Papildomas 2019 – 2021 m. strateginis veiklos planas

 

STrateginioAkivaizdu, kad LR Vyriausybės sprendimais dar nekartą bus didinamos ir Šilutės savivaldybės 2019 metų biudžeto, ir 2019 – 2021 m. strateginio veiklos plano pajamos.

2018 metų gruodžio 20 d. Šilutės savivaldybė tik suplanavo minėtų metų strateginį planą ir pasitvirtino jį Savivaldybės tarybos sprendimu, o 2019 sausio 31 d. jį papildo naujomis priemonėmis ir lėšų sumomis.

Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Stakvilevičienė visų komitetų politikams išdėstė naujus papildymus Šilutės savivaldybės 2019 – 2021 m. strateginiam veiklos planui.

Pasak sprendimo projekto autorės A. Stakvilevičienės, Konkurencingo žemės ūkio programa papildoma nauja priemone „Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“. Strateginį veiklos planą būtina papildyti, nes 2018 m. pabaigoje buvo pasirašyta finansavimo sutartis. Priemonės tikslas – įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Traksėdžių žiemos polderyje. Ši priemonė padės iki minimumo sumažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes bei mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą. Projekto metu Traksėdžiuose bus rekonstruota 6,9 km pylimų, 24,968 km griovių, 8 vnt. vandens pertekliaus pralaidų, 3 polderio siurblinės. Bendra projekto vertė – 3 827 729,12 Eur, iš jų ES – 3 540649,43 Eur, Šilutės savivaldybės biudžeto – 287 079,69 Eur.

Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa papildoma dviem naujomis priemonėmis. „Socialinė parama mokiniams (išimties atvejais)“ priemonė yra priimta nuo sausio 1 d. Savivaldybės administracija turi teisę mokiniams skirti nemokamą maitinimą ar paramą mokinio reikmėms įsigyti išimties atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (iki 305 Eur). Tam gali būti panaudojama iki 6 proc. numatytoms išlaidoms (išlaidos produktams, mokinio reikmenims, socialinei paramai mokiniams administruoti) finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydžio suma. Socialinė parama mokiniams finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir 2019 metams jai įgyvendinti reikės 25 000 Eur.

Kita minėtos programos nauja priemonė – „Savižudybių prevencijos vykdymas“. LR Socialinės apsaugos ministras patvirtino 2019 m. skiriamą specialiąją dotaciją valstybinėms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, kurioje numatyta nauja priemonė – užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą. Šios priemonės finansavimui skirta 46 900 Eur valstybės deleguotų lėšų.

Vietinio ūkio programa papildoma nauja priemone „Užimtumo didinimo programos Modelio įgyvendinimas“. A. Stakvilevičienės nuomone, Strateginį veiklos planą būtina papildyti nauja priemone, nes nuo sausio 1 d. įsigaliojo Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šios priemonės tikslas palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą prie užimtumo darbo rinkoje; suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei socialinės paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką; užtikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą. Ši programa finansuojama iš Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos ir 2019 metams bus skirta 173 000 Eur (iš jų 14 000 Eur darbo užmokesčiui).

Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programa papildoma naujo uždavinio „Investicijos į savivaldybės valdomas įmones“ nauja priemone „UAB „Šilutės autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas“. Nauja priemonė būtina, nes tvirtinant savivaldybės 2019 – 2021 m. strateginį veiklos planą nebuvo numatytas finansavimas. Projekto tikslas „Šilutės autobusų parko“ įstatinį kapitalą savivaldybės biudžeto lėšomis papildyti 100 021 Eur įnašu, išleidžiant 68 980 vnt. nematerialių paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena yra 1,45 Eur nominalios vertės. Visos naujosios akcijos perduodamos rajono savivaldybei.

Pristatant naujas priemones ir jų finansavimą nė viename Tarybos komitete nebuvo prieštaraujančių politikų. Tik Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Steponas Kazlauskas stebėjosi priemone „Užimtumo didinimo programos modelio įgyvendinimas“, nes jo nuomone, valstybė investuoja didžiules lėšas žmonių, kurie neieško darbo, aktyvinimui.