Jei Jūsų vaikas negirdi, ugdykite jį Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre

kursiuju mokyklaKauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras yra viena seniausių Lietuvos mokyklų, kurioje mokosi vaikai, turintys klausos sutrikimą, iš visos Lietuvos. Nuo priešmokyklinės grupės, į kurią priimami 6 metų vaikai, iki pagrindinės mokyklos baigimo vaikus lydi mokytojai ir auklėtojai, turintys urdopedagoginį išsilavinimą, išmanantys savo darbą ir mylintys vaikus.

Visa ugdymo veikla Centre organizuojama taip, kad mokiniai įgytų pagrindinį išsilavinimą bei pagal individualias galimybes išmoktų kalbos ir galėtų integruotis į girdinčiųjų visuomenę.

Atvykę iš įvairių Lietuvos kampelių vaikai nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, maitinami, organizuojamas jų pavėžėjimas.

Atsižvelgdami į vaiko poreikius bei galimybes surdopedagogai taiko įvairius ugdymo metodus – žodinį, totaliosios komunikacijos, dvikalbį kurčiųjų ugdymo metodą, naudoja specialiąsias mokymo priemones, padedančias vaikams geriau suprasti mokomąją medžiagą, ugdyti kalbą.

Greta įprastų mokomųjų dalykų čia vyksta lietuvių gestų kalbos, muzikos ritmikos, dalykinės – praktinės veiklos pamokos.
Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualių pratybų metu vaikai  mokosi taisyklingai tarti garsus, aiškiai kalbėti, lavinami jų klausos likučiai.

Po pamokų ugdymą tęsia surdopedagogai auklėtojai, kurie veda popamokinius kalbos ugdymo užsiėmimus, padeda ruošti namų darbus, organizuoja išvykas, ugdo buitinius higieninius, sveikos gyvensenos, kultūrinius įgūdžius, organizuoja įvairų ir turiningą mokinių laisvalaikį.

Siekiame, kad gaudami kokybišką išsilavinimą, kurti ir neprigirdintys vaikai nejaustų socialinės atskirties ir, baigę mokyklą, sėkmingai įsilietų į girdinčiųjų visuomenę.

Centras bendrauja su Estijos, Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Švedijos, Anglijos, Portugalijos, Čekijos, Vokietijos, Turkijos sutrikusios klausos vaikų ugdymo įstaigomis. Mokiniai dalyvauja projektuose, kurių metu turi galimybę aplankyti užsienio mokyklas, laisvalaikiu lanko įvairius būrelius – dailės, šokių, sporto, laisvalaikio kūrybos, informacinių technologijų naudojimo, organizuoja diskotekas, konkursus, šventes.

Modernioje bibliotekoje – informaciniame centre vedamos pamokos, organizuojamos knygų parodos, naujų knygų pristatymai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, svečiais iš kitų mokyklų, buvusiais mokiniais, mokinių tėvais. Šiuolaikiškai įrengtoje kompiuterių klasėje tobulinami vaikų informaciniai gebėjimai, sumaniai taikomos interaktyvios lentos panaudojimo galimybės.
Didelis dėmesys skiriamas vaikų gyvenimo įgūdžių formavimui, saviraiškai, mokinių karjeros planavimui ir ugdymui karjerai.

Centro profesinio informavimo konsultantės nuolat supažindina pedagogus, tėvelius ir mokinius su tolimesnio mokymosi, profesijos pasirinkimo galimybėmis.

Centre veikia Integracijos ir konsultavimo poskyris, kuriame teikiama kvalifikuota surdopedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba ir neformalusis švietimas (muzikos ir judesio korekcijos) integruotai bendrojo ugdymo įstaigose ugdomiems mokiniams, turintiems klausos sutrikimą (taip pat ir kochlearinių implantų naudotojams), vaikams, ugdomiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar namuose bei girdintiems kurčių tėvų vaikams.

Kiekvieną pavasarį Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre tradiciškai organizuojama susipažinimo ir bendravimo su būsimais mokiniais ir jų tėvais savaitė.

Birželio 2-6 dienomis tėvelius, auginančius vaikus, turinčius klausos sutrikimą, kartu su vaikučiais kviečiame atvykti pas mus susipažinti su ugdymo centru, mokytojais, mokiniais.

Mus rasite Kaune, Uosio g. 7, tel. (8 37) 331872, 332503, 330142.

Čia rasite šiltus ir jaukius antruosius namus, kur laukiamas, svarbus ir mylimas kiekvienas vaikas.
                                                                                   
Plačiau apie Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą galite pasiskaityti interneto puslapyje www.nim.kaunas.lm.lt