Europos Sąjungos parama privačių miškų savininkams

ipui4v7108Europos Sąjungos parama svarbi privačių miškų savininkams miškų būklei gerinti ir miškų ūkiui plėtoti. Šiuo metu parama skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą. Prieš teikiant paraišką paramai gauti labai svarbu išsamiai susipažinti su priemonės paramos teikimo schema, tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, bei su įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą. Paraiškas paramai gauti priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai, kurių adresai skelbiami interneto svetainėje www.nma.lt.

ES parama miškams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą teikiama tokioms veiklos sritims:

1. Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Parama teikiama viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui, pamiškių formavimui, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymui į vietinių medžių rūšių medynus, vienkartiniam jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui.

Paramos intensyvumas – 90 proc.

Didžiausia paramos suma – 50 tūkst. Eur (vienam projektui).

Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paraiškos šiais metais renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d.

2. Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Ši veiklos sritis yra skirta skatinti smulkiuosius miško savininkus, valdančius iki 10 ha miško plotus, bendradarbiauti ir apjungti investicijas, skirtas miškų ūkinei veiklai pagerinti, bei modernizuoti miškų ūkio darbus investuojant į miško techniką.

Paramos intensyvumas – 60 proc.

Didžiausia paramos suma – 80 tūkst. Eur (vienam projektui).

Paramos gali kreiptis: kaimo vietovėse veikiantys smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės, fiziniai asmenys. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais.

Paraiškos šiais metais renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d.

3. Parama miškų infrastruktūrai gerinti. Ši veiklos sritis skirta miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių įrengimui ar rekonstrukcijai.

Paramos intensyvumas – 80 proc.

Didžiausia paramos suma – 200 tūkst. Eur (vienam projektui).

Paramos gali kreiptis: miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės.
Paraiškos šiais metais renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d.

4. Investicijos į miškininkystės technologijas. Pagal šią veiklos sritį remiamos tokios veiklos kaip: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.

Paramos intensyvumas – nuo 50 iki 65 proc.

Didžiausia paramos suma – 50 tūkst. Eur (vienam projektui).

Paramos gali kreiptis: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Paraiškos šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d.

5. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Ši veiklos sritis skirta stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimui (miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimui, dirvos paruošimui, sodinukų įsigijimui ir sodinimui, želdinių priežiūrai ir kt.).

Paramos intensyvumas: mokama vienkartinė miško atkūrimo išmoka, kuri, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties, siekia nuo 1411 iki 3657 Eur/ha).

Didžiausia paramos suma – 200 tūkst. Eur (vienam projektui).

Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paraiškos šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d.

6. Miško veisimas. Pagal šią veiklos sritį remiamas naujų miškų veisimas žemės ūkio paskirties žemėje. Veisiant mišką žemės ūkio paskirties žemėje mokamos dviejų tipų išmokos: vienkartinė kompensacinė išmoka (nuo 988 Eur/ha iki 3140 Eur/ha) pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais, bei įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, kuri mokama kasmet 12 metų (nuo 123 Eur/ha iki 363 Eur/ha). Parama skiriama pagal želdinių rūšinę sudėtį ir nustatytus atskirų medžių rūšių įkainius už kiekvieną ha naujai veisiamo miško.

Didžiausia paramos suma – 200 tūkst. Eur (per 3 fiskalinių metų laikotarpį).

Paramos gali kreiptis juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė priklauso nuosavybės teise.

Paraiškos šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d.

7. Parama “Natura 2000” miškuose. Tai aplinkosauginė veiklos sritis, kurios tikslas paramos gavėjams kompensuoti miškuose dėl paukščių buveinių ir pačių paukščių apsaugos direktyvų privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos intensyvumas: parama skiriama kasmet už kiekvieną miško ha, jeigu miško valdai taikomas bent vienas iš keturių įgyvendinimo taisyklėse numatytų veiklos apribojimų.
Didžiausia paramos suma – 272 Eur/ha.

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra „Natura 2000” vietovėje arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje.
Paraiškos šiais metais renkamos nuo balandžio 10 d. iki birželio 6 d.

Daugiau sužinoti apie ES paramos priemones ir jų įgyvendinimą galite Žemės ūkio ministerijos interneto puslapyje www.zum.lt skiltyje Veiklos sritys/ Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa.

Aplinkos ministerijos interneto puslapyje www.am.lt rubrikoje Miškai/Privačių miškų savininkams galite rasti lankstinuką „Miško savininkui Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą”, kuriame glaustai išdėstytos ES paramos priemonės.