Auga kainos ir atlyginimai, pučiasi ir Savivaldybės biudžetas

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka visiems gyventojams ir pavaldžių įmonių vadovams siūloma susipažinti su parengtu Šilutės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektu.

 

Apibendrinant bendrą pajamų ir asignavimų iždą galima sakyti, kad šie metai visomis prasmėmis mums bus „platesni“ – planuojama ir per metus surinkti, ir išdalinti keliais milijonais eurų daugiau. Šį projektą rajono Taryba tvirtins jau greitai – šį mėnesį. Kol kas laukiama pasiūlymų, kurie gali į vieną ar kitą pusę pakoreguoti numatomą finansavimą iš biudžeto.

Didžioji dalis – atlyginimams

Taigi, 2023 m. numatomos Šilutės r. savivaldybės biudžeto pajamos siekia 72 339 251 Eur, o asignavimai –  72 197 922 Eur. Pernai planuojamos pajamos siekė 57 731 288 eurų (14 607 963 Eur mažiau nei šiemet) ir asignavimai 64 536 850 eurų (7 661 072 Eur mažiau nei šiemet).

Nagrinėjant biudžeto projektą matyti, jog ketinama patvirtinti, kad šiemet Šilutės savivaldybei, jos įgyvendinamiems projektams, pavaldžioms įstaigoms, darbuotojų atlyginimams, turtui įsigyti ir išlaikyti planuojama išleisti 64 536 850 eurų.

Rengiant savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, buvo atsižvelgta į tai, kad šiemet padidinta minimali mėnesinė alga (MMA), kuri nuo 2023 m. sausio 1 d. sudaro 840 Eur (2022 m. MMA buvo 730 Eur) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris 2022 m. buvo 181 Eur, šiemet šoktelėjo iki 186 eurų.

Besidomintiems, kiek šiemet planuojama kompensuoti už būsto šildymo išlaidas, pranešame, kad kol kas ši suma pažymėta 0 Eur. Lygiai tokie pat nuliai kol kas surašyti ir eilutėse prie socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui ir pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti skiriamų lėšų.

Nenumatyta ir jokių papildomų išlaidų specialiajai dotacijai specialiųjų poreikių mokiniams išlaikyti ar socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti. Tačiau paskirta specialioji dotacija ugdymui – 17 078 100 Eur, dotacija neformaliajam švietimui – 225 800 Eur, o Kelių priežiūros ir plėtros programai – 3 000 000 Eur.

Iš viso iš bendros asignavimų sumos planuojama iš Savivaldybės biudžeto darbo užmokesčiui skirti 37 986 080 eurų (pernai – 32 330 772 Eur).

Daugiau nei 1,5 milijono skolinsis 

Biudžeto ir finansų skyriaus specialistų duomenimis, šiuo metu bendrieji skaičiai, sudėlioti Savivaldybės biudžeto asignavimų ir pajamų lentelėse, dar kinta, nes sulaukiama įvairių pageidavimų.

Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programai šiemet planuojama skirti 29 023 103 Eur, Turizmo plėtros programai – 207 500 Eur, Konkurencingo žemės ūkio programai – 1 401 000 Eur, Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai – 12 415 513 Eur, Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programai – 2 870 008 Eur, Efektyvaus Savivaldybės valdymo programai – 10 071 081 Eur, Vietinio ūkio programai – 5 504 663 Eur. Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programai iš Savivaldybės biudžeto planuojama skirti 10 705 054 Eur.

Pagal ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti, Savivaldybės biudžeto dotacija šiemet planuojama už 124 518 Eur, o iš viso skolintos lėšos sieks, kaip planuojama, 1 650 000 Eur sumą.

Pajamos augs

Kaip matyti, 2023 m. iš pajamų ir dotacijų į Savivaldybės biudžetą planuojama surinkti gerokai daugiau pinigų, nei pernai. Tam yra kelios priežastys: padidėję mokesčiai ir sugrąžintos nepanaudotos lėšos 2022-aisiais.

O iš viso pajamų ir dotacijų suma su metų pradžios likučiu, kuris yra 5 009 417 Eur, ir skolintomis lėšomis, kurios yra 1 650 000 Eur, bus 70 689 251 Eur (pernai – 63 033 179 Eur).

2023 m. iš mokesčių ketinama surinkti 36 425 000 Eur (pernai planuota apie 31 220 000 Eur), iš jų – gyventojų pajamų mokesčių 33 344 000 Eur, pajamų ir mokesčių iš turto (žemės, nekilnojamo turto, paveldimo turto, valstybinės žemės nuomos) – 1 710 000 Eur. Kiti mokesčiai (už aplinkos teršimą, valstybinius gamtos išteklius, medžiojamųjų gyvūnų išteklius, angliavandenių išteklių, valstybės rinkliavos, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą), planuojama, sieks 1 371 000 Eur.

Pajamos už prekes ir paslaugas, patalpų nuomą, taip pat įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą, žemės realizavimą, pastatų ir statinių, mašinų ir įrenginių realizavimą, sieks apie 1 874 000 Eur.

Dar sulaukiama pasiūlymų

Toks Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka sudarytas Šilutės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas jau guli ant valdininkų, įstaigų vadovų darbo stalų. Šiuo metu šie bendri pajamų ir asignavimų skaičiai dar kinta, nes sulaukiama iš įvairių įstaigų papildymų, pasiūlymų ir pageidavimų.

Primename, kad jau šį mėnesį rajono Tarybos nariai rinksis į vieną svarbiausių šiais metais posėdžių, kurio metu ir priims sprendimą dėl galutinio Šilutės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto.