Politikos mohikanas praleido progą patylėti – rėžė, kad nežino jokių Meno mokyklos mokinių pasiekimų

meno mokykla vaikai1Nuo kitų mokslo metų Šilutės meno mokykloje turėtų pailgėti muzikinio ir dailės pradinio ugdymo trukmė iki 8 metų, į mokyklą būtų priimami jaunesni vaikai, minimalus mokinių skaičius klasėse galės būti mažesnis nei šiuo metu, o grupinėse solfedžio, muzikos istorijos pamokose vienu metu turėtų mokytis daugiau vaikų.

Tokie numatomi pakeitimai Šilutės meno mokyklos veikloje sukėlė ilgamečio politiko, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko Stepono Kazlausko priekaištų laviną, mat jis nėra girdėjęs svarių Meno mokyklos mokinių pasiekimų, todėl ugdymo proceso ilginimą vertina tik kaip Meno mokyklos siekį prisirinkti kuo daugiau mokinių bei mokytojams užtikrinti didesnį pamokų skaičių. O tai iš savivaldybės biudžeto pareikalautų daugiau išlaidų.

Ilginama ugdymo trukmė

Statybų verslininkui S.Kazlauskui nepatiko savivaldybės Tarybai pristatytas sprendimo projektas „Dėl priėmimo į Šilutės meno MENO TVARKA kazlauskasmokyklą tvarkos aprašo“, kuris tobulina 2012 m. savivaldybės Tarybos patvirtintą priėmimo į Šilutės meno mokyklos tvarką.
Naujas priėmimo į Meno mokyklą sąlygas politikams išdėstė Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė ir laikinasis Meno mokyklos vadovas Arnoldas Milukas.

Pasak B.Tekorienės, naujos sąlygos yra parengtos remiantis Švietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis „Dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo„.

Tarp svarbesnių pasikeitimų paminėta, kad 1 metais bus pailginta muzikinio ir dailės pradinio ugdymo trukmė: muzikinio ugdymo trukmė buvo 2-3 metai, dabar visoms pradinio muzikinio ugdymo programoms numatoma 4 metų trukmė; dailės ugdymo trukmė buvo 2 metai, dabar ji būtų ilginama iki 3 metų.

Solfedžio, muzikos istorijos pamokos yra grupinės, todėl būtų komplektuojamos didesnės – ne mažiau 10 ir ne daugiau 21 mokinių – grupės (anksčiau buvo nuo 6 iki 14 mokinių).

Numatomas naujas mokinių skaičius Šilutėje esančiose klasėse – ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 21 mokinys (buvo 12-20); Kintų ir Švėkšnos klasėse – ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 17 mokinių (buvo 10-16).

Mokytis būtų priimami jaunesnio amžiaus mokiniai – nuo antros klasės (buvo – nuo trečios klasės).

Gerbia muzikantus ir menininkus, bet…

S.Kazlauskas, išklausęs sprendimo projekto pristatymą, pasigedo tikslaus skaičiaus, kiek Meno mokykla galės suformuoti muzikos, piešimo ir šokių grupių. Jo manymu, Meno mokykla turėtų ugdyti ne 600 moksleivių (beje, šiemet jų mokosi beveik 500), o žymiai mažiau – tik tuos vaikus, kurie turi išskirtinių gabumų.

Pasak S.Kazlausko, Meno mokykloje neturėtų būti mokomi tik dėl mamų ar močiučių įgeidžių atvesti vaikai, juolab kad Meno mokykla yra tik papildomo ugdymo įstaiga. Todėl už vaikų, kurie neturi išskirtinių gabumų menui, ugdymą tėvai turėtų patys ir mokėti.

Be to, S.Kazlauskas sakė, kad iš savivaldybės biudžeto Meno mokyklai išlaikyti yra skiriama daugiau lėšų nei sportiniam ugdymui, nors sporto treniruotes, jo žiniomis, lanko daug daugiau vaikų.

Paskutinės savo kalbos frazės, kad jam nėra žinomi jokie Meno mokyklos mokinių pasiekimai tarptautiniu mastu, S.Kazlauskas geriau būtų nesakęs. Po tokio liapsuso daugelis posėdyje buvusių žmonių nuščiuvo, nes absoliuti dauguma žino, kad daugybė Šilutės meno mokyklos mokinių kasmet respublikiniuose, europiniuose ir pasauliniuose konkursuose, festivaliuose pelno aukščiausius apdovanojimus.

A.Milukui teko pranešti S.Kazlauskui, kad Meno mokykla ugdo daug gabių muzikantų, dailininkų, kurie garsina Šilutės vardą Lietuvoje ir pasaulyje ir Šilutė gali jais didžiuotis. Dar nepradėjus vardinti jų pavardžių, S.Kazlauskas pertraukė Meno mokyklos vadovą, sakydamas, kad būtent tokiems moksleiviams ir turi būti skirta Meno mokykla.

Savivaldybės politiko priekaištus A.Milukas paneigė visiems žinoma elementaria tiesa: norint atrasti tuos išskirtinius perliukus – gabiausius vaikus – reikia sudaryti sąlygas mokytis ir tobulėti šimtams moksleivių. „Kaip gi kitaip jie bus surasti ir išugdyti?“ – retoriškai klausė Meno mokyklos pedagogas.

Kolegos mano kitaip

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui gal ir dera būti sargu, kuris stengiasi apsaugoti savivaldybės biudžetą nuo netikslingų išlaidų, tačiau šioje diskusijoje dėl meninio ugdymo tikslingumo S.Kazlauskas nesulaukė komiteto narių pritarimo.
Socialdemokratas Antanas Martinkus sakė, kad nepritaria S.Kazlausko nuomonei riboti Meno mokyklos ugdytinių skaičių, ir mano, kad reikia tik džiaugtis, jog randasi vaikų, kurie siekia papildomo meninio ugdymo, ir tėvai juos skatina bei remia finansiškai.

Pasak konservatoriaus Zigmanto Jauniaus, vaikai, kurie lanko Meno mokyklą,  nesišlaisto gatvėse ir neturi laiko negeriems darbeliams. Jo nuomone, Meno mokyklos išlaikymas rajonui kainuoja mažiau nei galima žala, kurią padarytų vaikai, jei negalėtų mokytis muzikos ir dailės.

Galiausiai S.Kazlauskas pats pripažino, kad jis apie plytas išmano geriau nei apie Meno mokyklą ir papildomo ugdymo tikslus.
Komiteto nariai balsų dauguma nutarė sprendimo projektą „Dėl priėmimo į Šilutės meno mokyklą tvarkos aprašo“ svarstyti Tarybos posėdyje, kuris vyks kitą savaitę.