

Apibendrinta išvada: direktorė O.Klasauskienė nevykdė Biudžetinių įstaigų įstatymo, nes neužtikrino, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Vidaus kontrolės sistema įstaigoje įvertinta tik patenkinamai, konstatuojama, kad konfliktai tarp direktorės ir darbuotojų, direktorės ir klientų tėvų įstaigoje sukūrė blogą mikroklimatą.

Atleidimą įvertintų tik teismas

Auditorė nustatė, kad Dienos paslaugų centre šiuo metu trūksta tiesiogiai su klientais dirbančių darbuotojų. Audito metu centre nebuvo nė vieno su klientais dirbančio socialinio darbuotojo užimtumui.

Centro direktorė maisto produktų tiekėjus parinkdavo nesivadovaudama Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Centre egzistuojanti maisto produktų pajamavimo ir nurašymo tvarka neužtikrino maisto produktų pirkimo ir naudojimo skaidrumo.

Pagrindinis konfliktas vasarą įsiliepsnojo dėl socialinio darbuotojo padėjėjos Birutės Obrikienės atleidimo iš darbo. Auditorė konstatuoja, kad vyr. socialinė darbuotoja, laikinai pavaduojanti direktorę, Lina Linkytė, nepriimdama B.Obrikienės prašymo dėl nemokamų atostogų, nesilaikė įstatymais numatytų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių.

Darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų komisija arba teismas, tad jis ir įvertintų B.Obrikienei skirtos nuobaudos – atleidimo iš darbo skyrimo teisėtumą, jei B.Obrikienė kreiptųsi į teismą.

Įstaigoje įdarbino sutuoktinį

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą direktorė O.Klasauskienė pažeidė ir tuo, kad į darbą nuo 2009-ųjų kovo iki 2011-ųjų balandžio buvo priėmusi savo sutuoktinį P.K.

Vairuotoju įdarbintam P.K. buhalterija skaičiavo ne 0,25 proc. priedą, kaip nurodyta direktorės įsakyme, o 25 proc. dydžio darbo užmokesčio priedą.

Tuo tarpu socialinio darbuotojo padėjėjai E.G. buvo apskaičiuotas 49,63 litais mažesnis nei priklausė darbo užmokestis.

Atleisdama iš darbo soc. darbuotoją V.K., direktorė nepagrįstai nurodė buhalterijai apskaičiuoti kopensaciją už nepanaudotas atostogas, nors nepanaudotų atostogų žmogus neturėjo. Įstaigai padaryta žala siekia 470 litų, neskaičiuojant socialinio draudimo įmokų.

Nesilaikė ministro patvirtintų reikalavimų

Konstatuojama, kad O.Klasauskienė, nustatydama darbo užmokestį socialiniams darbuotojams, nesilaikė socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos apmokėjimo už darbą tvarkos.

Nevykdė O.Klasauskienė ir to paties ministro patvirtintų reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms, nes su klientais nesudarė sutarčių. Tokiose sutartyse turėtų būti numatytos abiejų šalių teisės ir pareigos, teikiamų paslaugų kiekis ir struktūra, teikimo trukmė, mokėjimo už paslaugas tvarka ir sąlygos.

Įstaigos nuostatuose nenumatyta patariamųjų organų (tarybos) veikla, jų sudarymo tvarka ir kompetencija.

Paramos lėšas direktorė irgi naudojo nesivadovaudama Vyriausybės nutarimu, nes nepatvirtino tų lėšų išlaidų sąmatos. Pažeistas ir Buhalterinės apskaitos įstatymas, nes neužpajamuotos lėšos, gautos pardavus klientų sukurtus darbelius.

Šilutės dienos paslaugų centrą pertvarkius iš viešosios į biudžetinę įstaigą, nebuvo parengti ir pasirašyti turto perdavimo – priėmimo aktai dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo centrui.

Verdiktą ištars politikai

Audito išvados jau pateiktos Dienos paslaugų centrui, bet kadangi direktorė O.Klasauskienė dar serga, jas priėmė laikinai jos pareigas vykdanti socialinė darbuotoja L.Linkytė.

Su išvadomis jau susipažino ir Savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė.

„Šilutės naujienoms“ ji sakė su O.Klasauskiene dar nekalbėjusi, tačiau pirminė išvada tokia: „O.Klasauskienė arba nėra susipažinusi su LR įstatymais, todėl jai trūksta kompetencijos, arba ji tiesiog nenori jų laikytis. Pažeidimai šiurkštūs. Manau, kad O.Klasauskienė tiesiog negali eiti šių pareigų“, – sakė I.Vasiljevienė.

Audito išvados bus perduotos susipažinti rajono Tarybos nariams. Kai įstaigos vadovė grįš į darbą, jos tinkamumą eiti pareigas svarstys rajono Taryba. Tik rajono Taryba turi teisę skirti įstaigos vadovą ir atleisti jį iš darbo.

„Jeigu taryba O.Klasauskienės iš darbo neatleis, jai bus skirta nuobauda“, – sakė I.Vasiljevienė.

Susiję straipsniai:

 

Dienos paslaugų centro darbuotojai nesutinka su kaltinimais