Paslaugų teikėjai ne visada vykdo saugos reikalavimus

grozio paslaugosKlaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo nuostatomis, vykdo paslaugas teikiančių objektų (kirpyklų, kosmetikos kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugas teikiančių) valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, kurios tikslas – nustatyti, ar objektai  vykdo visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Per šių metų 10 mėnesių kirpyklose, kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, soliariumuose, baseinuose, apgyvendinimo paslaugas teikiančiuose objektuose atlikti 63 patikrinimai, iš jų – 49 patikrinimai, vykdant periodinę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (planiniai patikrinimai), 7 patikrinimai, vykdant grįžtamąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (neplaniniai patikrinimai) ir 7 patikrinimai, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (neplaniniai patikrinimai).

25,4 proc. (16 patikrinimų) visų atliktų patikrinimų metu buvo nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai.

2015 m. Šilutės rajone kirpyklų, kosmetikos kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laidojimo paslaugas teikia 138 objektai.

Vykdant periodinę kontrolę (planinius patikrinimus), likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki periodinės kontrolės pradžios, objekto vadovas raštu informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti objekto patikrinimą, nurodant patikrinimo pagrindą, datą, bei pateikiamas preliminarus dokumentų sąrašas, kuriuos objektas turi pateikti patikrinimo metu.

Grįžtamoji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio patikrinimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų pašalinimas, o operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas) atliekama turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitiktį, jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar gavus pavedimą atlikti objekto patikrinimą kito kompetetingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą.

Atliekant grįžtamąją ar operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę objektas iš anksto neinformuojamas.
Vykdydami valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę grožio paslaugas teikiančiuose objektuose įvertinta kirpyklų, kosmetikos kabinetų bei grožio salonų atitiktis pagal Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Patikrinti 54 grožio paslaugų teikėjai. 9 (17 proc.) grožio paslaugų teikėjai teikė paslaugas, pažeisdami higienos normos reikalavimus. Dažniausiai nustatyti šie pažeidimai: veikla vykdoma neturint leidimo – higienos paso, darbuotojai dirba nepasitikrinę sveikatos, neišklausę higienos įgūdžių ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo kursų, nepateikiami teikiamų paslaugų aprašymai, netinkama patalpų ir įrangos priežiūra, neturi naudojamų prietaisų gamintojo rekomendacijų (naudojimo instrukcijų), patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija.

Soliariumų paslaugų atitiktis įvertinta pagal Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Atlikti 3 patikrinimai. Patikrinimo metu nustatyti pažeidimai: soliariumo paslaugos teikiamos neturint leidimo – higienos paso, darbuotojai dirbo nepasitikrinę sveikatos, nepateikti soliariumo įrangų techniniai dokumentai, ultravioletinių spindulių spinduolių techninių charakteristikų aprašymai, kiekvienai soliariumo įrangai skirtos mažiau kaip dvi apsauginių akinių poros.

Baseinų paslaugų atitiktis buvo vertinama pagal Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimus. Atlikti 3 patikrinimai. Kontrolės metu nustatyti pažeidimai: neatliekami teisės aktuose reglamentuoti tyrimai, tyrimų rezultatai neatitiko teisės aktų reikalavimų, nepateikė baseinų priežiūros (baseino dugno, sienų valymo, vandens išsiliejimo latakų, filtrų priežiūros) profilaktinių patikrinimų, valymo darbų registracijos žurnalų, nepateikė savikontrolei atliekamų baseino vandens tyrimų rezultatų registracijos žurnalų, 2 baseinai teikė paslaugas neturėdami leidimo – higienos paso.

Apgyvendinimo paslaugų atitiktis įvertinta pagal Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Patikrinti 3 apgyvendinimo paslaugas teikiantys objektai. Viename objekte nustatyti higienos normos reikalavimų pažeidimai: netinkama patalpų ir įrangos priežiūra, darbuotojai neišklausę higienos įgūdžių ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo kursų.

Už patikrinimų metu nustatytus higienos normų reikalavimų pažeidimus 14 asmenų surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai bei taikytos administracinio poveikio priemonės.

Primename, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai teikia metodinę pagalbą objektams, juos konsultuoja visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Kiekvienas paslaugų teikėjas, teikdamas, paslaugas privalo atsakingai įvertinti galimus rizikos veiksnius ir jų galimą poveikį vartotojų sveikatai. Tik saugiai suteiktos paslaugos gali užtikrinti visuomenės sveikatos saugą.